Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2010 21:04 # 1
rockmaster
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 22/50 (44%)
Kĩ năng: 42/60 (70%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 122
Được cảm ơn: 192
[CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


Ch­¬ng I.        M¹ng m¸y tÝnh

 

I. M¹ng m¸y tÝnh...................................................................................

II. Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh....................................................................

II.1. Ph©n lo¹i theo kiÕn tróc (topology) cña m¹ng...............................

II.1.1. M¹ng ®iÓm-®iÓm (point-to-point network).............................

II.1.2. M¹ng qu¶ng b¸ (broadcast network).....................................

II.2. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng thøc chuyÓn m¹ch (Swiched Method).......

II.2.1. ChuyÓn m¹ch kªnh (Circuit Swiched Network)......................

II.2.2. ChuyÓn m¹ch tin b¸o (Message Swiched Network)................

II.2.3. ChuyÓn m¹ch gãi (Packed Swiched Network)........................

II.3. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ho¹t ®éng................................................

II.3.1. M¹ng LAN (Local Area Network).........................................

II.3.2. M¹ng MAN (Metropolian Area Network)..............................

II.3.3. M¹ng WAN (Wide Area Network)........................................

II.3.4. Liªn m¹ng (internet).............................................................

 

 

Ch­¬ng II.  Giao thøc truyÒn th«ng vµ c¸c m« h×nh tham chiÕu

 

I. Giao thøc truyÒn th«ng......................................................................

II. M« h×nh tham chiÕu OSI..................................................................

II.1. Giíi thiÖu m« h×nh OSI.............................................................

II.2. C¸c tÇng cña m« h×nh OSI.........................................................

II.2.1. TÇng vËt lý (Physical layer).................................................

II.2.2. TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data link layer).................................

II.2.3. TÇng m¹ng (Network layer)................................................

II.2.4. TÇng giao vËn (Transport layer)...........................................

II.2.5. TÇng phiªn (Session layer)...................................................

II.2.6. TÇng tr×nh diÔn (Presentation layer).....................................

II.2.7. TÇng øng dông (Application layer)......................................

II.3. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ OSI................................................................

III. KiÕn tróc giao thøc IPX/SPX...........................................................

III.1. KiÕn tróc giao thøc IPX/SPX....................................................

III.2. Gãi tin IPX...............................................................................

III.3. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Novell Netware.......................................

 

 

Ch­¬ng III.     Bé Giao thøc TCP/IP

 

I. Bé giao thøc TCP/IP..........................................................................

II. KiÕn tróc cña bé giao thøc TCP/IP....................................................

II.1. KiÕn tróc ph©n tÇng cña TCP/IP.................................................

II.2. C¬ chÕ ®Þa chØ Internet...............................................................

II.2.1. §Þa chØ líp A......................................................................

II.2.2. §Þa chØ líp B.......................................................................

II.2.3. §Þa chØ líp C......................................................................

II.3. M¹ng con vµ Subnet mask.........................................................

III. TÇng m¹ng (Network Layer)...........................................................

IV. TÇng  Internet (Internet Layer)........................................................

IV.1. Gãi tin IP.................................................................................

IV.2. Giao thøc chuyÓn ®Þa chØ  ARP (Address Resolution Protocol) vµ c¬ giao thøc chuyÓn ng­îc ®Þa chØ RARP (Reverse Address Resolution Protocol)..............

IV.2.1. ChuyÓn giao trùc tiÕp........................................................

IV.2.2. ChuyÓn giao ®Þa chØ ®éng.................................................

IV.2.3. Gãi tin ARP......................................................................

IV.3. Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn tin (Internet Control Message Protocol - ICMP)   

IV.3.1. Gãi tin ICMP....................................................................

IV.3.2. §iÒu khiÓn dßng d÷ liÖu...................................................

IV.3.3. Th«ng b¸o lçi...................................................................

IV.3.4. §Þnh h­íng l¹i..................................................................

IV.3.5. KiÓm tra tr¹m lµm viÖc......................................................

IV.4. ThuËt to¸n dÉn ®­êng..............................................................

V. tÇng giao vËn...................................................................................

V.1. Giao thøc kh«ng kÕt nèi (User Datagram Protocol - UDP)..........

V.1.1. Gãi th«ng tin UDP.............................................................

V.1.2. Ph©n kªnh, hîp kªnh vµ Ports.............................................

V.2. Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn tin (Transmission Control Protocol - TCP)  

V.2.1. Gãi tin TCP........................................................................

V.2.2. Cæng, kÕt nèi vµ ®iÓm kÕt nèi.............................................

VI. TÇng øng dông cña TCP/IP.............................................................

VI.1. DÞch vô tªn miÒn (Domain Name Service - DNS)......................

VI.2. §¨ng nhËp tõ xa (Telnet).........................................................

VI.3. Th­ ®iÖn tö (Electronic Mail)...................................................

VI.4. Giao thøc truyÒn tÖp (File Transfer Protocol - FTP)....................

VI.5. Nhãm tin (News groups)..........................................................

VI.6. T×m kiÕm tÖp (Archie)..............................................................

VI.7. Tra cøu th«ng tin theo thùc ®¬n (Gopher).................................

VI.8. T×m kiÕm th«ng tin theo chØ sè (WAIS)....................................

VI.9. Siªu v¨n b¶n (WWW)..............................................................

 

 

 

 

 

Ch­¬ng IV.     X©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn tÖp

 

I. Giao diÖn lËp tr×nh.............................................................................

I.1. Giao diÖn lËp tr×nh......................................................................

I.2. Network I/O vµ file I/O...............................................................

I.3. Lµm viÖc víi Socket....................................................................

I.3.1. Socket..................................................................................

I.3.2. §Þa chØ Socket......................................................................

I.3.3. Mét sè lêi gäi t¹o lËp socket.................................................

I.3.4. Mét sè lêi gäi göi d÷ liÖu qua socket...................................

I.3.5. Mét sè lêi gäi nhËn d÷ liÖu tõ socket...................................

II. M« h×nh Client-Server......................................................................

II.1. M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô kh«ng kÕt nèi...............

II.2. M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô h­íng kÕt nèi...............

III. X©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn tÖp..................................................

III.1. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh................................................

III.1.1. Giao thøc øng dông ®­îc x©y dùng vµ sö dông trong ch­¬ng tr×nh        

III.1.2. Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh..........................................................

III.2. Mét sè vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ c¸ch gi¶i quyÕt    

III.2.1. VÊn ®Ò chuyÓn ®æi tÖp gi÷a hai hÖ ®iÒu hµnh.....................

III.2.2. VÊn ®Ò vÒ mét sè lÖnh t­¬ng t¸c........................................

 

 

Phô lôc a. Mét sè  m¹ng côc bé

 

I. M¹ng Ethernet vµ IEEE 802.3...........................................................

II. M¹ng Token-Pasing Rings (IEEE 802.5).........................................

III. M¹ng Token-Passing Busses (IEEE 802.4)......................................

 

 

Phô lôc B. Mét sè kü thuËt chän  ®­êng ®i ng¾n nhÊt

 

I. Gi¶i thuËt Dijkstra cho viÖc chän ®­êng tËp trung..............................

II.  Gi¶i thuËt Ford& Fulkerson cho viÖc chän ®­êng ph©n t¸n..............

 

 

Phô lôc C. V¨n b¶n ch­¬ng tr×nh (PhÇn client)

 

I. Ch­¬ng tr×nh chÝnh (main.c).............................................................

II. Th­ viÖn sö dông (Socket.c).............................................................

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


 

ROCK is not DEATH 

 
Các thành viên đã Thank rockmaster vì Bài viết có ích:
29/04/2010 15:04 # 2
vdtuanqb
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 17/50 (34%)
Ngày gia nhập: 25/03/2010
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 117
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


Trích:

Ch­¬ng I.        M¹ng m¸y tÝnh

 

I. M¹ng m¸y tÝnh...................................................................................

II. Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh....................................................................

II.1. Ph©n lo¹i theo kiÕn tróc (topology) cña m¹ng...............................

II.1.1. M¹ng ®iÓm-®iÓm (point-to-point network).............................

II.1.2. M¹ng qu¶ng b¸ (broadcast network).....................................

II.2. Ph©n lo¹i theo ph­¬ng thøc chuyÓn m¹ch (Swiched Method).......

II.2.1. ChuyÓn m¹ch kªnh (Circuit Swiched Network)......................

II.2.2. ChuyÓn m¹ch tin b¸o (Message Swiched Network)................

II.2.3. ChuyÓn m¹ch gãi (Packed Swiched Network)........................

II.3. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ho¹t ®éng................................................

II.3.1. M¹ng LAN (Local Area Network).........................................

II.3.2. M¹ng MAN (Metropolian Area Network)..............................

II.3.3. M¹ng WAN (Wide Area Network)........................................

II.3.4. Liªn m¹ng (internet).............................................................

 

 

Ch­¬ng II.  Giao thøc truyÒn th«ng vµ c¸c m« h×nh tham chiÕu

 

I. Giao thøc truyÒn th«ng......................................................................

II. M« h×nh tham chiÕu OSI..................................................................

II.1. Giíi thiÖu m« h×nh OSI.............................................................

II.2. C¸c tÇng cña m« h×nh OSI.........................................................

II.2.1. TÇng vËt lý (Physical layer).................................................

II.2.2. TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data link layer).................................

II.2.3. TÇng m¹ng (Network layer)................................................

II.2.4. TÇng giao vËn (Transport layer)...........................................

II.2.5. TÇng phiªn (Session layer)...................................................

II.2.6. TÇng tr×nh diÔn (Presentation layer).....................................

II.2.7. TÇng øng dông (Application layer)......................................

II.3. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ OSI................................................................

III. KiÕn tróc giao thøc IPX/SPX...........................................................

III.1. KiÕn tróc giao thøc IPX/SPX....................................................

III.2. Gãi tin IPX...............................................................................

III.3. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Novell Netware.......................................

 

 

Ch­¬ng III.     Bé Giao thøc TCP/IP

 

I. Bé giao thøc TCP/IP..........................................................................

II. KiÕn tróc cña bé giao thøc TCP/IP....................................................

II.1. KiÕn tróc ph©n tÇng cña TCP/IP.................................................

II.2. C¬ chÕ ®Þa chØ Internet...............................................................

II.2.1. §Þa chØ líp A......................................................................

II.2.2. §Þa chØ líp B.......................................................................

II.2.3. §Þa chØ líp C......................................................................

II.3. M¹ng con vµ Subnet mask.........................................................

III. TÇng m¹ng (Network Layer)...........................................................

IV. TÇng  Internet (Internet Layer)........................................................

IV.1. Gãi tin IP.................................................................................

IV.2. Giao thøc chuyÓn ®Þa chØ  ARP (Address Resolution Protocol) vµ c¬ giao thøc chuyÓn ng­îc ®Þa chØ RARP (Reverse Address Resolution Protocol)..............

IV.2.1. ChuyÓn giao trùc tiÕp........................................................

IV.2.2. ChuyÓn giao ®Þa chØ ®éng.................................................

IV.2.3. Gãi tin ARP......................................................................

IV.3. Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn tin (Internet Control Message Protocol - ICMP)   

IV.3.1. Gãi tin ICMP....................................................................

IV.3.2. §iÒu khiÓn dßng d÷ liÖu...................................................

IV.3.3. Th«ng b¸o lçi...................................................................

IV.3.4. §Þnh h­íng l¹i..................................................................

IV.3.5. KiÓm tra tr¹m lµm viÖc......................................................

IV.4. ThuËt to¸n dÉn ®­êng..............................................................

V. tÇng giao vËn...................................................................................

V.1. Giao thøc kh«ng kÕt nèi (User Datagram Protocol - UDP)..........

V.1.1. Gãi th«ng tin UDP.............................................................

V.1.2. Ph©n kªnh, hîp kªnh vµ Ports.............................................

V.2. Giao thøc ®iÒu khiÓn truyÒn tin (Transmission Control Protocol - TCP)  

V.2.1. Gãi tin TCP........................................................................

V.2.2. Cæng, kÕt nèi vµ ®iÓm kÕt nèi.............................................

VI. TÇng øng dông cña TCP/IP.............................................................

VI.1. DÞch vô tªn miÒn (Domain Name Service - DNS)......................

VI.2. §¨ng nhËp tõ xa (Telnet).........................................................

VI.3. Th­ ®iÖn tö (Electronic Mail)...................................................

VI.4. Giao thøc truyÒn tÖp (File Transfer Protocol - FTP)....................

VI.5. Nhãm tin (News groups)..........................................................

VI.6. T×m kiÕm tÖp (Archie)..............................................................

VI.7. Tra cøu th«ng tin theo thùc ®¬n (Gopher).................................

VI.8. T×m kiÕm th«ng tin theo chØ sè (WAIS)....................................

VI.9. Siªu v¨n b¶n (WWW)..............................................................

 

 

 

 

 

Ch­¬ng IV.     X©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn tÖp

 

I. Giao diÖn lËp tr×nh.............................................................................

I.1. Giao diÖn lËp tr×nh......................................................................

I.2. Network I/O vµ file I/O...............................................................

I.3. Lµm viÖc víi Socket....................................................................

I.3.1. Socket..................................................................................

I.3.2. §Þa chØ Socket......................................................................

I.3.3. Mét sè lêi gäi t¹o lËp socket.................................................

I.3.4. Mét sè lêi gäi göi d÷ liÖu qua socket...................................

I.3.5. Mét sè lêi gäi nhËn d÷ liÖu tõ socket...................................

II. M« h×nh Client-Server......................................................................

II.1. M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô kh«ng kÕt nèi...............

II.2. M« h×nh Client-Server sö dông dÞch vô h­íng kÕt nèi...............

III. X©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn tÖp..................................................

III.1. ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh................................................

III.1.1. Giao thøc øng dông ®­îc x©y dùng vµ sö dông trong ch­¬ng tr×nh        

III.1.2. Cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh..........................................................

III.2. Mét sè vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ c¸ch gi¶i quyÕt    

III.2.1. VÊn ®Ò chuyÓn ®æi tÖp gi÷a hai hÖ ®iÒu hµnh.....................

III.2.2. VÊn ®Ò vÒ mét sè lÖnh t­¬ng t¸c........................................

 

 

Phô lôc a. Mét sè  m¹ng côc bé

 

I. M¹ng Ethernet vµ IEEE 802.3...........................................................

II. M¹ng Token-Pasing Rings (IEEE 802.5).........................................

III. M¹ng Token-Passing Busses (IEEE 802.4)......................................

 

 

Phô lôc B. Mét sè kü thuËt chän  ®­êng ®i ng¾n nhÊt

 

I. Gi¶i thuËt Dijkstra cho viÖc chän ®­êng tËp trung..............................

II.  Gi¶i thuËt Ford& Fulkerson cho viÖc chän ®­êng ph©n t¸n..............

 

 

Phô lôc C. V¨n b¶n ch­¬ng tr×nh (PhÇn client)

 

I. Ch­¬ng tr×nh chÝnh (main.c).............................................................

II. Th­ viÖn sö dông (Socket.c).............................................................

 Font bị lỗi rồi bác ơi, bác xem lại và chuyển sang Font Time New Roman hoặc các Font trong bảng mã Unicode cho de đọc và xem bài viết. Cảm ơn bác về bài viếtDù mệt nhọc, mồ hôi thấm đẫm vai anh nhưng anh vẫn vui vì đời anh có em...
 

 
29/04/2010 16:04 # 3
nhatphong0207
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 33/50 (66%)
Ngày gia nhập: 27/01/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 133
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


 Lỗi font thì down font về đọc chứ còn bắt họ sửa rồi đẩy lại
Đúng là được voi đòi 2 bà trưng mà 


Vui vẻ là mục đích sống !
4r lớp: http://hollows.org.vn/d14-cnp/

 
25/05/2010 11:05 # 4
tryand
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 16/03/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


dow ko đc bạn ơi


 
 

Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống

 
18/06/2010 23:06 # 5
vdtuanqb
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 17/50 (34%)
Ngày gia nhập: 25/03/2010
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 117
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


Trích:
 Lỗi font thì down font về đọc chứ còn bắt họ sửa rồi đẩy lại
Đúng là được voi đòi 2 bà trưng mà 
 k cho rõ nguồn (dùng font) thì làm sao biết mà down font về đcDù mệt nhọc, mồ hôi thấm đẫm vai anh nhưng anh vẫn vui vì đời anh có em...
 

 
19/06/2010 21:06 # 6
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 138/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3138
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


 File đính kèm bị lỗi rồi. Bác admin fix lại đi!


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
07/01/2011 09:01 # 7
thonguyen1986
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/01/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


cám ơn bac nhìu nha 
07/01/2011 09:01 # 8
thonguyen1986
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/01/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


file đính kèm rất ok.
ko vấn đề j cả,
nếu bác nào bị lỗi font thì tải font về là ok (font TCVN3 đó) hoặc dùng Unikey chuyển sang Timnewroman là ok liền 
30/07/2012 11:07 # 9
dangthanhtuan
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/05/2010
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [CNTT] Tìm hiểu mạng máy tính


http://adf.ly/BKpj2

 

  

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021