Từ một từ có sẵn, ta có thể biến đối nó bằng cách tăng, giảm, thay đổi vị trí các ký tự của từ đó để tạo thành những từ có nghĩa khác. Đây là ý tưởng của trò chơi này.
Vd: Từ Think ta có 5 ký tự: T, H, I, N ,K. Từ 5 từ này ta có thể biến hoá thành nhiều từ có nghĩa khác nhau như: hint (gợi ý), thin (mỏng),ink (mực), kin(họ hàng) v.v...
Mình nghĩ chơi trò này sẽ giúp bạn tăng cường thêm vốn từ vựng cho mình.
Cách chơi như sau:
- Từ một từ gợi ý bạn phải biến nó thành những từ có nghĩa khác bằng cách tăng, giảm, thay đổi vị trí của các ký tự trong gợi ý. Không được dùng các ký tự không có trong từ gợi ý.
- Bạn nào "biến" được trên 3 từ sẽ có quyền cho gợi ý mới để các bạn khác "biến" tiếp. Chú ý từ bạn cho phải có trên 4 ký tự.
- Bạn phải cho biết nghĩa của từ mà bạn "biến" ra.
Ví dụ: Mình có từ THINK
Bạn biến nó thành:
Ink: mực
Hint: gợi ý.
Thin: mỏng.
Kin: họ hàng.
Bạn đã biến nó thành 4 từ. Như vậy bạn đươc quyền cho gợi ý mới.


Đây là gợi ý đầu tiên:
Teach: Dạy

Nào các bạn cùng "biến"