các a chị ơi giúp e giải bài tập này với:
công ty TVT tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , thuế suất thuế GTGT 10% và điều chỉnh giá ngoại tệ hàng tháng có số dư của 1 số tài khoản đầu tháng 9/N như sau:
+TK 007( tại quỹ): 40.000USD
+Tk 007( tại ngân hàng): 30.000USD
+TK 331-M( dư có): 25.000USD
+TK 331-Q(dư nợ):12.000USD
+TK 131-N(dư nợ):30.000USD
+TK 131-P(dư có): 18.000USD
+TK311:28.000USD
tỷ giá thực tế cuối tháng trước là:15.9/USD
trong tháng 9/N có các nghiệp vu kinh tế phát sinh như sau:
1.Ngày 4/9 , công ty nhận được giấy báo có của ngân hàng về việc khách hàng thanh toán tiền hàng 19.000USD. tỷ giá thực tế trong ngày là 15.97/USD
2.Ngày 7/9, công ty xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng P trừ vào số tiền nhận trước theo giá bán chưa thuế la 15.000USD, giá vốn của lô hàng la 218.000.tỷ giá thực tế quy đổi ghi trên hóa đơn là 15.96/USD.Số tiền còn lại công ty đã thanh toán cho p bằng USD chuyển khoản.
3.Ngày 10/9, công ty thanh toán cho công ty M 18.000USD bằng tiền mặt, tỷ giá thực tế trong ngày là:15.94/USD.
4.Ngày 14/9, công ty mua nhập kho 1 lô hàng của công ty A. GIá mua chưa thuế ghi trên hóa đơn là :223.440.Tỷ giá thực tế trong ngày 15.96/USD.
5.Ngày 16/9, công ty thanh toán tiền hàng cho công ty A 15.400USD bằng chuyển khoản.Tỷ giá thực tế trong ngày là 15.96/USD.
6.Ngày 17/9, công ty bán 15.000USD tại quỹ thu VND nhập quỹ, tỷ giá thực tế trong ngày 15.97/USD.
7.ngày 22/9 công ty thu mua hàng hóa nhập kho trừ vòa số tiền trả trước của côngt y Q,Giá mua chưa thuế là 8.500USD.tỷ giá thực tế quy đổi ghi trên hóa đơn là: 15.96/USD
8.ngày 26/9 công ty thanh toán tiên vay ngắn hạn đến hạn trả 16.000USD bằng chuyển khoản .Tỷ giá thực tế trong ngày 15.97/USD
? yêu cầu:1, đinh khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết công ty sử dụng tỷ giá thực tế trong quy đổi ngoại tệ và xác định ngoại tệ giảm theo phương pháp nhập sau-xuất trước.
2, thực hiện các bút toán điều chỉnh cuối tháng, biết tỉ giá thực tế cuối tháng là 15.97/USD