Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/09/2021 23:09 # 1
buiducduong
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/220 (3%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/09/2020
Bài gởi: 2317
Được cảm ơn: 0
Set và Map trong C++


I. Kiểu dữ liệu Set trong C++

1. Khái niệm kiểu dữ liệu set

Set là một dạng cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ các phần tử không trùng lặp và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. (Mặc định trong set là tăng dần và chúng ta có thể viết lại hàm so sánh theo mục đích của chúng ta)

Trong môn Toán lớp 6, chúng ta đã tiếp xúc với khái niệm tập hợp, và biết đến tính chất không có hai phần tử nào trùng nhau trong một tập hợp. Và kiểu dữ liệu set có tính ưu việt hơn so với một tập hợp, ngoài tính chất không có hai phần tử nào giống nhau mà set còn có tính tự sắp xếp các phần tử (Có thể rút gọn một số công đoạn sắp xếp của bài toán).

2. Sử dụng container set

Để sử dụng container set bạn cần khai báo:

#include<set>

Để khai báo một biến kiểu set, ta có công thức chung sau:

set<kiểu dữ liệu> tên biến;

stack<int> a;
stack<vector<int>> b;

Ví dụ về viết lại hàm thay đổi thứ tự sắp xếp các phần tử trong set:

struct cmp{
	bool operator() (int a,int b) {return a>b;}
};
// khai báo thêm biến cmp
set<int, cmp> s;

3.Các phép toán cơ bản của set

 • Khi duyệt các phần tử của set, ta sử dụng con trỏ, khai báo như sau:
set<kiểu dữ liệu>::iterator it; // khai báo con trỏ it
 • Thêm một phần tử vào set:
s.insert(a); // thêm phần tử a vào set
 • Trả về số phần tử của set:
s.size();
 • Kiểm tra set rỗng hoặc không:
s.empty(); // trả về true nếu rỗng, false nếu không rỗng
 • Xóa tất cả phần tử của set:
s.clear();
 • Kiểm tra một giá trị có tồn tại trong set hoặc không, nếu có sẻ trả về con trỏ trỏ đến x, nếu không trả về s.end():
s.find(x);
 • Để xóa phần tử x trong set:
s.erase(x);
 • Xóa phần tử thứ k trong set:
set<int>::iterator it = s.begin(); // tạo con trỏ trỏ vào phần tử đầu tiên
advance(it,k); // trỏ đến số thứ k trong s
s.erase(it); // xóa phần tử thứ k
 • Con trỏ trỏ đến vị trí phần tử nhỏ nhất mà lớn hơn khóa x, nếu không tìm thấy trả về vị trí s.end():
s.upper_bound(x);
 • Con trỏ trỏ đến vị trí phần tử nhỏ nhất mà lớn hơn hoặc bằng khóa x, nếu không tìm thấy trả về vị trí s.end():
s.lower_bound(x);

II. Kiểu dữ liệu Map trong C++

1. Khái niệm kiểu dữ liệu map

Map là một kiểu dữ liệu với mỗi phần tử là ánh xạ giữa yếu tố key (khóa) với giá trị (value) của nó. Tương tự setmap không chứa hai phần tử nào giống nhau và các phần tử trong map được sắp xếp theo một thứ tự nào đó. Mỗi phần tử trong map có yếu tố key dùng để xác định value của nó, điều này cũng có nghĩa là key và value có thể có kiểu khác nhau.

2. Sử dụng container map

Để sử dụng container map bạn cần khai báo:

#include<map>

Để khai báo một biến kiểu map, ta có công thức chung sau:

map<kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu> tên biến;

map<int, int> a;
map<char, int> b;

Ví dụ về viết lại hàm thay đổi thứ tự sắp xếp các phần tử trong map:

struct cmp{
	bool operator() (char a, char b) {return a>b;}
};
// khai báo thêm biến cmp
map<char, int, cmp> m;

3.Các phép toán cơ bản của map

 • Trả về kích thước hiện tại của map:
m.size();
 • Kiểm tra map có rỗng hoặc không:
m.empty(); // trả về true nếu map rỗng, false nếu không rỗng
 • Truy cập phần tử trong map:
m[x]; // truy cập value của khóa x
 • Chỉnh sửa phần tử trong map (phần tử chỉnh sửa phải ở dạng "cặp"):
m.insert(x);
 • Xóa phần tử trong map:
m.erase(x);
 • Xóa tất cả phần tử trong map:
m.clear();
 • Con trỏ trỏ đến vị trí phần tử nhỏ nhất mà lớn hơn khóa x, nếu không tìm thấy trả về vị trí m.end():
m.upper_bound(x);
 • Con trỏ trỏ đến vị trí phần tử nhỏ nhất mà lớn hơn hoặc bằng khóa x, nếu không tìm thấy trả về vị trí m.end():
m.lower_bound(x);

III. Phân biệt set và map

 • Mỗi phần tử của set chỉ lưu một giá trị là khóa, trong khi mỗi phần tử của map lưu hai giá trị là khóa và giá trị của khóa.
 • Ta thường sử dụng map cho các bài toán có các giá trị liên quan mật thiết với nhau.
 • map sử dụng giá trị key để xác định các phần tử, còn set là tập hợp các key. 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024