Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/09/2014 10:09 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 105/310 (34%)
Kĩ năng: 164/170 (96%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 4755
Được cảm ơn: 1524
Câu hỏi ôn tâp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và cho biết tư tưởng của Người gồm những nội dung gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sang tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Leenin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Nội dung:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá.

 

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày đối tượng, nhiệm vụ và những phương pháp cơ bản trong nghiên cứu, học tập TTHCM?

 + Đối tượng nghiên cứu của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là nghiên cứu hệ thống các quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà nền tảng là độc lập tự do, nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh, và quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hiện nay.

+ Nhiệm vụ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Tìm hiểu và giải thích rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chỉ ra bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Làm rõ vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối cách mạng Việt Nam và giá trị to lớn của nó trong kho tàng lý luận thế giới.

+ Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở nắm vững phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng nguyên lý kế thừa và phát triển sáng tạo.

- Vận dụng quan điểm toàn diện và hệ thống, kết hợp khái quát và mô tả, phân tích và tổng hợp, các phương pháp liên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- Học tập phương pháp của Hồ Chí Minh: gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình cách mạng Việt Nam; lý trí cách mạng với tình cảm cao đẹp.

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


SMOD GÓC HỌC TẬP


소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
03/11/2014 10:11 # 2
voicon_hl
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 04/06/2012
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Câu hỏi ôn tâp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


nhớ lại một thời cày cục, ôn môn này thật khổ :((, cũng may đc A môn này ^^
 
Các thành viên đã Thank voicon_hl vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020