Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2010 09:03 # 1
phongdaotao
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 4/60 (7%)
Ngày gia nhập: 05/02/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 154
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Bảng quy đổi các thang điểm và xếp loại điểm học phần.
Xếp loại Thang điểm 10 Thanh điểm chữ
Cận dưới Cận trên Điểm chữ Điểm số (4)
Giỏi 9.5 10 A+ 4
Giỏi 8.5 9.4 A 4
Khá 8 8.4 A- 3.65
Khá 7.5 7.9 B+ 3.33
Khá 7 7.4 B 3
Trung Bình 6.5 6.9 B- 2.65
Trung Bình 6 6.4 C+ 2.33
Trung Bình 5.5 5.9 C 2.00
Trung bình yếu 4.5 5.4 C- 1.65
Trung bình yếu 4 4.4 D 1
Kém 0.0 3.9 F 0.0

 
Các thành viên đã Thank phongdaotao vì Bài viết có ích:
04/06/2010 13:06 # 2
phongdaotao
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 4/60 (7%)
Ngày gia nhập: 05/02/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 154
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Thang điểm trên trường dùng  xếp loại học lực theo từng năm học của sinh viên để xét học bổng tại trường. Còn khi tốt nghiệp, trường sẽ theo tiêu chuẩn thang điểm của bộ đưa ra để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Xét theo tiêu chuẩn của bộ thì như thế sẽ có lợi cho sinh viên. 
Các thành viên đã Thank phongdaotao vì Bài viết có ích:
04/08/2010 19:08 # 3
thandappha
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/05/2010
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Lâu thế rồi mà phongdaotao vẫn chưa post thang điểm của bộ giáo giục nhỉ? Hay vẫn là cái thang điểm này zậy???

Bảng quy đổi các thang điểm và xếp loại điểm học phần.
Xếp loại Thang điểm 10 Thanh điểm chữ
Cận dưới Cận trên Điểm chữ Điểm số (4)
Giỏi 9.5 10 A+ 4
Giỏi 8.5 9.4 A 4
Khá 8 8.4 A- 3.65
Khá 7.5 7.9 B+ 3.33
Khá 7 7.4 B 3
Trung Bình 6.5 6.9 B- 2.65
Trung Bình 6 6.4 C+ 2.33
Trung Bình 5.5 5.9 C 2.00
Trung bình yếu 4.5 5.4 C- 1.65
Trung bình yếu 4 4.4 D 1
Kém 0.0 3.9 F 0.0

phongdaotao vào trả lời giùm em với??? 
04/08/2010 21:08 # 4
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


quy chế 

Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 15 tháng 8năm 2007 của Bộ tr­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


          Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

          1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần đ­ợc chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số t­ơng ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó đ­ợc chuyển thành điểm chữ nh­ sau:

a) Loại đạt:            A (8,5 - 10)          Giỏi

                                      B (7,0 - 8,4)           Khá

                                      C (5,5 - 6,9)          Trung bình

                                      D (4,0 - 5,4)          Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (d­ới 4,0)         Kém

c) Đối với những học phần ch­a đủ cơ sở để đ­a vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá đ­ợc sử dụng các kí hiệu sau:

                              I       Ch­a đủ dữ liệu đánh giá.

                             X       Ch­a nhận đ­ợc kết quả thi.

d) Đối với những học phần đ­ợc nhà tr­ờng cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá đ­ợc sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F đ­ợc áp dụng cho các tr­ờng hợp sau đây:

           a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả tr­ờng hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

           b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà tr­ớc đó sinh viên đ­ợc giảng viên cho phép nợ;

          c) Chuyển đổi từ các tr­ờng hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những tr­ờng hợp nh­ đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho tr­ờng hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

          5. Việc xếp loại theo mức điểm I đ­ợc áp dụng cho các tr­ờng hợp sau đây:

          a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nh­ng phải đ­ợc tr­ởng khoa cho phép;

         b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, đ­ợc tr­ởng khoa chấp thuận.

Trừ các tr­ờng hợp đặc biệt do Hiệu tr­ởng quy định, tr­ớc khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để đ­ợc chuyển điểm. Tr­ờng hợp sinh viên ch­a trả nợ và ch­a chuyển điểm nh­ng không rơi vào tr­ờng hợp bị buộc thôi học thì vẫn đ­ợc học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp loại theo mức điểm X đ­ợc áp dụng đối với những học phần mà phòng đào tạo của tr­ờng ch­a nhận đ­ợc báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

7. Ký hiệu R đ­ợc áp dụng cho các tr­ờng hợp sau:

          a) Điểm học phần đ­ợc đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần đ­ợc phép thi sớm để giúp sinh viên học v­ợt.

          b) Những học phần đ­ợc công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ tr­ờng khác đến hoặc chuyển đổi giữa các ch­ơng trình.

          Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải đ­ợc quy đổi qua điểm số nh­ sau:

A       t­ơng ứng với       4

B       t­ơng ứng với       3

C       t­ơng ứng với       2

D       t­ơng ứng với       1

F       t­ơng ứng với       0

Tr­ờng hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức, Hiệu tr­ởng quy định quy đổi các mức điểm chữ đó qua các điểm số thích hợp, với một chữ số thập phân.

          2. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy đ­ợc tính theo công thức sau và đ­ợc làm tròn đến 2 chữ số thập phân:         

                                     

          Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

          ai  là điểm của học phần thứ i

          ni  là số tín chỉ của học phần thứ i

          n  là tổng số học phần.

          Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen th­ởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp đ­ợc tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.
 

 "Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


Được chỉnh sửa bởi Chaudmce vì:Sai font
Các thành viên đã Thank Chaudmce vì Bài viết có ích:
04/08/2010 21:08 # 5
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


quy chế 

Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 15 tháng 8năm 2007 của Bộ tr­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


          Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo l­u kết quả học tập, chuyển ch­ơng trình đào tạo  và chuyển loại hình đào tạo           

          1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đ­ợc cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp đ­ợc xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, nh­ sau:

         a) Loại xuất sắc:      Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

          b) Loại giỏi:                     Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:             Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

          2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các tr­ờng hợp sau:

          a) Có khối l­ợng của các học phần phải thi lại v­ợt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn ch­ơng trình;

          b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

          3. Kết quả học tập của sinh viên phải đ­ợc ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành (h­ớng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

          4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 27 của Quy chế này đối với một số ch­ơng trình đào tạo t­ơng ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên đ­ợc cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau t­ơng ứng với các ngành đào tạo đó.     

          5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, nh­ng đã hết thời gian tối đa đ­ợc phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, đ­ợc trở về tr­ờng trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

          6. Sinh viên không tốt nghiệp đ­ợc cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong ch­ơng trình của tr­ờng. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, đ­ợc quyền làm đơn xin chuyển qua các ch­ơng trình khác theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này.  

 "Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


Được chỉnh sửa bởi Chaudmce vì:Sai font
Các thành viên đã Thank Chaudmce vì Bài viết có ích:
04/08/2010 21:08 # 6
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Quy định 421A ngày 18/11/2009 Đạo tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Điều 27, khoản 1
Loại xuất sắc điểm trung bình theo thang 4: 3.68-4
Loại giỏi: 3.34-3.67
Khá: 2.68-3.33
Trung bình 2.0-2.67
Điều 27, khoản 2:
Hạng tốt nghiệp của những sinh viên loại giỏi và suất sắc  sẽ bị giảm một mức nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Số tín chỉ của học phần học lại hoặc thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ thiết kế cho toàn chương trình đào tạo
- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong suốt thời gian theo học.

--------------------------------
Về quy chế đào tạo tín chỉ của bộ  (gọi tắt là quy chế 43) các bạn có thể down load trên website của Bộ GD&ĐT
Về quy định đào tạo của trường, các bạn có thể tham khảo Sổ tay sinh viên hoặc nhờ phòng Đào tạo cung cấp!

"Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


 
Các thành viên đã Thank Chaudmce vì Bài viết có ích:
04/08/2010 22:08 # 7
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Trích:
Thầy có thể cho em cách chuyển điểm cụ thể giữa hệ thống tín chỉ và hệ thống điểm thông dụng không?
Em nghe nói 7,5 mới được khá, 8,5 mới được giỏi. Sao vẫn học thế, thi như thế, cho điểm như cũ mà điểm lại nâng lên. Như thế thì bất lợi cho sinh viên quá!
 Vấn đề này cũng đã được thảo luận khá kỹ khi đưa ra quy định quy đổi như vậy! Bạn cứ yên tâm là không thiệt nếu bạn thực sự học tốt!
Nếu theo cách tính điểm này, học sinh học kém sẽ bất lợi và học sinh học tốt sẽ được lợi!

"Học như thế, thi như thế" là không đúng với đào tạo tín chỉ rồi!
Học theo hệ thống tín chỉ yêu cầu các bạn phải chuẩn bị nhiều hơn (gấp đôi so với học theo niên chế), cách đánh giá cũng chú trọng vào quá trình và giảm căng thẳng cho thi Kết thúc học phần, giảm thiểu "rủi ro"
Điển hình là khi áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên học lại và thi lại giảm, số lượng sinh viên khá, giỏi tăng lên!

 


"Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


 
Các thành viên đã Thank Chaudmce vì Bài viết có ích:
17/08/2010 19:08 # 8
kid_swe
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 9
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


 các thầy cô cho em hỏi hiện tại trường chúng ta đang đào tạo theo hệ tín chỉ nhưng chúng em vẫn không được đăng kí học vượt.
Hiện nay khi hỏi về vấn đề này thì nhà trường chỉ yêu cầu chấp thuận khi có đủ số lương nhưng hiện tại không biết nếu số lượng bao nhiêu là chúng em được học, và điều kiện thế nào để chúng em học vượt.

vì thấy hiện nay trên địa bàn đà nẵng có nhiều trường đã áp dụng học vượt một cách linh hoạt và đạt được nhiều ý kiến khả quan nhưng đối với trường chúng ta thì chưa. mong rằng chúng em sẽ được trả lời sớm nhất 
09/10/2010 23:10 # 9
blackcat
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


thầy cô cho em hỏi,việc xét như trên thì có phải là điêm trung bình toan khoá học phải trên 3.34 thi mới đươc xét và xếp loại giỏi phải không ạ.
_giả sử em tong kết toàn khoá học là 3.29(chưa tính điểm tốt nghiệp) .đến khi tính luôn điểm tốt nghiệp là 3.35 thi có đươc xếp loại gỏi không ạ
_giả sử em tong kết toàn khoá học là 3.34(chưa tính điểm tốt nghiệp) .đến khi tính luôn điểm tốt nghiệp là 3.3 thi có đươc xếp loại gỏi không ạ
em xin cám ơn! 
20/01/2011 14:01 # 10
t15xddb
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


"Thang điểm trên trường dùng  xếp loại học lực theo từng năm học của sinh viên để xét học bổng tại trường. Còn khi tốt nghiệp, trường sẽ theo tiêu chuẩn thang điểm của bộ đưa ra để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Xét theo tiêu chuẩn của bộ thì như thế sẽ có lợi cho sinh viên."
Đây là nguyên văn câu trả lời của Phòng đào tạo.
Liệu cách xếp loại như vậy có ép sinh viên quá không ạ. Theo quy định cũ chỉ cần điểm tổng kết trên 8,0 là được nhận học bổng loại giỏi rồi, còn ở trường thì phải là 8,5. 
20/01/2011 14:01 # 11
t15xddb
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Các thầy ơi, sao đến giờ mà vẫn chưa có điểm môn Phương pháp luận lớp T15XDDB vậy ạ.
Trong khi lớp đã học xong từ rất lâu rồi,
 
26/03/2011 16:03 # 12
nhonghiapro
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/03/2011
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


choáng..............!!mình mong được bằng khá thôi mà hổng nổi...các bạn nói GIỎI, XUẤT SẮC mình toát mồ hôi hột.........Oii ..sao trên đời này còn nhiều người ham học thế?


 |_nguyennhonghia@gmail.com___|___\
|__    0168.76.11.761 ________|___||\*__
|________
________________|___||""|""\___,
|________ VIP_PRO_______|___||""|""|___||
"([ (@)''(@)"""""""' ""(|*(@)(@)********(@)*

 
29/03/2011 18:03 # 13
phongdaotao
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 4/60 (7%)
Ngày gia nhập: 05/02/2010
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 154
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Qua diễn đàn sẽ không trả lời hết ý được-Bạn nào cần tìm hiểu kỹ , nên lên phòng Đào tạo đẻ thảo luận. Chúng tôi rất vui khi được tiếp các Bạn.
Chúc vui vẻ 
Các thành viên đã Thank phongdaotao vì Bài viết có ích:
25/04/2011 08:04 # 14
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Dạo này có nhiều bạn hỏi về xếp loại tốt nghiệp có thay đổi hay ko. Mình xin cung cấp cho các bạn quy định mới của nhà trường, áp dụng trong năm 2010-2011
Link quy định:
forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx
Trích dẫn:

Chú ý quy định thứ 6 về xếp loại tốt nghiệp
Trích dẫn quy chế 43:

 

Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b) Loại giỏi:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.


 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
06/09/2011 15:09 # 15
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


 Cho em hỏi thêm về điểm rèn luyện trong 7 kì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm tổng kết khi ra trường, và ảnh hưởng gì đến việc xét bằng?Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
06/09/2011 15:09 # 16
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Trích:
 Cho em hỏi thêm về điểm rèn luyện trong 7 kì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm tổng kết khi ra trường, và ảnh hưởng gì đến việc xét bằng?
 Điểm rèn luyện chủ yếu để xét học bổng thôi em. Nếu em ko bị kỷ luật thì sẽ ko ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp
Anh gửi quy định đánh giá rèn luyện cho em tham khảo:
 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
06/09/2011 17:09 # 17
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Trích:
Trích:
 Cho em hỏi thêm về điểm rèn luyện trong 7 kì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm tổng kết khi ra trường, và ảnh hưởng gì đến việc xét bằng?
 Điểm rèn luyện chủ yếu để xét học bổng thôi em. Nếu em ko bị kỷ luật thì sẽ ko ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp
Anh gửi quy định đánh giá rèn luyện cho em tham khảo:
 
 Hì, may quá, cám ơn anh nhiều nghe. Làm em lo chiều giờ :D


Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
22/10/2011 19:10 # 18
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


 Buồn quá, vì cái điểm rèn luyện đó mà em :((


Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
17/11/2012 07:11 # 19
thanhlam13388
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 19/05/2011
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


"Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình"

Cho em hỏi tổng số tín chỉ ở đây là của toàn khóa học hay số tín chỉ của một kỳ học vậy?Thanhlam_Goodluck


 
19/11/2012 07:11 # 20
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Hỏi Về Điều Kiện Để Tốt Nghiệp Bằng Giỏi


Trích:

"Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình"

Cho em hỏi tổng số tín chỉ ở đây là của toàn khóa học hay số tín chỉ của một kỳ học vậy?

tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình"   tức là số tín chỉ của toàn khoá học đó bạn. Hệ cử nhân 4 năm khoảng 120 tín chỉ tuỳ theo ngành học  
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024