Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2016 09:07 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 175/310 (56%)
Kĩ năng: 7/180 (4%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 4825
Được cảm ơn: 1537
Hợp đồng mua bán hàng hóa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng số: …../2014/HĐ

 

-      Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan;

-      Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

 

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……

Tại địa điểm: ....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

 

Bên A

-      Tên doanh nghiệp

-      Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

-      Điện thoại:                                  Fax:     

-      Tài khoản số: .............................................................................................................................

-      Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................

-      Đại diện là: .................................................................................................................................

-      Chức vụ: .....................................................................................................................................

-      Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

 

Bên B

-      Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................

-      Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

-      Điện thoại: ………………….  Fax: ........................................................................................

-      Tài khoản số: .............................................................................................................................

-      Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................

-      Đại diện là: .................................................................................................................................

-      Chức vụ: .....................................................................................................................................

-      Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

 

1.      Bên B nhận cung cấp cho bên A:

 

Số thứ tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng …

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị bằng chữ: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Điều 2: Chất lượng và Quy cách hàng hóa:

-      Chất lượng hàng hóa :

-      Điều kiện bảo hành :

 

Điều 3: Phương thức giaonhận :

-      Địa điểm giao nhận :

-      Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển :

 

Điều 4: Phương thức thanh toán:

-      Tạm ứng hợp đồng :  …….% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết

-      Thanh toán hợp đồng : Khi hàng hóa được giao nhận đầy đủ và đúng yêu cầu, nội dung theo hợp đồng được xác nhận bằng biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ; Thanh lý hợp đồng và bên B xuất hóa đơn thanh toán theo quy định

-      Phương thức thanh toán : chuyển khoản

 

 Điều 5: Các thỏa thuận khác

     Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định    hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

 

 Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… ……. Đến ngày ............................................................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

 

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                                     Chức vụ

 

 

 

 

                          Ký tên                                                                                          Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                                  (Đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, GIAO NHẬN HÀNG HÓA,SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

số: …………… - BBNT

-      Căn cứ Hợp đồng số ……….;

-      Căn cứ việc giao nhận hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ hoàn thành.

 

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……

Tại địa điểm: ....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

 

Bên A

-      VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC

-      Đại diện Đơn vị sử dụng                                       Chức vụ:

-      Đại diện phòng Quản trị :                                      Chức vụ :

-      Đại diện phòng TCKT :                                         Chức vụ :

 

Bên B

-      Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................

-      Đại diện là: .................................................................................................................................

-      Chức vụ: .....................................................................................................................................

 

Tiến hành bàn giao hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ  như sau: Bên B giao cho bên A:

 

Số thứ tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai bên xác nhận số hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ trên đã được giao/nhận đầy đủ và đúng theo yêu cầu và sẽ lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi biên bản giao nhận được lập.

Biên bản  được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

 

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                          

                                                  

Đơn vị sử dung         Phòng Quản trị         Phòng TCKT

     (ký tên)                          (ký tên)                      (ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sô: …………… - TLHĐMB

 

-      Căn cứ Hợp đồng số ……….;

-      Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ  ngày                           .

 

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……

Tại địa điểm: ....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

 

Bên A

-      VIỆN ĐÀO TẠO YHDP&YTCC

-      Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

-      Điện thoại:       04.35746518                            Fax:      04.35747240

-      Tài khoản số: .............................................................................................................................

-      Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................

-      Đại diện là: .................................................................................................................................

-      Chức vụ: .....................................................................................................................................

-      Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

 

Bên B

-      Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................

-      Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

-      Điện thoại: ………………….  Fax: ........................................................................................

-      Tài khoản số: .............................................................................................................................

-      Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................

-      Đại diện là: .................................................................................................................................

-      Chức vụ: .....................................................................................................................................

-      Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung thanh lý hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch:

-      Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký

-      Chất lượng và Quy cách hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ : đảm bảo đạt yêu cầu

-      Bên A đã nhận hóa đơn do bên B xuất theo quy định

 

 

Điều 2: Giá trị thanh lý :

-      Tổng giá trị thanh lý : ……………………

-      Đã tạm ứng : ……………………………..

-      Số còn thanh toán nốt :

-      Thời gian thanh toán :   15 ngày sau khi hợp đồng được thanh lý

 

Thanh lý hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

 

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                                     Chức vụ

 

 

 

 

                          Ký tên                                                                                          Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                                  (Đóng dấu)

 

 

 

NGUỒN: sưu tầmSMOD GÓC HỌC TẬP


소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020