Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/05/2010 18:05 # 1
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 36/60 (60%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 186
Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !Pháön I: Anh (chë) haîy choün ra cáu traí låìi thêch håüp nháút æïng våïi mäùi tçnh huäúng âæåüc nãu ra (4 âiãøm)

Cáu 1: Doanh nghiãûp Tiãún Thu mua xe Suzuki tæì âaûi lyï âäüc quyãön Cotimex Âaì Nàông. Âáy laì hçnh thæïc thãø hiãûn cuía:

A.    Kãnh phán phäúi træûc tiãúp

B.     Kãnh phán phäúi giaïn tiãúp

C.     Kãnh phán phäúi cáúp 2

D.    Kãnh phán phäúi cáúp 1

E.     Caí (B) vaì (C) âãöu âuïng.

Cáu 2: Theo quy âënh cuía luáût hiãûn haình, âãø âæåüc kháúu træì thuãú, tè lãû chi phê quaíng caïo trãn doanh thu cuía doanh nghiãûp laì:

A.    5%

B.     7%

C.     10%

D.    12%

Cáu 3: Sau khi nháûn âæåüc yãu cáöu chaìo haìng, Âäöng Tám tiãún haìng cæí nhán viãn baïn haìng gæíi caïc catalogue vãö saín pháøm måïi cho mäüt säú cäng ty xáy dæûng keìm theo mäüt chênh saïch giaï háúp dáùn. Theo anh (chë) hoaût âäüng naìy thuäüc loaûi cäng cuû naìo ?

A.    Quaíng caïo

B.     Quan hãû cäng chuïng

C.     Marketing træûc tiãúp

D.    Baïn haìng træûc tiãúp

E.     Khuyãún maîi

Cáu 4: Trong chu kyì säúng cuía saín pháøm, quaíng caïo thãø hiãûn nhiãûm vuû thäng tin coï vai troì ráút quan troüng trong:

A.    Giai âoaûn ra âåìi

B.     Giai âoaûn phaït triãøn

C.     Giai âoaûn baîo hoaì

D.    Giai âoaûn suy thoaïi

Cáu 5: Khi doanh nghiãûp âæa ra nhæîng saín pháøm måïi coï khaí nàng läi cuäún âæåüc khaïch haìng hiãûn taûi vaì khaïch haìng måïi cho duì noï chàóng coï liãn quan gç âãún caïc chuíng loaûi saín pháøm hiãûn coï nghéa laì doanh nghiãûp thæûc hiãûn chiãún læåüc:

A.    Âa daûng hoaï haìng ngang

B.     Âa daûng hoaï täøng håüp

C.     Âa daûng hoaï âäöng tám

D.    Häüi nháûp haìng ngang

E.     Häüi nháûp phêa træåïc

Cáu 6: Doanh nghiãûp cáön tiãún haình xem xeït ráút nhiãöu yãúu täú khi tiãún haình âënh giaï ngoaûi træì:

A.    Chi phê tiãön læång

B.     Chênh saïch thuãú cuía Nhaì næåïc

C.     Giaï cuía caïc saín pháøm thay thãú

D.    Táút caí caïc phæång aïn trãn âãöu cáön phaíi xem xeït

Cáu 7: Trãn caïc voí chai næåïc tinh khiãút Joy âãöu coï biãøu tæåüng chæïng nháûn cuía Täøng häüi y dæåüc hoüc Viãût Nam. Âáy laì nguäön thäng âiãûp taïc âäüng vaìo cäng chuïng dæûa trãn:

A.    Âäü hiãøu biãút

B.     Âäü tin cáûy

C.     Âäü yãu thêch

D.    Táút caí caïc âaïp aïn trãn âãöu âuïng

Cáu 8: Âäúi våïi saín pháøm måïi do mä phoíng hoàûc caíi tiãún thç viãûc âënh mæïc giaï baïn trung bçnh cho nhæîng saín pháøm coï mæïc cháút læåüng  tháúp laì:

  1. Chiãún læåüc giaï trë cao
  2. Chiãún læåüc giaï trë tháúp gian däúi
  3. Chiãún læåüc giaï trë trung bçnh
  4. Chiãún læåüc giaï trë tháúp

Cáu 9: Tiãu chuáøn naìo khäng phaíi laì tiãu chuáøn âãø phán âoaûn thë træåìng:

A.    Tiãu chuáøn tám lyï

B.     Tiãu chuáøn âëa lyï

C.     Tiãu chuáøn nhán kháøu hoüc

D.    Tiãu chuáøn kinh tãú

E.      Caí (A) vaì (D)

Cáu 10: Trong giai âoaûn ra âåìi, mæïc tiãu thuû ...........coìn låüi nhuáûn coï thãø coï giaï trë ............

A.    Tàng nhanh; dæång

B.     Giaím cháûm; dæång

C.     Tàng cháûm; ám

D.    Giaím nhanh; ám

Cáu 11: Trong ma tráûn BCG (ma tráûn tàng træåíng - thë pháön), caïc SBU nàòm trãn ä boì sæîa coï âàûc âiãøm:

A.    Täúc âäü tàng træåíng thë træåìng tháúp, thë pháön tæång âäúi tháúp

B.     Täúc âäü tàng træåíng thë træåìng cao, thë pháön tæång âäúi tháúp

C.     Täúc âäü tàng træåíng thë træåìng tháúp, thë pháön tæång âäúi cao.

D.    Täúc âäü tàng træåíng thë træåìng cao, thë pháön tæång âäúi cao.

Cáu 12: Hãû thäúng Marketing âa kãnh âæåüc sæí duûng khi doanh nghiãûp:

  1. Bäø sung thãm kãnh måïi âãø tiãúp cáûn thãm mäüt nhoïm khaïch haìng
  2. Bäø sung thãm kãnh måïi âãø giaím chi phê baïn haìng cuía mçnh cho nhoïm khaïch haìng måïi
  3. Bäø sung thãm kãnh måïi âãø coï khaí nàng baïn haìng phuì håüp våïi yãu cáöu khaïch haìng hån
  4. Táút caí caïc âaïp aïn trãn âãöu âuïng

Cáu 13: Trong caïc caïch âãø ngæåìi ta coï âæåüc saín pháøm maì mçnh cáön thç caïch naìo khäng sæí duûng hoaût âäüng Marketing:

A.    Trao âäøi

B.     Âi xin

C.     Tæû saín xuáút

D.    Cæåîng âoaût

E.     Caí (C) vaì (D) âãöu âuïng

Cáu 14: Giai âoaûn naìo laì giai âoaûn saín pháøm måïi bàõt âáöu âæåüc chuyãøn tæì baín veî sang taûo máùu:

A.    Thæång maûi hoaï saín pháøm

B.     Phaït triãøn vaì thæí nghiãûm quan niãûm

C.     Triãøn khai saín pháøm måïi

D.    Thæí nghiãûm thë træåìng

Cáu 15: Trong nghiãn cæïu Marketing, khi doanh nghiãûp traí låìi cho cáu hoíi “Ai laì âäúi tæåüng âiãöu tra?” nghéa laì doanh nghiãûp âaî xaïc âënh âæåüc:

A.    Quy trçnh láúy máùu

B.     Âån vë máùu

C.     Quy mä máùu

D.    Táút caí caïc âaïp aïn trãn âãöu sai

Cáu 16: VNPT bãn caûnh lénh væûc kinh doanh chênh laì caïc dëch vuû bæu chênh viãùn thäng coìn måí thãm caïc dëch vuû baío hiãøm, dëch vuû tiãút kiãûm. Nhæ váûy, thang saín pháøm cuía VNPT coï:

A.    Chiãöu daìi = 3

B.     Chiãöu sáu = 3

C.     Chiãöu räüng = 3

D.    Táút caí caïc âaïp aïn trãn âãöu âuïng.

Cáu 17: Phæång phaïp læûa choün thë træåìng muûc tiãu âæåüc sæí duûng âäúi våïi doanh nghiãûp coï nguäön taìi chênh låïn vaì khaí nàng quaín lyï thë træåìng täút laì:

A.    Phuûc vuû toaìn bäü thë træåìng

B.     Chuyãn män hoaï coï choün loüc

C.     Táûp trung vaìo mäüt phán âoaûn thë træåìng

D.    Chuyãn män hoaï thë træåìng

E.     Chuyãn män hoaï saín pháøm

Cáu 18: Giaí sæí doanh nghiãûp baûn âang kinh doanh nhæîng saín pháøm cao cáúp daình cho nhæîng ngæåìi coï thu nháûp cao. Âãø truyãön taíi näüi dung vãö saín pháøm âãún khaïch haìng muûc tiãu coï hiãûu quaí nháút, baûn nãn quaíng caïo chuïng trãn:

A.    Taûp chê chuyãn ngaình

B.     Pano ngoaìi tråìi

C.     Âaìi phaït thanh quäúc gia

D.    Âaìi truyãön hçnh quäúc gia

Cáu 19: Mä hçnh naìo diãùn taí nhæîng muûc tiãu cuía hoaût âäüng truyãön thäng:

A.    4P - 4C

B.     4P - 1C

C.     AIDA

D.    5M

E.     4P

Cáu 20: Chæïc nàng naìo khäng thuäüc nhoïm chæïc nàng hoaìn thiãûn giao dëch trong hoaût âäüng phán phäúi:

A.    Taìi tråü

B.     Cäø âäüng

C.     Chia seí ruíi ro

D.    Phán phäúi váût pháømNguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
23/05/2010 18:05 # 2
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 36/60 (60%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 186
Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Pháön II: Traí låìi Âuïng hay Sai  cho mäùi cáu  nháûn âënh sau (3 âiãøm)

Cáu 1: Âäúi våïi nhæîng saín pháøm mang tênh cháút muìa vuû cao, doanh nghiãûp cáön thiãút láûp caïc kãnh phán phäúi theo muìa vuû  

Cáu 2: Doanh nghiãûp coï thãø âæa ra thë træåìng nhæîng saín pháøm måïi chàóng coï liãn quan gç vãö kyî thuáût våïi saín pháøm hiãûn taûi nhàòm läi keïo nhæîng khaïch haìng måïi nghéa laì doanh nghiãûp âang thæûc hiãûn chiãún læåüc âa daûng hoaï âäöng tám.

Cáu 3: Dæû aïn nghiãn cæïu nhàòm thu tháûp thäng tin âaïnh giaï tiãöm nàng thë træåìng, âàûc âiãøm nhán kháøu hoüc hoàûc thaïi âäü cuía ngæåìi tiãu duìng âäúi våïi saín pháøm laì dæû aïn nghiãn cæïu våïi muûc tiãu coï tênh cháút thàm doì

Cáu 4: Khaïch haìng khäng mua saín pháøm maì mua nhæîng låüi êch áøn giáúu bãn trong saín pháøm

Cáu 5: Nhu cáöu cuía khaïch haìng täø chæïc thæåìng êt biãún âäüng vaì co giaîn maûnh.

Cáu 6: Chi phê âån vë saín pháøm taûo ra mæïc giaï saìn coìn nhu cáöu vaì caím nháûn cuía ngæåìi tiãu duìng vãö giaï trë saín pháøm láûp thaình mæïc giaï tráön

Cáu 7: Chiãún læåüc âáøy laì chiãún læåüc trong âoï nhaì saín xuáút giaím giaï maûnh nhàòm âáøy haìng täön kho, läùi thåìi ra khoíi kho haìng

Cáu 8: Phán âoaûn thë træåìng cho pheïp doanh nghiãûp xáy dæûng mäüt chæång trçnh Marketing phuì håüp våïi toaìn bäü thë træåìng.

Cáu 9: Caïc doanh nghiãûp quan tám tçm hiãøu âäüng cå cuía khaïch haìng âãø hoü coï thãø cung cáúp caïc saín pháøm, dëch vuû nhàòm thoaí maîn nhu cáöu cuía khaïch haìng.

Cáu 10: Caïc doanh nghiãûp cáön giaím thiãøu caïc âàûc tênh cuía saín pháøm âãø duy trç giaï vaì giaï thaình cuía saín pháøm åí mæïc tháúp.

Cáu 11: Quyãút âënh vãö giaï phaíi âæåüc phäúi håüp våïi caïch thæïc phán phäúi saín pháøm tåïi khaïch haìng

Cáu 12: Phæång phaïp quan saït laì caïch giuïp ta nhanh choïng tçm hiãøu âæåüc vãö haình vi cuía khaïch haìng

Cáu 13: Haình vi mua haìi hoaì xaíy ra âäúi våïi nhæîng saín pháøm âàõt tiãön, êt khi mua..

Cáu 14: Læûa choün thë træåìng muûc tiãu theo phæång phaïp chuyãn män hoaï choün loüc chæïa âæûng ruíi ro cao nháút.

Cáu 15: Muûc âêch cuía chiãún læåüc âënh giaï håït vaïng laì taûo ra thë pháön låïn

Cáu 16: Giaï saín pháøm äøn âënh åí giai âoaûn phaït triãøn trong chu kyì säúng cuía saín pháøm

Cáu 17: Cäng ty baío hiãøm laì mäüt täø chæïc thuäüc nhoïm cäng chuïng taìi chênh coï aính hæåíng âãún hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp

Cáu 18: : Khäng thãø âo læåìng âæåüc cháút læåüng cuía dëch vuû vç chuïng laì saín pháøm vä hçnh

Cáu 19: Haîng haìng khäng coï mæïc giaï veï khaïc nhau cho chuyãún saïng hay âãm nghéa laì haîng haìng khäng âënh giaï phán biãût theo nhoïm khaïch haìng

Cáu 20: Âënh giaï hiãûn traûng laì phæång phaïp âënh giaï theo giaï thaìnhNguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
23/05/2010 18:05 # 3
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 36/60 (60%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 186
Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Pháön III: Anh (chë) haîy traí låìi ngàõn goün nhæîng cáu hoíi sau (3 âiãøm)

Cáu 1: Trçnh baìy tiãún trçnh ra quyãút âënh mua cuía ngæåìi tiãu duìng ? (1 âiãøm)

Cáu 2: Thãú naìo laì kãnh Marketing doüc ? (1 âiãøm)

Cáu 3: Nãu muûc âêch, tiãún trçnh vaì kãút quaí cuía viãûc phán têch tçnh hçnh kinh doanh hiãûn taûi ? (1 âiãøm)Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
23/05/2010 18:05 # 4
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 36/60 (60%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 186
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Pháön I: Anh (chë) haîy choün ra cáu traí låìi thêch håüp nháút

1. E                       6. D                             11. C                           16. C

2.      C                     7. A                             12. D                           17. A

3.      D                     8. B                             13. E                           18. A

4.      A                     9. D                            14. C                           19. C

5.      A                     10. C                           15. B                           20. B

Pháön II: Traí låìi Âuïng hay Sai cho caïc nháûn âënh sau

1.                          6.                               11.                          16. S

2.      S                      7. S                              12. S                           17. Â

3.      S                      8. S                              13.                            18. S

4.                           9.                              14. S                           19. S

5.      S                      10. S                           15. S                           20. S

Pháön III: Anh (chë) haîy traí låìi ngàõn goün nhæîng cáu hoíi sau

Cáu 1: Tiãún trçnh ra quyãút âënh mua cuía ngæåìi tiãu duìng

-         Nháûn thæïc vãö nhu cáöu

-         Tçm kiãúm thäng tin

-         Âaïnh giaï vaì læûa choün phæång aïn

-         Quyãút âënh mua

-         Haình vi sau khi mua

Cáu 2: Kãnh Marketing doüc bao gäöm nhaì saín xuáút, nhaì baïn sè vaì nhaì baïn leí hoaût âäüng nhæ mäüt thãø thäúng nháút. Hoàûc mäüt thaình viãn naìy laì chuí såí hæîu cuía caïc thaình viãn khaïc hoàûc trao cho hoü âäüc quyãön kinh tiãu hoàûc coï quyãön læûc maûnh âãún näùi caïc thaình viãn kia phaíi håüp taïc

Cáu 3: Muûc âêch, tiãún trçnh vaì kãút quaí cuía viãûc phán têch tçnh hçnh kinh doanh hiãûn taûi

² Muûc âêch:

-         Xaïc âënh ngaình vaì caïc saín pháøm hiãûn âang tàng træåíng vaì coï khaí nàng sinh låìi cao âãø táûp trung nguäön læûc phaït triãøn

-         Phaït hiãûn nhæîng ngaình vaì saín pháøm âang suy giaím vaì mæïc sinh låìi tháúp âãø ruït dáön hay loaûi boí chuïng ra khoíi danh muûc kinh doanh.

² Tiãún trçnh:

-         Nháûn daûng âån vë kinh doanh chiãún læåüc (SBU) bao gäöm caïc ngaình hay saín pháøm chuí yãúu âang taûo nãn sæû thaình cäng.

-         Xaïc âënh tênh háúp dáùn cuía caïc SBU

-         Quyãút âënh âáöu tæ cho caïc SBU

² Kãút quaí: Phaíi chè ra cho doanh nghiãûp khaí nàng sæí duûng täút nháút sæïc maûnh cuía mçnh âãø khai thaïc coï hiãûu quaí täút nháút caïc cå häüi thë træåìng.Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
26/05/2010 22:05 # 5
meomeo
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 27
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


HJHJ THANKS  NHEN!!! vẹt cũng đang định tìm tài liệu môn nj để ôn tập chứ gần thi rồi!!!hj`hj`


 


 
14/12/2010 17:12 # 6
mat1mi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/12/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


anh có đề của cô huỳnh linh lan kh vậy.help e với 
16/12/2010 08:12 # 7
vitamin
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/07/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


không biết chọn font kiểu gì mà chẳng xem được, toàn chữ La Mã
 
20/02/2011 17:02 # 8
bomvahen
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


 font chữ thế này sao mà đọc đc trời 
31/05/2012 16:05 # 9
huynhthuyvan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/12/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


bạn có thể sữa font chữ đc ko? font này đọc ko đc.

 
 
31/05/2012 17:05 # 10
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 2/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3002
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Trích:

bạn có thể sữa font chữ đc ko? font này đọc ko đc.

 

Bạn vui lòng tải thêm font về máy để đọc tài liệu này đi, chứ có biết bạn dùng font gì đâu mà chỉnh theo ý bạn để bạn đọc đc


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
27/09/2012 09:09 # 11
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 36/60 (60%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 186
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Font Vn-times nhé các bạn.Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
04/11/2013 13:11 # 12
thuytiencyc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 15/11/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Phần I: Anh (chị) hãy chọn ra câu trả lời thích hợp nhất ứng với mỗi tình huống được nêu ra (4 điểm)

Câu 1: Doanh nghiệp Tiến Thu mua xe Suzuki từ đại lý độc quyền Cotimex Đà Nẵng. Đây là hình thức thể hiện của:

A.    Kênh phân phối trực tiếp

B.     Kênh phân phối gián tiếp

C.     Kênh phân phối cấp 2

D.    Kênh phân phối cấp 1

E.     Cả (B) và (C) đều đúng.

Câu 2: Theo quy định của luật hiện hành, để được khấu trừ thuế, tỉ lệ chi phí quảng cáo trên doanh thu của doanh nghiệp là:

A.    5%

B.     7%

C.     10%

D.    12%

Câu 3: Sau khi nhận được yêu cầu chào hàng, Đồng Tâm tiến hàng cử nhân viên bán hàng gửi các catalogue về sản phẩm mới cho một số công ty xây dựng kèm theo một chính sách giá hấp dẫn. Theo anh (chị) hoạt động này thuộc loại công cụ nào ?

A.    Quảng cáo

B.     Quan hệ công chúng

C.     Marketing trực tiếp

D.    Bán hàng trực tiếp

E.     Khuyến mãi

Câu 4: Trong chu kỳ sống của sản phẩm, quảng cáo thể hiện nhiệm vụ thông tin có vai trò rất quan trọng trong:

A.    Giai đoạn ra đời

B.     Giai đoạn phát triển

C.     Giai đoạn bão hoà

D.    Giai đoạn suy thoái

Câu 5: Khi doanh nghiệp đưa ra những sản phẩm mới có khả năng lôi cuốn được khách hàng hiện tại và khách hàng mới cho dù nó chẳng có liên quan gì đến các chủng loại sản phẩm hiện có nghĩa là doanh nghiệp thực hiện chiến lược:

A.    Đa dạng hoá hàng ngang

B.     Đa dạng hoá tổng hợp

C.     Đa dạng hoá đồng tâm

D.    Hội nhập hàng ngang

E.     Hội nhập phía trước

Câu 6: Doanh nghiệp cần tiến hành xem xét rất nhiều yếu tố khi tiến hành định giá ngoại trừ:

A.    Chi phí tiền lương

B.     Chính sách thuế của Nhà nước

C.     Giá của các sản phẩm thay thế

D.    Tất cả các phương án trên đều cần phải xem xét

Câu 7: Trên các vỏ chai nước tinh khiết Joy đều có biểu tượng chứng nhận của Tổng hội y dược học Việt Nam. Đây là nguồn thông điệp tác động vào công chúng dựa trên:

A.    Độ hiểu biết

B.     Độ tin cậy

C.     Độ yêu thích

D.    Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8: Đối với sản phẩm mới do mô phỏng hoặc cải tiến thì việc định mức giá bán trung bình cho những sản phẩm có mức chất lượng  thấp là:

A.    Chiến lược giá trị cao

B.     Chiến lược giá trị thấp gian dối

C.     Chiến lược giá trị trung bình

D.    Chiến lược giá trị thấp

Câu 9: Tiêu chuẩn nào không phải là tiêu chuẩn để phân đoạn thị trường:

A.    Tiêu chuẩn tâm lý

B.     Tiêu chuẩn địa lý

C.     Tiêu chuẩn nhân khẩu học

D.    Tiêu chuẩn kinh tế

E.      Cả (A) và (D)

Câu 10: Trong giai đoạn ra đời, mức tiêu thụ ...........còn lợi nhuận có thể có giá trị ............

A.    Tăng nhanh; dương

B.     Giảm chậm; dương

C.     Tăng chậm; âm

D.    Giảm nhanh; âm

Câu 11: Trong ma trận BCG (ma trận tăng trưởng - thị phần), các SBU nằm trên ô bò sữa có đặc điểm:

A.    Tốc độ tăng trưởng thị trường thấp, thị phần tương đối thấp

B.     Tốc độ tăng trưởng thị trường cao, thị phần tương đối thấp

C.     Tốc độ tăng trưởng thị trường thấp, thị phần tương đối cao.

D.    Tốc độ tăng trưởng thị trường cao, thị phần tương đối cao.

Câu 12: Hệ thống Marketing đa kênh được sử dụng khi doanh nghiệp:

A.    Bổ sung thêm kênh mới để tiếp cận thêm một nhóm khách hàng

B.     Bổ sung thêm kênh mới để giảm chi phí bán hàng của mình cho nhóm khách hàng mới

C.     Bổ sung thêm kênh mới để có khả năng bán hàng phù hợp với yêu cầu khách hàng hơn

D.    Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 13: Trong các cách để người ta có được sản phẩm mà mình cần thì cách nào không sử dụng hoạt động Marketing:

A.    Trao đổi

B.     Đi xin

C.     Tự sản xuất

D.    Cưỡng đoạt

E.     Cả (C) và (D) đều đúng

Câu 14: Giai đoạn nào là giai đoạn sản phẩm mới bắt đầu được chuyển từ bản vẽ sang tạo mẫu:

A.    Thương mại hoá sản phẩm

B.     Phát triển và thử nghiệm quan niệm

C.     Triển khai sản phẩm mới

D.    Thử nghiệm thị trường

Câu 15: Trong nghiên cứu Marketing, khi doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi “Ai là đối tượng điều tra?” nghĩa là doanh nghiệp đã xác định được:

A.    Quy trình lấy mẫu

B.     Đơn vị mẫu

C.     Quy mô mẫu

D.    Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 16: VNPT bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là các dịch vụ bưu chính viễn thông còn mở thêm các dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tiết kiệm. Như vậy, thang sản phẩm của VNPT có:

A.    Chiều dài = 3

B.     Chiều sâu = 3

C.     Chiều rộng = 3

D.    Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 17: Phương pháp lựa chọn thị trường mục tiêu được sử dụng đối với doanh nghiệp có nguồn tài chính lớn và khả năng quản lý thị trường tốt là:

A.    Phục vụ toàn bộ thị trường

B.     Chuyên môn hoá có chọn lọc

C.     Tập trung vào một phân đoạn thị trường

D.    Chuyên môn hoá thị trường

E.     Chuyên môn hoá sản phẩm

Câu 18: Giả sử doanh nghiệp bạn đang kinh doanh những sản phẩm cao cấp dành cho những người có thu nhập cao. Để truyền tải nội dung về sản phẩm đến khách hàng mục tiêu có hiệu quả nhất, bạn nên quảng cáo chúng trên:

A.    Tạp chí chuyên ngành

B.     Pano ngoài trời

C.     Đài phát thanh quốc gia

D.    Đài truyền hình quốc gia

Câu 19: Mô hình nào diễn tả những mục tiêu của hoạt động truyền thông:

A.    4P - 4C

B.     4P - 1C

C.     AIDA

D.    5M

E.     4P

Câu 20: Chức năng nào không thuộc nhóm chức năng hoàn thiện giao dịch trong hoạt động phân phối:

A.    Tài trợ

B.     Cổ động

C.     Chia sẻ rủi ro

D.    Phân phối vật phẩmGBU!


 
04/11/2013 13:11 # 13
thuytiencyc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 15/11/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Thử sức với đề thi Marketing căn bản đi. Đề chuẩn !


Phần II: Trả lời Đúng hay Sai  cho mỗi câu  nhận định sau (3 điểm)

Câu 1: Đối với những sản phẩm mang tính chất mùa vụ cao, doanh nghiệp cần thiết lập các kênh phân phối theo mùa vụ  

Câu 2: Doanh nghiệp có thể đưa ra thị trường những sản phẩm mới chẳng có liên quan gì về kỹ thuật với sản phẩm hiện tại nhằm lôi kéo những khách hàng mới nghĩa là doanh nghiệp đang thực hiện chiến lược đa dạng hoá đồng tâm.

Câu 3: Dự án nghiên cứu nhằm thu thập thông tin đánh giá tiềm năng thị trường, đặc điểm nhân khẩu học hoặc thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm là dự án nghiên cứu với mục tiêu có tính chất thăm dò

Câu 4: Khách hàng không mua sản phẩm mà mua những lợi ích ẩn giấu bên trong sản phẩm

Câu 5: Nhu cầu của khách hàng tổ chức thường ít biến động và co giãn mạnh.

Câu 6: Chi phí đơn vị sản phẩm tạo ra mức giá sàn còn nhu cầu và cảm nhận của người tiêu dùng về giá trị sản phẩm lập thành mức giá trần

Câu 7: Chiến lược đẩy là chiến lược trong đó nhà sản xuất giảm giá mạnh nhằm đẩy hàng tồn kho, lỗi thời ra khỏi kho hàng

Câu 8: Phân đoạn thị trường cho phép doanh nghiệp xây dựng một chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường.

Câu 9: Các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu động cơ của khách hàng để họ có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

Câu 10: Các doanh nghiệp cần giảm thiểu các đặc tính của sản phẩm để duy trì giá và giá thành của sản phẩm ở mức thấp.

Câu 11: Quyết định về giá phải được phối hợp với cách thức phân phối sản phẩm tới khách hàng

Câu 12: Phương pháp quan sát là cách giúp ta nhanh chóng tìm hiểu được về hành vi của khách hàng

Câu 13: Hành vi mua hài hoà xảy ra đối với những sản phẩm đắt tiền, ít khi mua..

Câu 14: Lựa chọn thị trường mục tiêu theo phương pháp chuyên môn hoá chọn lọc chứa đựng rủi ro cao nhất.

Câu 15: Mục đích của chiến lược định giá hớt váng là tạo ra thị phần lớn

Câu 16: Giá sản phẩm ổn định ở giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của sản phẩm

Câu 17: Công ty bảo hiểm là một tổ chức thuộc nhóm công chúng tài chính có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 18: : Không thể đo lường được chất lượng của dịch vụ vì chúng là sản phẩm vô hình

Câu 19: Hãng hàng không có mức giá vé khác nhau cho chuyến sáng hay đêm nghĩa là hãng hàng không định giá phân biệt theo nhóm khách hàng

Câu 20: Định giá hiện trạng là phương pháp định giá theo giá thànhGBU!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020