Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/09/2012 23:09 # 1
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Đề thi và bài giải mẫu môn cơ sở dữ liệu


Nghe nói bài giải là chính xác. Các bác check có gì tham khảo nha.

Đề 1 :

1. Cho quan hệ Q (ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm F thỏa Q. (1.5 điểm)
F = { A -> BG ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
- Tìm phủ tối thiểu của F.
- Xác định xem các phụ thuộc hàm sau, phụ thuộc hàm nào được suy ra từ F.
o EG -> BD
o AB -> CDEGH
o D -> GH
Đáp án 
- Phủ tối thiểu 
A -> B Không bỏ 
A -> G bỏ vì A -> B -> HG 
F = { A -> B ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
D -> G bỏ vì D -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
GB -> H bỏ vì B -> H
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> BA , B -> HG }
D -> B không bỏ 
D -> A bỏ vì D -> B -> GB -> A
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> B , B -> HG }
B -> H không bỏ 
B -> G không bỏ 
Bỏ thuộc tính G trong GB -> A vì B -> G 

Phủ tối thiểu : {A -> B ,D -> E , B -> A , D -> B , B -> HG}

- EG -> BD không thuộc vì EG+ = EG
- AB -> CDEGH không thuộc vì AB+ = ABHG
- D -> GH thuộc vì D+ = DEBHGA

2. Cho cơ sở dữ liệu 
Quản lý rau quả 
Loai (ma_loai char(2), ghi_chu char(20), han_luu_giu int)
Sanpham (ma_san_pham char(5), ten_san_pham char(20), ma_loai char(2))
Phieunhapxuat (so_phieu int, ngay_nhap datetime, loai char(1))
Chitietphieu (so_phieu int, ma_san_pham char(5), so_luong int)
Ghi chú :
- <<Han_luu_giu>> : thời gian tính bằng đơn vị là ngày để cho sản phẩm thuộc loại đó có thể trử trong kho mà không bị hư.
- <<Loai>> trong bảng Phieunhapxuat chỉ ra đây là nhập hay xuất :
o Loai = 1 : nhập loai = 0 : xuất
Phát biểu :
- Mỗi một sản phẩm thuộc một loại.
- Mỗi lần nhập một sản phẩm về kho hay xuất sản phẩm ra kho đều được ghi nhận trong bảng “phieuxuatnhap” với thuộc tính loại để phân biệt.
- Cụ thể mỗi lần nhập vào hay xuất kho những mặt hàng nào thì đều được ghi nhận trong bảng chitietphieu.

Câu hỏi :
a. Liệt kê danh sách gồm mã sản phẩm và tên sản phẩm mà có khả năng lưu giử trong kho hơn 3 tuần. (0.5 điểm)
b. Liệt kê danh sách gồm năm, tháng, tổng số lượng nhập vào của hàng hóa có mã là “A”. (Hàm lấy tháng và năm là hàm month(ngày) và year(ngày)). (1 điểm)
c. Liệt kê danh sách gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm mà không được nhập vào trong ngày 24/12/2006. (1 điểm)
d. Liệt kê danh sách gồm số phiếu, ngày nhập phiếu mà phiếu này nhập vào nhiều hơn 2 loại hàng hóa. (1 điểm)
e. Liệt kê danh sách cho biết ngày nào mà công ty nhập nhiều mã sản phẩm nhất. (1 điểm)
Đáp án
- Select sp.ma_san_pham,sp.ten_san_pham 
From sanpham sp inner join loai l on l.ma_loai = sp.ma_loai
Where l.han_luu_giu > 21

- Select year(p.ngay_nhap), month(p.ngay_nhap), sum(ct.so_luong)
From phieunhapxuat p inner join chitietphieu ct on ct.so_phieu = p.so_phieu
Where ct.ma_san_pham = ‘A’ and p.loai = 1
Group by year(p.ngay_nhap), month(p.ngay_nhap)

- Select ma_san_pham,ten_san_pham 
From sanpham 
Where ma_san_pham not in (
Select ct.ma_san_pham 
From chitietphieu ct inner join phieunhapxuat p on p.so_phieu = ct.so_phieu
Where p.ngay_nhap = ‘12/24/2006’ and p.loai = 1
)

- Select p.so_phieu,p.ngay_nhap 
From (phieunhapxuat p inner join chitietphieu ct on ct.so_phieu=p.so_phieu)
Inner join sanpham sp on sp.ma_san_pham = ct.ma_san_pham
Where p.loai = 1
Group by p.so_phieu,p.ngay_nhap
having count(distinct sp.ma_loai) > 2 

- Select p.ngay, count(distinct ct.ma_san_pham) as tssp 
From phieunhapxuat p inner join chitietphieu ct on ct.ma_phieu = p.ma_phieu
 Q1
Select ngay 
From Q1 
Where tssp = (select max(tssp) from Q1)


Đề 2 :
1. Cho quan hệ Q (ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm F thỏa Q. (1.5 điểm)
F = { A -> BG ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
- Tìm phủ tối thiểu của F.
- Chứng minh A tương đương B (A <-> B)

Đáp án :
- Phủ tối thiểu 
A -> B Không bỏ 
A -> G bỏ vì A -> B -> HG 
F = { A -> B ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
D -> G bỏ vì D -> B -> HG
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
GB -> H bỏ vì B -> H
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> BA , B -> HG }
D -> B không bỏ 
D -> A bỏ vì D -> B -> GB -> A
F = { A -> B ,D -> E ,GB -> A , D -> B , B -> HG }
B -> H không bỏ 
B -> G không bỏ 
Bỏ thuộc tính G trong GB -> A vì B -> G 

Phủ tối thiểu : {A -> B ,D -> E , B -> A , D -> B , B -> HG}

- Chứng minh 
A+ = BHG B+ = HGA

2. Cho cơ sở dữ liệu 
Quản lý đề tài
Loai (ma_loai char(5), ten loai char(20))
Giaovien (ma_gv char(5), ten_gv char(20))
Sinhvien (ma_sv char(5), ten_sv char(20), nien_khoa int)
Detai (ma_de_tai char(5), ten_de_tai char(50), ma_gv char(5), ma_loai char(5))
Sinhvien_detai (ma_de_tai char(5), ma_sv char(5))
Ghi chú : 
- Loai : ghi thông tin về loại đề tài, VD : đề tài thuộc loại “Thống kê”, hay “Tính toán thông minh”,…
- <<nien_khoa>> ghi nhận là một số năm vào học. VD : niên khóa 2006, ghi là 2006
Phát biểu :
- Mỗi một đề tài đăng ký là thuộc duy nhất một loại nào đó, và có một giáo viên hướng dẫn. 
- Một đề tài có thể có một hoặc nhiều sinh viên cùng tham gia làm.
- Một sinh viên có thể tham gia làm 1 hay nhiều đề tài (số lượng tùy theo ràng buộc đưa sau)
Câu hỏi 
a. Liệt kê danh sách gồm mã sinh viên, tên sinh viên mà là học viên năm thứ 3 (năm học được tính bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi niên khóa). (0.5 điểm)
b. Liệt kê danh sách gồm mã sinh viên, tên sinh viên mà làm hơn 2 loại đề tài khác nhau. (1 điểm)
c. Liệt kê danh sách gồm mã giáo viên, tên giáo viên mà không hề tham gia hướng dẫn bất cứ đề tài nào. (1 điểm)
d. Liệt kê danh sách gồm mã đề tài, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn mà chỉ có duy nhất 1 sinh viên tham gia làm(1 điểm)
e. Liệt kê danh sách gồm mã giáo viên, tên giáo viên mà hướng dẫn ít đề tài nhất.(1 điểm)
Đáp án :
- Select ma_sv, ten_sv 
From sinhvien 
Where year(date()) – nien_khoa = 3

- Select sv.ma_sv,sv.ten_sv
From (sinhvien as sv inner join sinhvien_detai svdt on sv.ma_sv = svdt.ma_sv)
Inner join detai dt on dt.ma_de_tai = svdt.ma_de_tai
Group by sv.ma_sv,sv.ten_sv
Having count(distinct dt.ma_loai) > 2

- Select ma_gv,ten_gv 
From giaovien 
Where ma_gv not in (
Select ma_gv from detai
)

- Select dt.ma_de_tai, dt.ten_de_tai, gv.ten_gv 
From ( detai dt inner join giaovien gv on gv.ma_gv = dt.ma_gv )
Inner join sinhvien_detai svdt on svdt.ma_de_tai = dt.ma_de_tai
Group by dt.ma_de_tai, dt.ten_de_tai, gv.ten_gv 
Having count(svdt.masv) = 1

- Select ma_gv, count(distinct ma_de_tai) as tsdt
From detai 
Group by ma_gv 
 Q

Select gv.ma_gv,gv.ten_gv 
From Q inner join giaovien gv on gv.ma_gv = Q.ma_gv
Where Q.tsdt = (Select min(Q.tsdt) from Q)


Đề 3 : 
1. Cho quan hệ Q (ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm F thỏa Q. (1 điểm)
F = { A -> BG ,D -> EG ,GB -> HA , D -> BA , B -> HG }
- Tìm tất cả các khóa chính.
- Hỏi tập phụ thuộc hàm K { A -> B ,D -> EBHG, B ->H , BG -> HA } có tương đương tập F hay không ? Giải thích tại sao ?
- Tìm bao đóng của các thuộc tính sau 
o ABC
o DBG

Đáp án :
A -> B , B -> A , D -> EB , B -> HG
- Tìm tất cả các khóa
DC
- Không tương đương vì B -> G không được suy từ K
- ABC + = ABCHG
- DBG+ = DBGHAE
2. Cho cơ sở dữ liệu 
Quản lý nguồn nhân lực
Chucvu (ma_chuc_vu char(5), ten_chuc_vu char(5))
Nhanvien (ma_nhan_vien char(5), ten_nhan_vien char(20), dia_chi char(50))
Congviec (so_cong_van char(5),ma_nhan_vien char(5), ma_chuc_vu char(5), 
nam_bat_dau int, thang_bat_dau int, nam_ket_thuc int, thang_ket_thuc int)
Hesoluong (ma_chuc_vu char(5), so_nam_lam_viec int, he_so float)
Phát biểu : 
- Mỗi một nhân viên chỉ có thể đảm nhiệm duy nhất một công việc trong 1 thời điểm.
- Mỗi nhân viên vẫn được lưu lại tất cả các chức vụ mà mình đã từng trải qua trong quá trình làm việc.
- Các chức vụ mà nhân viên đó đã làm trong quá khứ và sau đó đổi chức vụ và cũng có thể đổi lại chức vụ đó.
- Một công việc của một nhân viên được ghi nhận bằng năm bắt đầu và tháng bắt đầu và khi đã chuyển sang công việc mới thì năm kết thúc và tháng kết thúc mới được ghi nhận. (Bắt đầu là tính đầu tháng, kết thúc là tính cuối tháng)
- Tiền lương hằng tháng được tính theo hệ số lương theo chức vụ * mức lương căn bản.
- Hệ số lương được tính theo chức vụ và số năm làm việc với chức vụ đó (số năm này làm tròn xuống – tức làm 3 năm 6 tháng là 3 năm)

Câu hỏi : 
a. Liệt kê danh sách gồm mã nhân viên và tên nhân viên mà đã làm hơn 2 chức vụ cho công ty. (1 điểm)
b. Liệt kê danh sách gồm mã nhân viên và tên nhân viên mà có làm chức vụ có tên là “giam doc” hay “truong phong” trong thời gian hơn 2 năm. (1 điểm)
c. Liệt kê danh sách gồm tên nhân viên, tên chức vụ hiện tại mà nhân viên này đang làm, và hệ số lương cho chức vụ đó. (1 điểm)
d. Liệt kê danh sách gồm mã nhân viên, tên nhân viên mà đã làm hết mọi chức vụ. (1 điểm)
e. Liệt kê danh sách gồm mã nhân viên, tên nhân viên mà đã làm chức vụ có tên là “truong phong” vào tháng 2 năm 2005 và cho đến bây giờ vẫn còn làm chức vụ đó mà không hề có sự thay đổi. (1 điểm)
Đáp án :
- Select nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
From nhanvien nv inner join congviec cv on cv.ma_nhan_vien = nv.ma_nhan_vien
Group by nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
Having count(distinct cv.ma_chuc_vu) > 2

- Select nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
From (nhanvien nv inner join congviec cv on cv.ma_nhan_vien = nv.ma_nhan_vien)
Inner join chucvu ch on ch.ma_chuc_vu = cv.ma_chuc_vu
Where 
ch.ten_chuc_vu in (“giam doc”,”truong phong”) 
and 
(
([(cv.nam_ket_thuc – cv.nam_bat_dau)*12 + (cv.thang_ket_thuc – cv.thang_bat_dau) >= 24 ] and [cv.nam_ket_thuc is not null] )
Or 
( [(year(date()) – cv.nam_bat_dau)*12 + (month(date()) – cv.thang_bat_dau) >= 24 ] and [cv.nam_ket_thuc is null] )
)

- Select nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien, hs.he_so
From ((nhanvien nv inner join congviec cv on cv.ma_nhan_vien = nv.ma_nhan_vien)
Inner join chucvu ch on ch.ma_chuc_vu = cv.ma_chuc_vu) 
Inner join hesoluong hs on 
INT(((cv.nam_ket_thuc – cv.nam_bat_dau)*12 + (cv.thang_ket_thuc – cv.thang_bat_dau))/12) = hs.so_nam_lam_viec
Where cv.nam_ket_thuc is null and cv.thang_ket_thuc is null

- Select nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
From nhanvien nv inner join congviec cv on cv.ma_nhan_vien = nv.ma_nhan_vien
Group by nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
Having count(distinct cv.ma_chuc_vu) = 
(select count(ma_chuc_vu) from chucvu)

- Select nv.ma_nhan_vien, nv.ten_nhan_vien
From (nhanvien nv inner join congviec cv on cv.ma_nhan_vien = nv.ma_nhan_vien) inner join chucvu ch on ch.ma_chuc_vu = cv.ma_chuc_vu
Where ch.ten_chuc_vu = ‘Truong phong’ and 
cv.nam_ket_thuc is null and 
[
( cv.nam_bat_dau = 2005 and cv.thang_bat_dau <= 2)
Or 
( cv.nam_bat_dau < 2005)
 
email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Các thành viên đã Thank ohayogozaimasu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021