Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/03/2012 12:03 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Kho bài tập Java.


Từ 1 và 5 tìm bao nhiu cách để tính tổng 41 ...(từ đó bạn có thể mởi rộng) 

public class ClockGroup{
private int a=1;
private int b=5;
private int c=10;
public void sum(){
int s=0;
while(s<41){
s=s+a;
System.out.print(a+"+");
if(s==41)
System.out.print(a);
}System.out.print("="+s);

}
public void sum1(){//5 phai 8 cai
int sB;
int tong=41;
for(int tinhb=8;tinhb>=1;tinhb--){
sB=0;
for(int i=a;sB<tong;){
while(sB<(tinhb*b)){
sB=sB+b;
System.out.print(b+"+");
}
sB=sB+a;
if(sB==tong)
System.out.print(a);
else
System.out.print(a+"+");

}
System.out.print("="+tong);
System.out.print("\n");
}}


public static void main(String[]args){
ClockGroup o=new ClockGroup();
// o.sum();
// o.sum1();
o.sum1();
}
}
 
18/03/2012 12:03 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


 Phần hàm: hàm trả về:

Có hàm Boolean:

Public Class ….

Public Boolean xet(int m){

import java.util.*;

public class ClockGroup{

      public boolean snt(int n){

            for(int i=2;i<n;i++)

                  if((n/i)==0)

                        return false;

            return true;

      }

      public static void main(String[]args){

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            System.out.println("nhap so");

            int n=kq.nextInt();

            ClockGroup o=new ClockGroup();

            if(o.snt(n)){

                  System.out.println("so nguyen to");

            }else

                  System.out.println("ko phai so nguyen to");

            }

}

Phần làm tương:

Bài.Viết một phương pháp có phối hợp của ba điểm A (x0, Y0), B (x1, y1), C (x2,y2) như một tham số, và kiểm tra nếu giá trị đồng điều phối của một đỉnh tam giác

 

+Lệnh nhập lại :Sau đó bạn lấp thẳng zo hàm nếu cần (ngoài do-white còn có try catch(chạy bắt lỗi) thông dụng …

import java.util.*;

public class ClockGroup{

      public static void main(String[]args){

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            while(true){

            try{              System.out.println("nhap so:");

                  int n=kq.nextInt();

                  if(n==0||n>10)throw new InputMismatchException();

                  System.out.println(+n);

                  break;

            }catch(InputMismatchException e){

                  System.out.println("nhap lai");

                  kq.nextLine();

            }

           

            }

      }

}

Bài:Nhập Ho tên của ban và ngày sinh của bạn với điều kiện (Họ tên ko quá 20 kí tự và ngày sinh giới hạn từ (1990 tới 2000).

 

+cách hàm trả về,hàm kế thừa ,hàm công thức: Nếu dùng hợp lí các hàm tuy trường hợp thì việc giải quyết các bài Hàm hoặc Mạng rất nhanh.

Việc còn lại là suy nghĩ thuật toán …ko vấn đề :D

+Hàm Trả về

Public float tenham(int a,int b,….){   (float,int,double

      Float s;

//lệnh (Command)

      Return s; (tùy trường hợp)}

//trên forum có mấy bài post tham khảo mọi người coi thử

+Hàm kế thừa.

Public void tenham(){

      //lệnh các ẩn phụ được khai báo ở (private)

}

+Hàm công thức.

Public void tenham(int a,int b,…){

      //lệnh công thức

}

//trên forum có mấy bài post tham khảo mọi người coi thử

 

 

Bài mẫu kế thừa nek:

import java.util.*;

public class ClockGroup{

      //private int e;

      private int a;

      public float giaithua(float m){

            if(m==0||m==1)

                  return 1;

            return m*giaithua(m-1);

      }

      public void sin(){

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            System.out.println("nhap radian");

            a=kq.nextInt();

            int n=1,x=a;

            float tg;

            do {

                  tg=(float) (Math.pow(a,2*n+1)/giaithua(2*n+1));

                  x+=Math.pow(-1,n)*tg; n++;

                  }while(Math.abs(tg)>0.01);

            System.out.println(+tg);

      }

      public static void main(String[]args){

            ClockGroup o=new ClockGroup();

            o.sin();

      }

}

 

Tất cả đều zo mình viết nếu sai sot thì xin thứ lỗi

 
20/03/2012 20:03 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


 

e^x=1+x/1+x^2/2!+.....+x^n/n!


import java.util.*;
public class HCN{
public float giaithua(float m){
        if(m==0||m==1)
              return 1;
        return m*giaithua(m-1);
  }
  public void e(){
        Scanner kq=new Scanner(System.in);
        System.out.println("nhap mu");
        int a=kq.nextInt();
        int n=1;
        float x=1;
        float tg;
        if(a!=0){
        do {
              tg=(float) (Math.pow(a,n)/giaithua(n));
              x+=tg;
              n++;
              }while(Math.abs(tg)>0.01);}
        System.out.println(x);
  }
public static void main(String[]args){
HCN o=new HCN();
o.e();
}
}
 


 
21/03/2012 11:03 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


 package dohoajava;

import java.util.*;

class HCN{

      private final int s=100;

      private int a[];

      private int n =0;

      private int x,y;

      public void nhap(){

            a=new int[s];

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            System.out.print("nhap so phan tu mang:");

            n=kq.nextInt();

           

            for(int i=0;i<n;i++){

                  System.out.print("a["+i+"]=");

                  a[i]=kq.nextInt();

            }}

      public void xuat(){    

            for(int i=0;i<n;i++){

                  System.out.print("\t"+a[i]);

            }}

      public void xoa(){

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            System.out.println("\nxoa phan tu trong mang");

            System.out.print("nhap vi tri xoa:");

            x=kq.nextInt();

            for(int i=0;i<n;i++){

                  if(i==x){

                        n--;

                        for(int j=x+1;j<=n;j++){

                              a[i]=a[j];

                              i++;

                        }

                        break;

                  }

            }                      

      }

      public void them(){

            Scanner kq=new Scanner(System.in);

            System.out.print("nhap vi tri:");

            x=kq.nextInt();

            System.out.print("nhap gia tri:");

            y=kq.nextInt();

            for(int i=0;i<n;i++){

                  if(i==x){

                        n++;

                        for(int j=n;j>x;j--){

                              a[j]=a[j-1];}

                              a[i]=y;

                        break;

                  }

            }

      }

      public static void main(String[]args){

            HCN phuc=new HCN();

            phuc.nhap();

            phuc.xuat();

            phuc.xoa();

            phuc.xuat();

            phuc.them();

            phuc.xuat();

      }}

 
22/03/2012 22:03 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


 import java.util.*;
public class bai1 {
private int[]m=new int[100];
private int n;
public void nhap(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.println("Nhap so mang:");
n=kq.nextInt();
for(int i=0;i<n;i++){
System.out.println("nhap a["+i+"]:");
m[i]=kq.nextInt();
}
}
public void xuat(){
for(int i=0;i<n;i++){
System.out.print(m[i]+"\t");}
}
//them phan tu vao cuoi mang
public void themcuoi(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.println("\nnhap phan tu them vao cuoi:");
int a=kq.nextInt();
//n++;
m[n++]=a;
}
//tong phan tu duong
public void tongduong(){
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(m[i]>=0){
s=s+m[i];
}
}
System.out.println("\ntong cac phan tu duong la:"+s);
}
//phna tu chia het cho 7 va 3
public void ptchiahetcho73(){
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(m[i]%3==0&&m[i]%7==0){
s++;
}
}
System.out.println("\nso phan tu chia het cho 3 va 7 la:"+s);
}
//tong phan tu le
public void tbptle(){
int s=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(m[i]%2!=0){
s=s+m[i];
}
}
System.out.println("\ntrung binh cong phan tu le:"+s/2);
}
//tong phan tu trong mang
public void tong(){
float s=0;
for(int i=0;i<n;i++){
s=s+(float)m[i]/((i+1)*(i+1));
System.out.print(m[i]+"/"+(i+1)*(i+1));
if(i!=n-1)
System.out.print("+");
}
System.out.println("\ntong:"+s);
}
//max sau gia tri cuoi
public void maxc(){
int s=m[0],vt=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(s<=m[i]){
s=m[i];
vt=i;}
}
System.out.println("\ngia tri max:"+s+"tai vi tri a["+vt+"]");
}
//tim phan tu mang quy dinh
public void timkiem(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.println("\nnhap gia tri can tim:");
int q=kq.nextInt();
int vt=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(m[i]==q){
vt=i;
System.out.println("gia tri vua quy dinh ton tai o: a["+vt+"]  ");
}
}
}
//sap xep giam dan
public void sapxepg(){
/*for(int i=0;i<n-1;i++)
       for(int j=i+1;j<n;j++)
           if(m[i]<m[j])
           {
               int tam=m[i]; m[i]=m[j]; m[j]=tam;
           }
System.out.println("\n");
}*/

for(int i=n;i>0;i--)       
for(int j=1;j<i;j++)
if(m[j-1]<m[j])
{
int t=m[j-1];
m[j-1]=m[j];
m[j]=t;
}
System.out.println("\n");
}
/*v1
3   5   4  7   1
5   3   4  7   1
5   4   3  7   1
5   4   7  3   1
v2
5   7   4  3   1
v3
7   5   4  3   1
*/
//xoa phan tu tai vi tri xac dinh
public void xoa(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap vi tri de xoa:");
int b=kq.nextInt();
for(int i=0;i<n;i++){
if(i==b){
for(int j=i;j<n;j++){
m[j]=m[j+1];
}
n--;
break;
}
}
}
//chen phan tu tai vi tri xac dinh
public void chen(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap vi tri de chen:");
int b=kq.nextInt();
System.out.print("nhap gia tri:");
int c=kq.nextInt();
for(int i=0;i<n;i++){
if(i==b){
n++;
for(int j=n+1;j>b;j--){
m[j]=m[j-1];
}
m[b]=c;
break;
}
}
}
public static void main(String[]args){
bai1 o=new bai1();
o.nhap();
//o.xuat();
//o.themcuoi();
//o.xuat();
//o.tongduong();
//o.ptchiahetcho73();
//o.tong();
//o.maxc();
//o.timkiem();
//o.sapxepg();
//o.xuat();
//o.xoa();
//o.xuat();
o.chen();
o.xuat();
}
}
 
 
25/03/2012 15:03 # 6
boydasau93
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/10/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Kho bài tập Java.


 hj
 
25/03/2012 15:03 # 7
boydasau93
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/10/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Kho bài tập Java.


 minh can cac ban giup minh them space vao code nay voi<><><><>


import java.util.*;
public class vonglap1 {
public void lap(int n,char b){
int d=n;
for(int  i=1;i<=n;i++)
{ for(int j=1;j<d;j++)
System.out.print(""+b);
    for(int z=1;z<=i;z++)
System.out.print(z);
   for(int c=i-1;c>0;c--)
    {
    if(c==0)
    return ;
    else
    System.out.print(c);      
    }
    System.out.print("\n");
    d--;
}
}
public static void main(String args[]){
Scanner kb=new Scanner(System.in);
System.out.print("nhap vao n:");
int n=kb.nextInt();
char b=' ';
vonglap1 a=new vonglap1();
a.lap(n, b);
}
 
}
 
 
05/04/2012 12:04 # 8
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


 package mang;
import java.util.*;
public class mangtd {
private int a[]=new int[100];
private int n;
private int m;
public void input(){
Scanner kb=new Scanner (System.in);
System.out.println("nhap n ");
n=kb.nextInt();
for(int i=0;i<n;i++)
{
System.out.print("nhap vao a["+i+"]=");
a[i]=kb.nextInt();
}
}
public void output(){
for(int i=0;i<n;i++)
System.out.print("\t"+a[i]);
System.out.println();
}
public void insert(){
int td;
for(int i=0;i<n-1;i++){
for(int j=i+1;j<n;j++)
if(a[i]>a[j]){
td=a[j];
a[j]=a[i];
a[i]=td;
}
}
}
public void doi(){
Scanner kq=new Scanner(System.in);
System.out.println("nhap so:");
m=kq.nextInt();
for(int i=0;i<n;i++){
if(m<=a[i]){
n++;
for(int j=n+1;j>i;j--)
a[j]=a[j-1];
a[i]=m;
break;
}
}
}
public static void main(String[]args){
mangtd o=new mangtd();
o.input();
o.output();
o.insert();
o.output();
o.doi();
o.output();
}
}
 
05/05/2012 13:05 # 9
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


* Create a class Employee that contains

 

Tạo 1 lớp nhân viên chứa đựng:

 

Attributes:

 

Thuộc tính

 

- Code

 

-Mã nhân viên

- Fullname

 

-Tên đây đủ

- Birthyear

 

-Ngày sinh

There are two kinds of employees: regular employee of company and contracted employees

 

Có 2 loại nhân viên :nhân viên chính thức của công ti và nhân viên hợp động

- Regular employee: Add the attributes such as the salary coefficient, basic salary

 

Nhân viên chính thức :Thêm thuộc tính như vậy hệ số lương ,lương cơ bản

- Contracted employee: Add the attributes such as the payment

 

Nhân viên hơp đồng : Thêm thuộc tính như là tiền lương

 

Gio minh lam cai nay truoc nha

 

Methods:

 

Phương thức

 

- Initiate the attributes

 

Bắt đầu thuộc tính

 

- Get and set these values of attributes

 

Nhận và gán thao tác vào thuộc tính

- Compute the salary depending on each kind of employee

Tính toán tiền lương phụ thuộc vào mỗi loại nhân viên

Regular employee                          : salary = salary coefficient * basic salary

                Contracted employee   : salary = payment

* Create a class EmployeeList that contains:

 

Giờ tạo thếm 1 lớp danh sach nhan vien bao gồm sau đây

 

Attributes:thuộc tính

-          Array of Empoyee objects

-          Mạng nhân viên đối tương

-          Number of employees

-          Số nhân viên

 

-          Methods

 

- Initiate the array of employee objects

 

 

- Add a employee to array

 

- Count the number of regular employees

====================

 

- Find out the employee having inputed code 

 

Tim nhan vien theo ma nhan vien

- Find out the employee having minimum salary

Tim nhan vien co luong it nhat

- Compute the total salary of all employees

Tinh tong luong cua nhan vien

- Sort employee list in increasing fashion of salary

 

            Sap xep danh sach nhan vien tang dan theo so luong

 

 

:D

public class nhanvien{
    private String fullname;
    private String code;
    private String birthday;
    private int hesoluong;
    private double luongcoban;
    private double luonghopdong;
    public nhanvien(String fullname,String code,String birthday,int hesoluong,double luongcoban,double luonghopdong){
        this.fullname=fullname;
        this.code=code;
        this.birthday=birthday;
        this.hesoluong=hesoluong;
        this.luongcoban=luongcoban;
        this.luonghopdong=luonghopdong;
    }
    public String getfullname(){
        return fullname;
    }
    public String code(){
        return code;
    }
    public String birthday(){
        return birthday;
    }
    public void xuat(){
        System.out.println("ten nhan vien:"+fullname);
        System.out.println("ma so nhan vien:"+code);
        System.out.println("ngay sinh:"+birthday);
    }
    public double salary(){
       
        if(luongcoban!=0)
                return luongcoban*hesoluong;
        else
            return luonghopdong;
    }
   
}
import java.util.*;
public class danhsachnhanvien{
    private nhanvien m[]=new nhanvien[100];
    private int n=0;
    public void add(nhanvien v){
        m[n]=v;
        n++;
    }
    public void xuatthongtin(){
        for(int i=0;i<n;i++){
            m[i].xuat();
            System.out.println(m[i].salary());//lam tu tu keo sai do ba con :)))
        }
    }
    public void timnv(){
        Scanner kq=new Scanner(System.in);
        System.out.println("nhap code:");
        String ns=kq.nextLine();
        boolean co=false;int vt=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
            if(m[i].code().equals(ns)){
                co=true;vt=i;}
        }
        if(co)
            m[vt].xuat();
        else
            System.out.println("ko tim thay");
    }
    public void timluongitnhat(){
        double min=m[0].salary();
        int vt=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
            if(m[i].salary()<min){
                min=m[i].salary();vt=i;}
        }
       
        m[vt].xuat();
        System.out.println("voi so luong:"+m[vt].salary());
    }
    public void tongluong(){
        double sum=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
                sum+=m[i].salary();
        }
        System.out.println("tong luong:"+sum);
    }
    public void sapxep(){
        nhanvien hv = new nhanvien("","","",0,0,0);//==! ko null nha
        for(int i=0;i<n-1;i++){
            for(int j=i+1;j<n;j++){
                if(m[i].salary()>m[j].salary())
                    hv=m[i];
                    m[i]=m[j];
                    m[j]=hv;
            }
           
        }
    }
    public static void main(String[]args){
        danhsachnhanvien o=new danhsachnhanvien();
        nhanvien nv1=new nhanvien("quoc huy","D01","21-5-1993",2,1000,0);
        nhanvien nv2=new nhanvien("nhu phong","D02","19-5-1993",0,0,2000);//tien luong nhe
        nhanvien nv3=new nhanvien("nhu phong2","D02","19-5-1993",0,0,1000);
        o.add(nv1);
        o.add(nv2);
        o.add(nv3);
        //o.xuatthongtin();
    //    o.timnv();
        //o.timluongitnhat();
       
        //o.tongluong();
        o.sapxep();
        o.xuatthongtin();
    }
}

 
05/05/2012 13:05 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho bài tập Java.


Nhớ tạo 2 class nha mọi người
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022