Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2010 13:03 # 1
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Trắc nghiệm C++ 

Câu 1: Chọn câu Sai : trong một chương trình C++, có thể không có :

 A. phần thân chương trình

 B. phần đầu chương trình

C. phần khai báo biến

D. phần khai báo hằng

 

Câu 2: Trong C++, lệnh nào có tác dụng xóa màn hình :

A. clrssr();

B. clrscl();

C. clrsr();

D. clrscr();

 

Câu 3: Trong C++, nếu muốn dùng lệnh xóa màn hình thì phải khai báo câu lệnh tiền xử lý nào:

A. #include <iostream.h>

B. #include <stdio.h>

 C. #include <conio.h>

D. không khai báo gì ca

 

Câu 4: Khẳng định nào Sai: trong C++,

a) để lưu chương trình lên đĩa, gõ phím F2 hoặc chọn lệnh File/Save

b) để mở một tập tin cũ, gõ phím F1

c) để tìm lỗi cú pháp của chương trình, gõ phím Alt_F9 hoặc chọn lệnh Compile/ Compile

d) để chạy chương trình, gõ phím Ctrl-F9 hoặc chọn lệnh Run/Run

 

Câu 5: Chọn phát biểu sai:

A. Ngôn ngữ C++ không dùng chữ có dấu Tiếng Việt.

B. Mỗi chữ cái, chữ số hoặc ký hiệu được gọi là một ký tự (character) trong ngôn ngữ C.

C. Dòng chú thích là một lệnh trong chương trình.

D. Dấu cách là một ký tự trong tập ký tự của ngôn ngữ C++, nó dùng để tách các từ.

 

Câu 6: Chọn tên đặt sai, trong các tên sau:

A. tong_day_so

B. Tongdayso

C. TONGDAYSO

D. tong day so

 

Câu 7: Biến kiểu char(ký tự) lưu trữ được bao nhiêu ký tự:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 8: Phải đặt khai báo biến ở đâu trong chương trình:

A. đặt ngay sau dấu { đầu tiên của thân hàm và cần đứng trước mọi câu lệnh khác.

B. đặt ngay sau dấu { đầu tiên của thân hàm và cần đứng sau câu lệnh clrscr().

C. đặt trước hàm main().

D. đặt trước câu lệnh tiền xử lý (từ khoá : #include)

 

Câu 9: Chọn câu lệnh sai:

A. cout.width(5); cout<<x;                      B. cout.precision(2);cout<<x;             C. cout.width(5); cout>>x;                       D. a và c sai.

 

Câu 10: Cho khai báo biến :

   int m,n;

   float x,y;

Lệnh nào sai :

A. m=-9;

B. x=3

C. n=6.7

                   D. y=10.5

 

Câu 11: Cho biết giá trị của x=15/-4 và y=15%-4

A. x=-3, y=-3

B. x=-3, y=3

C. x=3, y=3

                D. x=3, y=-3

 

Câu 12: Hãy cho biết giá trị của n và x sau đoạn chương trình:

int n,x=7;

x=x-1;

n=(n=5,n*=10+x);

x--;

A. n=60, x=6

B. n=80, x=6

C. n=80, x=5

                D. n=60, x=5

 

Câu 13: Hãy cho biết giá trị của b sau đoạn chương trình:

int a=1,b=(a)?1:2;

b+=1;

A. 2

B. 0

C. 3

D. Lỗi chương trình

 

Câu 14: Khi chạy chương trình :

#include <iostream.h>

#include<conio.h>

main()

{

int a, b, c, n ;

n=889;

a=n/100;

b=(n%100)/10;

c=(n%100)%10;

cout<< a<<b<<c;

getch();

}

Kết quả in ra :

A.  25

B. 889

C. 16

D. 9

 

Câu 15:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int x = 7;
switch (x) {
case 6: cout << "hello." << endl; break;
case 7: cout << "good morning." << endl; break;
case 8: cout << "good afternoon." << endl;
}

A. good morning.                               B. Không xuất ra gì cả trên màn hình                         C. hello.                       D. good afternoon.

Câu 16:  Cho biết giá trị của của các biến sau khi đọan chương trình trên được thực thi?

x=9;
y = 3;
x = ++y;  

A. x = 9, y = 4;                              B. x = 3, y = 4;                                     C. x = 10, y = 4;                                             D. x = 4, y = 4;

Câu 17: Kết quả xuất ra khi biên dịch khối lệnh sau :

int num=5, sum=0;
while (num > 0)
{
      if (num %2 !=0)
         sum+=num;
      --num;
   }
cout << "The sum is " << sum << endl;

A. The sum is 0                             B. The sum is 5                                     C. The sum is 15                                             D. The sum is 9

Câu 18:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int1 = 120;

cin >> int2; // Giả sử người sử dụng nhập vào 30

if ((int1 > 100) && (int2 = 50))

int3 = int1 + int2;

else

int3 = int1 - int2;

cout << int1 << ' ' << int2 << ' ' << int3;

A. 120 30 150                              B. 120 30 70                                             C. 120 50 170                                                   D. 120 30 90

Câu 19: Cho đoạn chương trình sau:

if (i == j) {
cout << "A" << endl;
}
else if ((i % j) < 3) {
cout << "B" << endl;
}
else if (i < (j-1)) {
cout << "C" << endl;
}
else {
cout << "D" << endl;
}

Nếu i =4 và j = 9, kết quả xuất ra màn hình sẽ là?

A. A                                            B. D                                                             C.  B                                                                 D. C

Câu 20:  Cho đoạn chương trình sau:
#include <iostream.h.>
void main()
{
int x=7,y=45,z=63,min_num;
if (x<z)     min_num=x;
else          min_num=z;

if(y<z)    min_num=y;
else      
min_num=z;
cout<<“The minimum is:” <<min_num;
}
Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. Các câu trả lời khác đều sai                      B. The minimum is 7                        C. The minimum is 45           D. The minimum is 63

Câu 21:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int main()
{
int num[5] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
int i;

fn(num);

for( i = 0; i < 5; i++ )
cout << num[i] << ' ';

return 0;
}


int fn( int n[] )
{
n[3] = n[3] + 1;
}

A. 2 4 6 9 10                                              B. 2 4 6 8 10                                      C. 2 4 7 8 10                              D. Không hiển thị gì cả

Câu 22:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

#include <iostream.h>

#include<conio.h>
void fun(int & a, int b)
{
a += 20;
b += 30;
}
void main()
{
int x = 10, y = 50;
fun(x, y);
cout << x << " " << y ;

getch();
}

A. 30 80                                                        B. 10 50                                                C. 30 50                                            D. 10 80

Câu 23:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int n;
n = (1/3)*3;
cout << n;

A. 1                                                                 B. 3                                                          C. 0                                              D. 9

Câu 24:  Cho biết giá trị của a,b,c sau khi đọan chương trình được thực thi.

int bla(int x, int &y)
{
x = x+y;
y = 7;
return y;
}

...

int a,b,c;
a = 1;
b = 2;
c = bla(a,b);

A. a = 3  b = 1   c= 1                           B. a = 1  b = 2   c= 7                           C. a = 1  b = 7   c= 7                     D. a = 3  b = 7   c= 7

Câu 25: Hãy cho biết giá trị của x sau khi thi hành chương trình sau:
void main()
{
   float a[5] = {5, 4, 3, 2, 1};
   float x;
   int i;
   for (i = 0; i < 5; i++)
      a[i] += a[0];
   x = a[1] + a[4];
}
A. 125                                                                           B. 25                                                      C. 5                                           D. 100

Câu 26:   Cho biết kết quả của chương trình sau
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{

int a[][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for (int i=0;i<4;i++)
cout<<a[1][i]<<" ";
getch();
}

A. 5 7 8 9                                                           B. 1 2 3 4                                               C. 5 6 7 8                                        D. 4 5 6 7

Câu 27:  Cho đọan lệnh sau đây, giả sử x và y là các biến kỉểu int có gía trị tương ứng là 3 và 9.

if (y > 0)     x = x * y;
else
if (y < 4)    x = x - y;

Sau khi thực thi, giá trị của x sẽ là bao nhiêu?

A. 9                                                      B. 6                                                                   C. 27                                                    D. 3

Câu 28:  Cho biết giá trị của của các biến sau khi đọan chương trình trên được thực thi?

x=9;
y=3;
x = --y;

A. x = 9, y = 2                                   B. x = 2, y = 2                                     C. x = 3, y = 2                                          D. x = 3, y = 3

Câu 29:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int x = 1;
if ( x > 0 )   x = x + 2;
else            x = x + 3;

cout << x;

A. 3                                                      B. 5                                                       C. 6                                                       D. 1

Câu 30: Cho biết kết quả của chương trình sau:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a=1,b=2;
if (a<b)
   if (a>b)     a=a+1;
   else           b=b+1;
else              a=a+b;
cout<<a*b;
getch();
}
A. 6                                                        B. 1                                                           C. 3                                                    D. 12 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
05/03/2010 13:03 # 2
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 4/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2104
Phản hồi: Trắc nghiệm C++


Đề số 02

 

Câu 1:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int x = 7;
switch (x) {
case 6: cout << "hello." << endl; break;
case 7: cout << "good morning." << endl; break;
case 8: cout << "good afternoon." << endl;
}

A. good morning.                               B. Không xuất ra gì cả trên màn hình                         C. hello.                       D. good afternoon.

Câu 2:  Cho biết giá trị của của các biến sau khi đọan chương trình trên được thực thi?

x=9;
y = 3;
x = ++y; 

A. x = 9, y = 4;                              B. x = 3, y = 4;                                     C. x = 10, y = 4;                                             D. x = 4, y = 4;

Câu 3: Kết quả xuất ra khi biên dịch khối lệnh sau :

int num=5, sum=0;
while (num > 0)
{
      if (num %2 !=0)
         sum+=num;
      --num;
   }
cout << "The sum is " << sum << endl;

A. The sum is 0                             B. The sum is 5                                     C. The sum is 15                                             D. The sum is 9

Câu 4:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int1 = 120;

cin >> int2; // Giả sử người sử dụng nhập vào 30

if ((int1 > 100) && (int2 = 50))

int3 = int1 + int2;

else

int3 = int1 - int2;

cout << int1 << ' ' << int2 << ' ' << int3;

A. 120 30 150                              B. 120 30 70                                             C. 120 50 170                                                   D. 120 30 90

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

if (i == j) {
cout << "A" << endl;
}
else if ((i % j) < 3) {
cout << "B" << endl;
}
else if (i < (j-1)) {
cout << "C" << endl;
}
else {
cout << "D" << endl;
}

Nếu i =4 và j = 9, kết quả xuất ra màn hình sẽ là?

A. A                                            B. D                                                             C.  B                                                                 D. C

Câu 6: Chọn câu Sai : trong một chương trình C++, có thể không có :

 A. phần thân chương trình

 B. phần đầu chương trình

C. phần khai báo biến

D. phần khai báo hằng

 

Câu 7: Trong C++, lệnh nào có tác dụng xóa màn hình :

A. clrssr();

B. clrscl();

C. clrsr();

D. clrscr();

 

Câu 8: Trong C++, nếu muốn dùng lệnh xóa màn hình thì phải khai báo câu lệnh tiền xử lý nào:

A. #include <iostream.h>

B. #include <stdio.h>

 C. #include <conio.h>

D. không khai báo gì ca

 

Câu 9: Khẳng định nào Sai: trong C++,

a) để lưu chương trình lên đĩa, gõ phím F2 hoặc chọn lệnh File/Save

b) để mở một tập tin cũ, gõ phím F1

c) để tìm lỗi cú pháp của chương trình, gõ phím Alt_F9 hoặc chọn lệnh Compile/ Compile

d) để chạy chương trình, gõ phím Ctrl-F9 hoặc chọn lệnh Run/Run

 

Câu 10: Khi chạy chương trình :

#include <iostream.h>

#include<conio.h>

main()

{

int a, b, c, n ;

n:=889;

a=n/100;

b=(n%100)/10;

c=(n%100)%10;

cout<< a<<b<<c;

getch();

}

Kết quả in ra :

A.  25

B. 889

C. 16

D. 9

 

Câu 11:  Cho đoạn chương trình sau:
#include <iostream.h.>
void main()
{
int x=7,y=45,z=63,min_num;
if (x<z)     min_num=x;
else          min_num=z;

if(y<z)    min_num=y;
else      
min_num=z;
cout<<“The minimum is:” <<min_num;
}
Kết quả của đoạn chương trình trên là:

A. Các câu trả lời khác đều sai                      B. The minimum is 7                        C. The minimum is 45           D. The minimum is 63

Câu 12:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int main()
{
int num[5] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
int i;

fn(num);

for( i = 0; i < 5; i++ )
cout << num[i] << ' ';

return 0;
}


int fn( int n[] )
{
n[3] = n[3] + 1;
}

A. 2 4 6 9 10                                              B. 2 4 6 8 10                                      C. 2 4 7 8 10                              D. Không hiển thị gì cả

Câu 13:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

#include <iostream.h>

#include<conio.h>
void fun(int & a, int b)
{
a += 20;
b += 30;
}
void main()
{
int x = 10, y = 50;
fun(x, y);
cout << x << " " << y ;

getch();
}

A. 30 80                                                        B. 10 50                                                C. 30 50                                            D. 10 80

Câu 14: Chọn phát biểu sai:

A. Ngôn ngữ C++ không dùng chữ có dấu Tiếng Việt.

B. Mỗi chữ cái, chữ số hoặc ký hiệu được gọi là một ký tự (character) trong ngôn ngữ C.

C. Dòng chú thích là một lệnh trong chương trình.

D. Dấu cách là một ký tự trong tập ký tự của ngôn ngữ C++, nó dùng để tách các từ.

 

Câu 15: Chọn tên đặt sai, trong các tên sau:

A. tong_day_so

B. Tongdayso

C. TONGDAYSO

D. tong day so

 

Câu 16: Biến kiểu char(ký tự) lưu trữ được bao nhiêu ký tự:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

 

Câu 17: Phải đặt khai báo biến ở đâu trong chương trình:

A. đặt ngay sau dấu { đầu tiên của thân hàm và cần đứng trước mọi câu lệnh khác.

B. đặt ngay sau dấu { đầu tiên của thân hàm và cần đứng sau câu lệnh clrscr().

C. đặt trước hàm main().

D. đặt trước câu lệnh tiền xử lý (từ khoá : #include)

 

Câu 18: Chọn câu lệnh sai:

A. cout.width(5); cout<<x;                      B. cout.precision(2);cout<<x;             C. cout.width(5); cout>>x;                       D. a và c sai.

 

Câu 19: Cho khai báo biến :

   int m,n;

   float x,y;

Lệnh nào sai :

A. m=-9;

B. x=3

C. n=6.7

                   D. y=10.5

 

Câu 20: Cho biết giá trị của x=15/-4 và y=15%-4

A. x=-3, y=-3

B. x=-3, y=3

C. x=3, y=3

                D. x=3, y=-3

 

Câu 21: Hãy cho biết giá trị của n và x sau đoạn chương trình:

int n,x=7;

x=x-1;

n=(n=5,n*=10+x);

x--;

A. n=60, x=6

B. n=80, x=6

C. n=80, x=5

                D. n=60, x=5

 

Câu 22: Hãy cho biết giá trị của b sau đoạn chương trình:

int a=1,b=(a)?1:2;

b+=1;

A. 2

B. 0

C. 3

D. Lỗi chương trình

 

Câu 23:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int n;
n = (1/3)*3;
cout << n;

A. 1                                                                 B. 3                                                          C. 0                                              D. 9

Câu 24:  Cho biết giá trị của a,b,c sau khi đọan chương trình được thực thi.

int bla(int x, int &y)
{
x = x+y;
y = 7;
return y;
}

...

int a,b,c;
a = 1;
b = 2;
c = bla(a,b);

A. a = 3  b = 1   c= 1                           B. a = 1  b = 2   c= 7                           C. a = 1  b = 7   c= 7                     D. a = 3  b = 7   c= 7

Câu 25: Hãy cho biết giá trị của x sau khi thi hành chương trình sau:
void main()
{
   float a[5] = {5, 4, 3, 2, 1};
   float x;
   int i;
   for (i = 0; i < 5; i++)
      a[i] += a[0];
   x = a[1] + a[4];
}
A. 125                                                                           B. 25                                                      C. 5                                           D. 100

Câu 26:   Cho biết kết quả của chương trình sau
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{

int a[][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for (int i=0;i<4;i++)
cout<<a[1][i]<<" ";
getch();
}

A. 5 7 8 9                                                           B. 1 2 3 4                                               C. 5 6 7 8                                        D. 4 5 6 7

Câu 27:  Cho đọan lệnh sau đây, giả sử x và y là các biến kỉểu int có gía trị tương ứng là 3 và 9.

if (y > 0)     x = x * y;
else
if (y < 4)    x = x - y;

Sau khi thực thi, giá trị của x sẽ là bao nhiêu?

A. 9                                                      B. 6                                                                   C. 27                                                    D. 3

Câu 28:  Cho biết giá trị của của các biến sau khi đọan chương trình trên được thực thi?

x=9;
y=3;
x = --y;

A. x = 9, y = 2                                   B. x = 2, y = 2                                     C. x = 3, y = 2                                          D. x = 3, y = 3

Câu 29:  Cho biết kết quả xuất ra của chương trình sau đây trên màn hình là gì?

int x = 1;
if ( x > 0 )   x = x + 2;
else            x = x + 3;

cout << x;

A. 3                                                      B. 5                                                       C. 6                                                       D. 1

Câu 30: Cho biết kết quả của chương trình sau:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a=1,b=2;
if (a<b)
   if (a>b)     a=a+1;
   else           b=b+1;
else              a=a+b;
cout<<a*b;
getch();
}
A. 6                                                        B. 1                                                           C. 3                                                    D. 12 
Các thành viên đã Thank Vistano vì Bài viết có ích:
05/03/2010 13:03 # 3
Tingoc
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 13/11/2009
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: Phản hồi: Trắc nghiệm C++


Vistano sao không có đáp án. Làm xong sao biết đúng bao nhiêu câu.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhìu. 
19/12/2010 11:12 # 4
duybui9999
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/10/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Trắc nghiệm C++


cho mình đáp án luôn đi bạn ơi,nhanh nha,23.12 th roi..ko biết nam nay thi winform coas trắn nghiệm ko nữa.. 
19/12/2010 12:12 # 5
duybui9999
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/10/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Trắc nghiệm C++


ai hoc k13tpm..có tài liệu j ko..cho minh xin với...duybui9999...vao nick nay nc nha..tk 
02/12/2012 12:12 # 6
luannguyen87
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 02/12/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Trắc nghiệm C++


coi dap an o dau vay ban

 
 
02/12/2012 13:12 # 7
k15cmu
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 104/230 (45%)
Kĩ năng: 207/240 (86%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 2625
Được cảm ơn: 2967
Trắc nghiệm C++


Trích:

coi dap an o dau vay ban

 

Bạn cứ làm đi, nếu thắc mắc câu nào thì bạn post lên. Các thành viên diễn đàn sẽ hỗ trợ bạn, Bạn chú ý sử dụng tiếng việt có dấu chuẩn nha.


Thông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021