Thông tin: hotuanvu
Tên đăng nhập: hotuanvu
Họ và tên: Hồ Tuấn Vũ
Nghề nghiệp: Giảng viên
Sở thích: Đi du lịch
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 25/09/2012
Số bài đã gởi: 585
Lần truy cập cuối: 17/03/2015 21:55
Được cảm ơn 98
Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
1/18/2020 9:50:26 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/to-chuc-ke-toan-tai-doanh-nghiep-sieu-nho-trong-dieu-kien-ung-dung-cong-nghe-thong-tin/
chu đề: Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng
1/18/2020 9:49:40 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/uu-nhuoc-diem-cua-the-diem-can-bang/
chu đề: Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển
1/18/2020 9:48:43 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/xu-huong-nghien-cuu-ve-minh-bach-trong-khu-vuc-cong-tai-cac-nuoc-phat-trien/
chu đề: Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay
1/18/2020 9:47:57 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/do-luong-thanh-qua-cua-doanh-nghiep-tong-quan-cac-cach-tiep-can-trong-boi-canh-hien-nay/
chu đề: Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay
1/18/2020 9:47:09 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/dao-tao-nhan-luc-ke-toan-quan-tri-chi-phi-trong-dieu-kien-hien-nay/
chu đề: Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Kiểm toán môi trường: Công cụ quản lý trong hệ thống quản lý nội bộ
1/18/2020 9:46:25 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/kiem-toan-moi-truong-cong-cu-quan-ly-trong-he-thong-quan-ly-noi-bo/
chu đề: Kiểm toán môi trường: Công cụ quản lý trong hệ thống quản lý nội bộ

Kế toán quản trị môi trường: Thực tiễn thế giới và Việt Nam
1/18/2020 9:45:42 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/ke-toan-quan-tri-moi-truong-thuc-tien-the-gioi-va-viet-nam/
chu đề: Kế toán quản trị môi trường: Thực tiễn thế giới và Việt Nam

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết
1/18/2020 9:44:40 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/khac-biet-co-ban-giua-phuong-phap-gia-goc-va-phuong-phap-von-chu-so-huu-trong-ke-toan-khoan-dau-tu-vao-cong-ty-lien-ket/
chu đề: Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công...

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính
12/17/2019 9:15:52 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/ket-hop-mo-hinh-m-score-beneish-va-chi-so-z-score-de-nhan-dien-kha-nang-gian-lan-bao-cao-tai-chinh/
chu đề: Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính

Kinh nghiệm công bố thông tin về doanh thu của doanh nghiệp viễn thông quốc tế khi áp dụng IFRS 15
12/17/2019 9:15:20 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/kinh-nghiem-cong-bo-thong-tin-ve-doanh-thu-cua-doanh-nghiep-vien-thong-quoc-te-khi-ap-dung-ifrs-15/
chu đề: Kinh nghiệm công bố thông tin về doanh thu của doanh nghiệp viễn thông quốc tế khi áp dụng IFRS 15

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam
12/17/2019 9:12:28 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/tac-dong-cua-cach-mang-4-0-den-nganh-ke-toan-kiem-toan-viet-nam/
chu đề: Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính
12/17/2019 9:11:12 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/ap-dung-chuan-muc-ke-toan-quoc-te-de-nang-cao-chat-luong-thong-tin-bao-cao-tai-chinh/
chu đề: Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long
12/17/2019 9:10:15 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/anh-huong-cua-kiem-soat-noi-bo-den-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-tinh-vinh-long/
chu đề: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học
12/17/2019 9:09:34 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/bao-cao-tich-hop-goc-nhin-tu-cac-truong-dai-hoc/
chu đề: Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Cơ sở lý luận lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và tình hình áp dụng tại Việt Nam
12/17/2019 9:08:45 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/co-so-ly-luan-lap-du-toan-ngan-sach-dua-tren-ket-qua-hoat-dong-va-tinh-hinh-ap-dung-tai-viet-nam/
chu đề: Cơ sở lý luận lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và tình hình áp dụng tại Việt Nam

Lý thuyết thể chế trong nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường
12/17/2019 9:07:56 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/ly-thuyet-the-che-trong-nghien-cuu-nhan-to-anh-huong-den-viec-ap-dung-ke-toan-quan-tri-chi-phi-moi-truong/
chu đề: Lý thuyết thể chế trong nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam
11/18/2019 9:59:45 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/dinh-huong-ap-dung-ke-toan-moi-truong-trong-cac-doanh-nghiep-viet-nam/
chu đề: Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động
11/18/2019 9:59:11 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/su-phat-trien-cua-phuong-phap-tinh-gia-tren-co-so-hoat-dong/
chu đề: Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết
11/18/2019 9:58:25 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/cac-nhan-to-anh-huong-den-hien-tuong-cung-nhac-chi-phi-tai-doanh-nghiep-niem-yet/
chu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp du lịch
11/18/2019 9:57:56 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/ke-toan-quan-tri-trong-doanh-nghiep-du-lich/
chu đề: Kế toán quản trị trong doanh nghiệp du lịch

Một số phương pháp đánh giá hoạt động M&A
11/18/2019 9:57:23 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/mot-so-phuong-phap-danh-gia-hoat-dong-ma/
chu đề: Một số phương pháp đánh giá hoạt động M&A

Lập dự toán theo kết quả hoạt động tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
11/18/2019 9:55:55 PM
Xem file: http://vaa.net.vn/lap-du-toan-theo-ket-qua-hoat-dong-tai-mot-so-quoc-gia-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-viet-nam/
chu đề: Lập dự toán theo kết quả hoạt động tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển ngành thuỷ sản xuất khẩu của một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
11/18/2019 9:55:15 PM
Xem file: http://vaa.net.vn/chinh-sach-tai-chinh-ho-tro-phat-trien-nganh-thuy-san-xuat-khau-cua-mot-so-nuoc-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-viet-nam/
chu đề: Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển ngành thuỷ sản xuất khẩu của một số nước và bài học kinh nghiệm cho...

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính
11/18/2019 9:54:34 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/ket-hop-mo-hinh-m-score-beneish-va-chi-so-z-score-de-nhan-dien-kha-nang-gian-lan-bao-cao-tai-chinh/
chu đề: Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính

Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản cập nhật lần 3) năm 2019
11/18/2019 9:53:27 PM
Xem link http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5958
chu đề: Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản cập nhật lần 3) năm 2019

Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế – Xã hội – Môi trường
10/18/2019 1:43:25 PM
Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế – Xã hội – Môi trường Tiêu đề Đánh giá tính hiệu quả...
chu đề: Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế – Xã hội –...

Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay
10/18/2019 1:42:38 PM
Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay Tiêu đề Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay...
chu đề: Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay

Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
10/18/2019 1:42:05 PM
Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC Tiêu đề Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán...
chu đề: Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công
10/18/2019 1:40:24 PM
Mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công Tiêu đề Mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công Ngày đăng ...
chu đề: Mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công

Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của đơn vị
10/18/2019 1:39:36 PM
Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công...
chu đề: Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như...

Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam
10/18/2019 1:37:49 PM
Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam Tiêu đề Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán...
chu đề: Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm áp dụng Chuẩn mực Kế toán công quốc tế về kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị công tại một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
10/18/2019 1:37:00 PM
Kinh nghiệm áp dụng Chuẩn mực Kế toán công quốc tế về kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị công tại một số quốc gia và bài học cho Việt...
chu đề: Kinh nghiệm áp dụng Chuẩn mực Kế toán công quốc tế về kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị công tại một...

Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến lao động ngành Kế toán Việt Nam
10/18/2019 1:36:20 PM
Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến lao động ngành Kế toán Việt Nam Tiêu đề Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến lao động ngành Kế toán...
chu đề: Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến lao động ngành Kế toán Việt Nam

Thông tư nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2019
9/17/2019 3:07:43 PM
1. Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Từ ngày 23/9/2019, Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng...
chu đề: Thông tư nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2019

Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
9/17/2019 3:06:14 PM
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS các Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BTC;...
chu đề: Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế
9/17/2019 3:05:29 PM
Đầu tháng 9/2017, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ...
chu đề: Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam
9/17/2019 3:04:45 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/Tin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/4527/Dinh-huong-ap-dung-ke-toan-moi-truong-trong-cac-doanh-nghiep-Viet-Nam
chu đề: Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động
9/17/2019 3:04:09 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/Tin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/4529/Su-phat-trien-cua-phuong-phap-tinh-gia-tren-co-so-hoat-dong
chu đề: Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Kiểm soát quyền lực đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước
9/17/2019 3:03:25 PM
Xem link: http://vaa.net.vn/Tin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/4525/Kiem-soat-quyen-luc-doi-ngu-kiem-toan-vien--cua-Kiem-toan-Nha-nuoc
chu đề: Kiểm soát quyền lực đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước

Giải pháp thu hút nguồn nhân lực cho các công ty
9/17/2019 3:02:51 PM
Làm thế nào để một doanh nghiệp vừa và nhỏ được đánh giá là một nơi làm việc lý tưởng và có sức hấp dẫn đối với người tìm việc? Trước tiên hãy tạo ra...
chu đề: Giải pháp thu hút nguồn nhân lực cho các công ty

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019
9/17/2019 2:58:03 PM
Xem link đính kèm: http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5935
chu đề: Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019

Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư
8/18/2019 7:40:41 AM
Dịch vụ outsourcing hay outsource (thuê ngoài) là một loại hình hoạt động kinh doanh khá phổ biến ở các nước phát triển, đặc biệt là financial...
chu đề: Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư

Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch
8/18/2019 7:40:04 AM
Cụm từ “Chuyển giá”, hay “Giá chuyển nhượng”, hoặc “Giá giao dịch liên kết”, trong một vài năm gần đây đã trở thành một đề tài nóng bỏng, thu hút...
chu đề: Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch

Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”)
8/18/2019 7:39:29 AM
Trong những năm gần đây, nghiệp vụ tái cấu trúc và mua bán sáp nhập doanh nghiệp là những nghiệp vụ phổ biến của các doanh nghiệp. Một câu hỏi thường...
chu đề: Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế...

Đo lường chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
8/18/2019 7:38:55 AM
Mục đích chung của thông tin báo cáo tài chính (BCTC)  là cung cấp thông tin hữu ích của đơn vị lập báo cáo tài chính cho những nhà đầu tư, những nhà...
chu đề: Đo lường chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
8/18/2019 7:37:37 AM
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS các Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BTC;...
chu đề: Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Luật Quản lý thuế 2019 và các nội dung đáng đáng chú ý
8/18/2019 7:36:14 AM
Luật Quản lý thuế 2019 và các nội dung đáng đáng chú ý Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng....
chu đề: Luật Quản lý thuế 2019 và các nội dung đáng đáng chú ý

Công bố Bộ thuật ngữ IFRS sau khi đã lấy ý kiến Chuyên gia
8/18/2019 7:35:22 AM
Xem link: http://vaa.net.vn/Tin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/4514/Bo-Tai-chinh-vua-chinh-thuc-Cong-bo-Bo-thuat-ngu-IFRS-sau-khi-da-lay-y-kien-Chuyen-gia
chu đề: Công bố Bộ thuật ngữ IFRS sau khi đã lấy ý kiến Chuyên gia

Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC
8/18/2019 7:34:07 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=332
chu đề: Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành...

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
8/18/2019 7:33:20 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=333
chu đề: Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất...

Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT
6/17/2019 10:27:07 PM
Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động (NLĐ) có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả...
chu đề: Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT

08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc
6/17/2019 10:26:21 PM
Thông báo 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 công bố Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ...
chu đề: 08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng từ 1/3/2019
6/17/2019 10:25:33 PM
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời...
chu đề: Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng từ 1/3/2019

Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/3/2019
6/17/2019 10:24:32 PM
1. Quy chế về quản lý mạng lưới TCTD phi ngân hàng Ngày 31/12/2018, NHNN ban hành Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD...
chu đề: Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/3/2019

Toàn văn điểm mới Nghị định 34/2019/NĐ-CP về CB, CC cấp xã
6/17/2019 10:22:47 PM
1. Về điểm cộng ưu tiên trong tuyển công chức cấp xã Thay vì cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm thi thì theo quy định mới, điểm ưu tiên sẽ được cộng...
chu đề: Toàn văn điểm mới Nghị định 34/2019/NĐ-CP về CB, CC cấp xã

Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 3/2019
6/17/2019 10:21:55 PM
1. Thay thế toàn bộ biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐTsửa đổi Thông...
chu đề: Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 3/2019

Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ 01/7/2019
6/17/2019 10:21:11 PM
Vì vậy, kể từ ngày 01/7/2019 thì số tiền đóng BHYT và BHXH bắt buộc của một số đối tượng sau cũng có sự thay đổi đáng kể sau đây: 1. Số tiền đóng...
chu đề: Những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt buộc từ 01/7/2019

Tổng hợp chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và BHXH
6/17/2019 10:19:15 PM
1. Tăng lương cơ sở Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019. Đây là nội...
chu đề: Tổng hợp chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và BHXH

Điểm mới Nghị định 49/2019 hướng dẫn Luật CAND về lương, BHXH
6/17/2019 10:16:11 PM
1. Bổ sung quy định về chế độ, chính sách khi nghỉ hưu đối với hạ sĩ quan Tại Nghị định 103 chỉ quy định về chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với sĩ...
chu đề: Điểm mới Nghị định 49/2019 hướng dẫn Luật CAND về lương, BHXH

Nhân sự, Kế toán cần làm những công việc sau trong tháng 7/2019
6/17/2019 10:15:16 PM
1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 - Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 - Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông...
chu đề: Nhân sự, Kế toán cần làm những công việc sau trong tháng 7/2019

Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng thành viên kiểm toán quốc tế
5/18/2019 10:20:49 AM
Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, gia nhập thành viên hãng kiểm toán quốc tế đang là xu hướng được nhiều công...
chu đề: Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng thành viên kiểm toán quốc tế

Vai trò của kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính
5/18/2019 10:20:13 AM
Kiểm toán độc lập đã khởi nghiệp tại Việt Năm từ năm 1991. Hoạt động kiểm toán độc lập đã dần trở nên quen thuộc với đời sống kinh tế xã hội sau 27...
chu đề: Vai trò của kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính

Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – Giá trị và cơ hội phát triển
5/18/2019 10:19:10 AM
Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 (VSRS 4400) – “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính” được ban...
chu đề: Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước – Giá trị và cơ hội phát triển

Tóm tắt ‘Khung khái niệm áp dụng trong việc lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) sửa đổi’
5/18/2019 10:18:05 AM
Hội đồng Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASB) vừa phát hành một phiên bản sửa đổi ‘Khung khái niệm áp dụng trong Báo cáo tài chính’ (Khung khái niệm)....
chu đề: Tóm tắt ‘Khung khái niệm áp dụng trong việc lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài...

Giới thiệu Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế số 16 (IFRS 16) – Thuê tài sản
5/18/2019 10:17:21 AM
Chuẩn mực IFRS 16 được Hội đồng Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASB) ban hành sau khi hoàn thành dự án kéo dài trên 30 năm về việc sửa đổi kế nguyên tắc...
chu đề: Giới thiệu Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế số 16 (IFRS 16) – Thuê tài sản

Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư
5/18/2019 10:16:31 AM
Dịch vụ outsourcing hay outsource (thuê ngoài) là một loại hình hoạt động kinh doanh khá phổ biến ở các nước phát triển, đặc biệt là financial...
chu đề: Dịch vụ financial outsourcing cho các quỹ đầu tư

Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch
5/18/2019 10:15:46 AM
Cụm từ “Chuyển giá”, hay “Giá chuyển nhượng”, hoặc “Giá giao dịch liên kết”, trong một vài năm gần đây đã trở thành một đề tài nóng bỏng, thu hút...
chu đề: Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch

Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dự trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán BCQTDA đầu tư
5/18/2019 10:14:51 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=330
chu đề: Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dự trên đánh giá rủi ro và xác định trọng...

Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ
5/18/2019 10:14:07 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=331
chu đề: Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ

Nghiên cứu các hành vi kế toán sáng tạo trên thế giới và hàm ý với Việt Nam
4/18/2019 8:24:56 PM
Hiện nay, những vấn đề phát sinh từ các nghiệp vụ ngoại bảng vẫn luôn được đánh giá là phức tạp và khó phát hiện. Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực của các...
chu đề: Nghiên cứu các hành vi kế toán sáng tạo trên thế giới và hàm ý với Việt Nam

Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế - Xã hội - Môi trường
4/18/2019 8:24:11 PM
Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, là nhóm các chính sách khá toàn diện, đồng bộ phù hợp với tâm tư nguyện vọng...
chu đề: Đánh giá tính hiệu quả của chính sách tài chính phát triển thuỷ sản về các mặt Kinh tế - Xã hội -...

Trình bày báo cáo tài chính tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Gia lâm - Thành phố Hà Nội
4/18/2019 8:23:26 PM
Bài viết phân tích thực trạng trình bày báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dữ liệu phân tích được thu thập thông qua khảo sát...
chu đề: Trình bày báo cáo tài chính tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện Gia lâm - Thành phố Hà Nội

Việt Nam, tình thế có tiền mà khó tiêu và yếu tố mới xuất hiện
4/18/2019 8:21:27 PM
Lượng vốn lớn vẫn ứ đọng mà không lan tỏa trực tiếp ra nền kinh tế. Và đã có yếu tố mới xuất hiện. Ứ vốn, vẫn vay thêm Cập nhật gần nhất, ngày...
chu đề: Việt Nam, tình thế có tiền mà khó tiêu và yếu tố mới xuất hiện

Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của đơn vị
4/18/2019 8:17:53 PM
Hệ thống kiểm soát nội bộ đã được hình thành và ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng, trong hoạt động của các đơn vị. Bởi lẽ, kiểm soát nội...
chu đề: Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như...

Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam
4/18/2019 8:16:57 PM
Tổ chức kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị doanh...
chu đề: Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay
4/18/2019 8:16:17 PM
Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp (DN) là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường, của thời đại công nghệ 4.0. Bởi hóa đơn...
chu đề: Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay

Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
4/18/2019 8:15:28 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC, ngày 28/12/2018, về hướng dẫn Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có...
chu đề: Trao đổi về nội dung của chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Giải đáp thắc mắc
3/18/2019 8:19:24 PM
Câu hỏi: Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng) thì hạch toán như thế nào? Trả...
chu đề: Giải đáp thắc mắc

Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?
3/18/2019 8:16:53 PM
Theo TS. Bùi Quang Tín, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ không có nhiều biến động để gây áp lực lên thanh khoản VND cũng như lãi...
chu đề: Lãi suất đầu năm 2019 rất khác và “lạ”?

Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015
3/18/2019 8:16:06 PM
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS các Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BTC;...
chu đề: Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch thông tin kế toán trong khu vực công trên thế giới
3/18/2019 8:14:55 PM
1. Giới thiệu chung Minh bạch trong khu vực công (KVC) có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia thông qua tác động trực...
chu đề: Xu hướng nghiên cứu về minh bạch thông tin kế toán trong khu vực công trên thế giới

Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho với quản trị doanh nghiệp
3/18/2019 8:14:11 PM
1. Khái quát về kế toán quản trị hàng tồn kho trong DN Kế toán quản trị (KTQT) hàng tồn kho (HTK) là một bộ phận của KTQT, cung cấp các thông tin...
chu đề: Vai trò của kế toán quản trị hàng tồn kho với quản trị doanh nghiệp

Kinh tế Việt Nam - Những việc cần làm
3/18/2019 8:12:49 PM
Năm 2018 đã và đang dần qua. Theo đánh giá, năm 2018, sẽ hoàn thành cả 12 chỉ tiêu được Quốc hội đặt ra tại Nghị quyết 48/2017/QH14. Không những thế,...
chu đề: Kinh tế Việt Nam - Những việc cần làm

Chế độ kế toán doanh nghiệp một số vấn đề tồn tại và kiến nghị sửa đổi
3/18/2019 8:12:12 PM
Sau hơn 5 năm thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày...
chu đề: Chế độ kế toán doanh nghiệp một số vấn đề tồn tại và kiến nghị sửa đổi

Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Cơ sở lý thuyết và phương pháp đo lường
3/18/2019 8:11:34 PM
Thực hiện trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển bền vững đang là một trong những mục tiêu quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm và hướng đến....
chu đề: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Cơ sở lý thuyết và phương pháp đo lường

Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất
3/18/2019 8:10:43 PM
Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất Lợi thế thương mại (LTTM) là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Các cuộc...
chu đề: Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất

Lập dự toán ngân sách trong các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam hiện nay
1/18/2019 1:54:24 PM
Giáo dục đại học trên thế giới đang trong giai đoạn chuyển biến rất mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng cả về quy mô và tính đa dạng. Ngày càng nhiều...
chu đề: Lập dự toán ngân sách trong các trường đại học công lập tự chủ tài chính ở Việt Nam hiện nay

Quy trình kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện dưới góc nhìn của Kiểm toán viên
1/18/2019 1:53:17 PM
Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá quy trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện....
chu đề: Quy trình kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện dưới góc...

Doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống
1/18/2019 1:52:06 PM
Việc ghi nhận doanh thu đầy đủ, kịp thời không chỉ đáp ứng nhu cầu cho việc lập báo cáo tài chính mà còn giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả hoạt...
chu đề: Doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống

Một số vấn đề về kế toán hàng tồn kho trong đơn vị hành chính sự nghiệp
1/18/2019 1:51:19 PM
Thông tư 107/2017/TT - BTC, đã làm thay đổi căn bản cách thức hạch toán và cung câp thông tin hữu ích hơn cho người sử dụng báo cáo kế toán. Bên cạnh...
chu đề: Một số vấn đề về kế toán hàng tồn kho trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
1/18/2019 1:50:31 PM
Xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa luôn được nhiều nước quan tâm trong đó có Việt Nam. Hiện nay, nhiều công trình xây dựng cơ bản...
chu đề: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp do Kiểm toán...

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) Những xung đột Luật pháp cần tránh
1/18/2019 1:49:38 PM
Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung) được trình ra Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6. Có thể nhận thấy, qua nhiều lần chỉnh sửa, trên cơ sở...
chu đề: Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) Những xung đột Luật pháp cần tránh

Ảnh hưởng của việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực đối với kế toán quản trị - Những định hướng nghiên cứu
1/18/2019 1:48:41 PM
Việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng các hệ thống quản trị nguồn lực nói riêng, sẽ tăng cường chất lượng, khả năng cung cấp thông...
chu đề: Ảnh hưởng của việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực đối với kế toán quản trị - Những định hướng nghiên cứu

Một số ý kiến về việc áp dụng giá trị hợp lý khi lập và trình bày báo cáo tài chính tại các công ty chứng khoán tại Việt Nam
1/18/2019 1:47:32 PM
1. Khái quát về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán - Trên thế giới, giá trị hợp lý bắt đầu trở thành cơ sở tính giá trong kế toán từ cuối...
chu đề: Một số ý kiến về việc áp dụng giá trị hợp lý khi lập và trình bày báo cáo tài chính tại...

MỘT SỐ THỦ THUẬT KẾ TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI CHI PHỐI THU NHẬP ĐƯỢC ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
12/18/2018 1:17:42 PM
Hành vi chi phối thu nhập (CPTN) để đạt những mục đích riêng nhất định của các nhà quản trị doanh nghiệp (DN) đang là hiện tượng khá phổ biến ở các...
chu đề: MỘT SỐ THỦ THUẬT KẾ TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI CHI PHỐI THU NHẬP ĐƯỢC ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG
12/18/2018 1:16:58 PM
Yêu cầu đổi mới kinh tế, đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ hệ thống cơ chế và bộ máy quản lý, đồng thời hình thành và sử dụng có hiệu quả các công cụ...
chu đề: MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG

Các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động Kiểm toán Độc lập
12/18/2018 1:16:02 PM
Khác với các sản phẩm của nghề nghiệp khác, chất lượng sản phẩm kiểm toán không dễ dàng quan sát hay kiểm tra. Để đạt được chất lượng, sản phẩm của...
chu đề: Các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động Kiểm toán Độc lập

Sử dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong hoạt động kiểm toán
12/18/2018 1:15:17 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T1+2/2017) Nhận ngày: 20/12/2016  Biên tập ngày: 02/01/2017  Duyệt đăng:18/01/2017 Kết thúc mỗi cuộc...
chu đề: Sử dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong hoạt động kiểm toán

Lãi từ giao dịch mua giá rẻ một số vấn đề cần trao đổi
12/18/2018 1:14:30 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T1+2/2017) Ngày nhận: 16/11/2016 Biên tập ngày: 25/12/2016 Duyệt đăng: 10/01/2017 Theo Thông tư...
chu đề: Lãi từ giao dịch mua giá rẻ một số vấn đề cần trao đổi

Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp
12/18/2018 1:13:42 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T3/2017) Nhận ngày: 06/2/2017  Biên tập ngày: 14/2/2017 Duyệt đăng: 20/2/2017 Trong những năm gần...
chu đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị
12/18/2018 1:12:37 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T4/2017) Kế toán quản trị môi trường (KTQTMT) đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân...
chu đề: Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp
12/18/2018 1:11:41 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2017) Bài viết tìm hiểu tác động của công bố thông tin (CBTT) trách nhiệm xã hội (TNXH) tới hiệu quả...
chu đề: Bằng chứng thực nghiệm về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Cơ sở kế toán trong Kế toán hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
11/18/2018 10:50:20 PM
Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017) Nhận: 13/4/2017 Biên tập: 01/5/2017 Duyệt đăng: 15/5/2017 Với mục tiêu cải cách quản lý khu...
chu đề: Cơ sở kế toán trong Kế toán hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh
11/18/2018 10:49:08 PM
(Đăng trên Tap chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017) Nhận: 12/5/2017 Biên tập: 5/6/2017 Duyệt đăng: 23/6/2017 Nhận thức được sự phức tạp trong...
chu đề: Hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh

Kiểm toán nội bộ - Công cụ kiểm soát tài chính thiết yếu
11/18/2018 10:48:15 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017) PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Yêu cầu mang tính bản chất...
chu đề: Kiểm toán nội bộ - Công cụ kiểm soát tài chính thiết yếu

Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn thông
11/18/2018 10:47:34 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017) Ths. Đinh Thị Thủy * * Đại học Công Đoàn Nhận: 14/6/2017 Biên tập: 15/7/2017 Duyệt đăng:...
chu đề: Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn...

Tăng cường hoạt động kiểm toán, giám sát các dự án đầu tư theo Hợp đồng BT
11/18/2018 10:46:53 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2017)                                                                                             ...
chu đề: Tăng cường hoạt động kiểm toán, giám sát các dự án đầu tư theo Hợp đồng BT

Về hoàn thiện chế độ kế toán phù hợp với ngành Công an nhân dân trong thời kỳ mới
11/18/2018 10:46:04 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2017) ...
chu đề: Về hoàn thiện chế độ kế toán phù hợp với ngành Công an nhân dân trong thời kỳ mới

Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán môi trường
11/18/2018 10:45:07 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2017) Nhận: 27/9/2017  Biên tập: 09/10/2017 Duyệt đăng: 18/10/2017 Thông tin kế toán về các vấn...
chu đề: Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán môi trường

Cơ sở pháp lý liên quan đến các khoản dự phòng trong doanh nghiệp hiện nay: Thực trạng và kiến nghị
11/18/2018 10:44:02 PM
(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T10/2017) Nhận: 15/8/2017 Biên tập: 30/8/2017 Duyệt đăng: 02/10/2017 Dự phòng là một trong những...
chu đề: Cơ sở pháp lý liên quan đến các khoản dự phòng trong doanh nghiệp hiện nay: Thực trạng và kiến nghị

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên
10/18/2018 7:53:28 AM
Khi nhu cầu kiểm toán ngày càng cao, càng nhiều doanh nghiệp kiểm toán ra đời thì chất lượng kiểm toán ngày càng được quan tâm. Một trong những yếu...
chu đề: Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên

Bàn về những bất cập chi phí không được trừ của Thông tư 96/2015/TT-BTC và kiến nghị
10/18/2018 7:52:47 AM
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ở Việt Nam đã góp phần thực hiện mục tiêu công bằng và bình đẳng trong nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp...
chu đề: Bàn về những bất cập chi phí không được trừ của Thông tư 96/2015/TT-BTC và kiến nghị

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 Những vấn đề đặt ra và hướng sửa đổi, bổ sung
10/18/2018 7:51:51 AM
Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã được ban hành mới năm 2015 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung khá nhiều nội dung của Luật Kiểm toán năm 2005. Có thể nói...
chu đề: Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 Những vấn đề đặt ra và hướng sửa đổi, bổ sung

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán của Việt Nam Đáp ứng yêu cầu hội nhập
10/18/2018 7:50:53 AM
Hội nhập quốc tế đã và đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên tất các các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán (DVKT). Việc gia nhập...
chu đề: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán của Việt Nam Đáp ứng yêu cầu hội nhập

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
10/18/2018 7:49:55 AM
Việt Nam đang trên đà hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Bất kỳ doanh nghiệp (DN) nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh...
chu đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Thực trạng chuyển giá và giải pháp chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam
10/18/2018 7:49:00 AM
Việt Nam là một nước có nền kinh tế thị trường phát triển chưa toàn diện. Vốn, công nghệ còn thiếu và lạc hậu, dẫn đến sự phát triển kinh tế thiếu...
chu đề: Thực trạng chuyển giá và giải pháp chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại...

Công nghiệp 4.0 và kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
10/18/2018 7:47:53 AM
Kế toán quản trị môi trường (KTQTMT) đã được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp (DN) tại các quốc gia trên thế giới như một công cụ hữu hiệu trong quản trị...
chu đề: Công nghiệp 4.0 và kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí...

Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam
10/18/2018 7:46:53 AM
Trong hai ngày 6,7/6/2018, Bộ Tài chính dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới (WB) đã tổ chức Hội thảo “Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào...
chu đề: Đề án áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200
9/18/2018 10:55:42 AM
Thông tư 200/2014/TT - BTC (viết tắt là TT200) thay thế QĐ15/2006/BTC, nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác kế toán thực tiễn. Tuy...
chu đề: Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200
9/18/2018 10:54:59 AM
Thực hiện kế toán hàng tồn kho (HTK) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và QĐ/48/2006 của Bộ Tài chính ban hành, trên thực tế vẫn tồn tại những điểm chưa phù hợp...
chu đề: Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập
9/18/2018 10:54:10 AM
Hệ thống thông tin kế toán (TTKT) có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế...
chu đề: Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập

Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin bộ phận của doanh nghiệp
9/18/2018 10:53:16 AM
Hoạt động của một doanh nghiệp (DN) được cấu thành từ hoạt động của nhiều bộ phận khác nhau. Các bộ phận hoạt động khác nhau trong DN có thể có sự...
chu đề: Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin bộ phận của doanh nghiệp

Kế toán sáng tạo nhằm thao túng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
9/18/2018 10:52:36 AM
rong các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) thì thông tin lợi nhuận được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất và cũng là thông tin mà nhà quản lý có...
chu đề: Kế toán sáng tạo nhằm thao túng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Kế toán lĩnh vực trồng trọt Khác biệt giữa Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế
9/18/2018 10:51:52 AM
Bài viết tổng hợp các khái niệm và hướng dẫn kế toán lĩnh vực trồng trọt của chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) về nông nghiệp (NN), so sánh với các quy...
chu đề: Kế toán lĩnh vực trồng trọt Khác biệt giữa Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế

Về vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
9/18/2018 10:51:14 AM
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang ngày càng lớn mạnh và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tuy...
chu đề: Về vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính. Thực trạng và giải pháp
9/18/2018 10:50:24 AM
Chuẩn mực kiểm toán (CMKT) số 315 - Xác định và đánh giá rủi ro (ĐGRR) có sai sót trọng yếu, thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi...
chu đề: Sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài...

Đề xuất hướng dẫn về kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế
5/18/2018 9:05:44 PM
Bài viết này nghiên cứu về đồng bộ tất cả các chuẩn mực kế toán quốc tế, để có định hướng các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các chuẩn mực kế...
chu đề: Đề xuất hướng dẫn về kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế

Bàn về Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không?
5/18/2018 9:04:50 PM
Qua tổng hợp ý kiến tại Hội thảo giới thiệu và trao tặng sách Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành...
chu đề: Bàn về Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không?

Giới thiệu về Hồ sơ Kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
5/18/2018 9:04:07 PM
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 150 doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT). Các DNKiT cung cấp dịch vụ kiểm...
chu đề: Giới thiệu về Hồ sơ Kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập
5/18/2018 9:03:11 PM
Việc nhiều doanh nghiệp niêm yết thời gian qua có vấn đề liên quan đến sai lệch thông tin trên báo cáo tài chính sau khi có kiểm tra, thanh tra của...
chu đề: Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập

Nghị định 41//2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
5/18/2018 9:01:38 PM
Xem link đính kèm: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=326
chu đề: Nghị định 41//2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
5/18/2018 9:00:55 PM
Xem link đính kèm http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=327
chu đề: Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ...

Báo cáo tài chính tích hợp và khả năng công bố báo cáo tài chính tích hợp của các doanh nghiệp tại Việt Nam
5/18/2018 8:59:40 PM
Trong khi báo cáo thường niên (BCTN) truyền thống chủ yếu tập trung vào các hoạt động trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp (DN) thì báo cáo...
chu đề: Báo cáo tài chính tích hợp và khả năng công bố báo cáo tài chính tích hợp của các...

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn
5/18/2018 8:58:45 PM
Khách sạn (KS) là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới và có đóng góp hàng đầu cho nền kinh tế, cách tạo ra ngoại hối dự...
chu đề: Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Phân tích tài chính doanh nghiệp
5/18/2018 8:57:48 PM
Phân tích tài chính doanh nghiệp (PTTCDN) là quá trình tiến hành các hoạt động kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài...
chu đề: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Phân tích tài chính doanh nghiệp

Sự thay đổi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
4/18/2018 1:21:20 PM
Sự thay đổi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay (Necessary changes for improving...
chu đề: Sự thay đổi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Vận dụng phương pháp tình huống thực hành trong giảng dạy môn Mô phỏng Nghiệp vụ Kế toán Việt Nam
4/18/2018 1:20:24 PM
Vận dụng phương pháp tình huống thực hành trong giảng dạy môn Mô phỏng Nghiệp vụ Kế toán Việt Nam (Applying the case study method in teaching the...
chu đề: Vận dụng phương pháp tình huống thực hành trong giảng dạy môn Mô phỏng Nghiệp vụ Kế toán Việt Nam

Vai trò của Hội nghề nghiệp trong phát triển kế toán và triển khai Chuẩn mực Kế toán ở Việt Nam
4/18/2018 1:19:23 PM
Vai trò của Hội nghề nghiệp trong phát triển kế toán và triển khai Chuẩn mực Kế toán ở Việt Nam Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) được thành...
chu đề: Vai trò của Hội nghề nghiệp trong phát triển kế toán và triển khai Chuẩn mực Kế toán ở Việt Nam

Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn
4/18/2018 1:18:28 PM
Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn (Key performance indicators in hotel businesses) Khách sạn...
chu đề: Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn

Giới thiệu về Hồ sơ Kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
4/18/2018 1:15:29 PM
Giới thiệu về Hồ sơ Kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành  TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA   10/10/2017 Hoạt...
chu đề: Giới thiệu về Hồ sơ Kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập
4/18/2018 1:14:32 PM
Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập  Bà Hà Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch VACPA   21/03/2018 Việc nhiều doanh nghiệp niêm...
chu đề: Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán độc lập

Nghị định 41//2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
4/18/2018 1:12:54 PM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=326
chu đề: Nghị định 41//2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
4/18/2018 1:12:01 PM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=327
chu đề: Thông tư 23/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có đảm bảo đối với công ty chứng khoán là tổ...

Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức
3/18/2018 11:05:31 PM
Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi...
chu đề: Tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức

Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018
3/18/2018 11:04:00 PM
Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018 1. Hóa đơn điện tử Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng...
chu đề: Những quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng
3/18/2018 11:02:34 PM
Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng Sáng nay (ngày 07/8/2017), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng...
chu đề: Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2018
3/18/2018 11:00:23 PM
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2018 1. Cấm Giám đốc ngân hàng nhận môi giới hoa hồng Từ ngày 26/3/2018, Thông tư 16/2018/TT-BTC...
chu đề: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2018

Nâng cao độ tin cậy và chất lượng của bản cáo bạch
3/18/2018 10:58:37 PM
Nâng cao độ tin cậy và chất lượng của bản cáo bạch  TS. Hà Thị Ngọc Hà -VACPA & Đặng Ngọc Hoài -UBCKNN   11/08/2017 Trong bản cáo bạch bao...
chu đề: Nâng cao độ tin cậy và chất lượng của bản cáo bạch

Bàn về Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không?
3/18/2018 10:57:42 PM
Bàn về Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không?  TS. Hà Thị Ngọc Hà - TS. Trần Khánh Lâm   02/10/2017 Qua tổng hợp ý kiến tại Hội...
chu đề: Bàn về Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không?

Qui định về Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán nhằm tăng cường chất lượng Kiểm toán Báo cáo tài chính
3/18/2018 10:56:39 PM
Qui định về Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán nhằm tăng cường chất lượng Kiểm toán Báo cáo tài chính  S.Hà Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Nga –...
chu đề: Qui định về Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán nhằm tăng cường chất lượng Kiểm toán Báo cáo tài chính

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chiến lược?
3/18/2018 10:53:38 PM
Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chiến lược?     06/03/2018 Một số người có tài năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên các kỹ năng lãnh...
chu đề: Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý chiến lược?

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018
1/17/2018 7:48:04 AM
Xem link: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/18312/muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-ap-dung-tu-ngay-01-01-2018
chu đề: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018

Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
1/17/2018 7:47:25 AM
Xem link: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/18653/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-tinh-dong-bhxh-tu-ngay-01-01-2018
chu đề: Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Hướng dẫn cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018
1/17/2018 7:46:00 AM
Xem link: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y//18823/huong-dan-cach-viet-tat-tren-hoa-don-tu-nam-2018
chu đề: Hướng dẫn cách viết tắt trên hóa đơn từ năm 2018

7 công việc sinh viên ngành Tài chính nên “theo đuổi”
1/17/2018 7:42:39 AM
7 công việc sinh viên ngành Tài chính nên “theo đuổi” Thị trường chứng khoán ngày một sôi động, bất động sản phát triển theo lộ trình kéo theo đó...
chu đề: 7 công việc sinh viên ngành Tài chính nên “theo đuổi”

Đầu tư không khó – [Phần 2] Cẩn thận khi “đầu tư” trở thành “đầu cơ”
1/17/2018 7:41:47 AM
Đầu tư không khó – [Phần 2] Cẩn thận khi “đầu tư” trở thành “đầu cơ” Qua bài viết đầu tiên trong Seri bài “Đầu tư không khó” – [Phần 1] Bạn hiểu...
chu đề: Đầu tư không khó – [Phần 2] Cẩn thận khi “đầu tư” trở thành “đầu cơ”

Đầu tư không khó – [Phần 1] Bạn hiểu gì về khái niệm “đầu tư”?
1/17/2018 7:39:50 AM
Đầu tư không khó – [Phần 1] Bạn hiểu gì về khái niệm “đầu tư”? Đầu tư là một cách tăng thu nhập. Mọi người đều phải biết đầu tư. Người giàu có dư...
chu đề: Đầu tư không khó – [Phần 1] Bạn hiểu gì về khái niệm “đầu tư”?

Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự
1/17/2018 7:36:57 AM
Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự Những chuyên gia trẻ đầy tham vọng làm việc...
chu đề: Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho...

VACPA phát hành Ebook 2.2 Kiểm toán XDCB
1/17/2018 7:35:21 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5617
chu đề: VACPA phát hành Ebook 2.2 Kiểm toán XDCB

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.9
1/17/2018 7:34:43 AM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5615
chu đề: VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.9

Các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động Kiểm toán Độc lập
12/4/2017 3:37:13 PM
Các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động Kiểm toán Độc lập Khác với các sản phẩm của nghề nghiệp khác, chất lượng sản phẩm kiểm toán không dễ...
chu đề: Các yếu tố tác động đến chất lượng hoạt động Kiểm toán Độc lập

Sử dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong hoạt động kiểm toán ( Techniques for evidence collection in auditing activities)
12/4/2017 3:36:28 PM
Sử dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong hoạt động kiểm toán ( Techniques for evidence collection in auditing activities) (Đăng trên Tạp chí Kế...
chu đề: Sử dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong hoạt động kiểm toán ( Techniques for evidence collection in auditing activities)

Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ( Variables effect to oganization and performance of management accounting information in companies)
12/4/2017 3:34:56 PM
Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ( Variables effect to oganization and...
chu đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ( Variables effect to...

Các nghiên cứu trong kế toán tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Worldwide accounting and financial researches and lessons learn for Vietnam)
12/4/2017 3:33:43 PM
Các nghiên cứu trong kế toán tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Worldwide accounting and financial researches and lessons...
chu đề: Các nghiên cứu trong kế toán tài chính trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Worldwide...

Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị (Understanding environmental management accounting from the perspectives of political economy theory)
12/4/2017 3:32:55 PM
Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị (Understanding environmental management accounting from the...
chu đề: Nghiên cứu kế toán quản trị môi trường dưới góc nhìn của các lý thuyết kinh tế chính trị (Understanding...

Vận dụng IFRS Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam (Applying IFRS - real world experience and solutions for Vietnam)
12/4/2017 3:31:53 PM
Vận dụng IFRS Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam (Applying IFRS - real world experience and solutions for Vietnam) (Đăng trên Tạp chí...
chu đề: Vận dụng IFRS Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam (Applying IFRS - real world experience and solutions for Vietnam)

Về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (Discussion on revenue, expenses, business results of businesses in the market - driven economy in the country)
12/4/2017 3:31:09 PM
Về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (Discussion on revenue, expenses, business results of businesses in the market -...
chu đề: Về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (Discussion on revenue, expenses, business results of businesses in the...

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp (Empirical evidence about the impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance)
12/4/2017 3:30:19 PM
Bằng chứng thực nghiệm về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp (Empirical evidence about the impact...
chu đề: Bằng chứng thực nghiệm về tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp...

Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay ( Identification of cost objects in today's software production companies in Vietnam)
12/4/2017 3:29:21 PM
Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay ( Identification of cost objects in today's software...
chu đề: Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay ( Identification of cost objects in...

Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính
11/17/2017 10:59:08 PM
Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính (Independent auditors for the detection of frauds...
chu đề: Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính

Hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh
11/17/2017 10:57:54 PM
Hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh (Guidance on financial statements audit of insurance firms...
chu đề: Hướng dẫn Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm Kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh

Một số rủi ro về Thuế và cách phòng ngừa khi mua hàng hóa và dịch vụ
11/17/2017 10:57:05 PM
Một số rủi ro về Thuế và cách phòng ngừa khi mua hàng hóa và dịch vụ (Tax risks and how to prevent when purchasing goods and services) Ngày tạo:...
chu đề: Một số rủi ro về Thuế và cách phòng ngừa khi mua hàng hóa và dịch vụ

Kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 và mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp
11/17/2017 10:56:08 PM
Kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 và mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp (Internal control under COSO 2013 and its relationship...
chu đề: Kiểm soát nội bộ theo COSO 2013 và mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn thông
11/17/2017 10:55:18 PM
Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn thông Ngày tạo: 29/09/2017 10:25:31 SA -...
chu đề: Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn...

Tài liệu miễn phí: Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế!
11/17/2017 10:52:44 PM
Xem link: http://www.kiemtoan.com.vn/tai-lieu-mien-phi-kiem-toan-noi-bo-chuan-quoc-te/
chu đề: Tài liệu miễn phí: Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế!

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
11/17/2017 10:50:30 PM
xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=324
chu đề: Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế...

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
11/17/2017 10:49:49 PM
Xem link: http://vacpa.org.vn/Page/ChiTietVanBan.aspx?vanbanid=325
chu đề: Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
9/15/2017 9:50:00 PM
Xem link: ...
chu đề: Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi...

Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
9/15/2017 9:48:25 PM
Xem file: ...
chu đề: Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư...

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
9/15/2017 9:46:51 PM
Xem link: ...
chu đề: Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã,...

Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài
9/15/2017 9:41:05 PM
Xem link: ...
chu đề: Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.
9/15/2017 9:40:04 PM
Xem link: ...
chu đề: Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân...

Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 22/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động.
9/15/2017 9:38:36 PM
Xem link: ...
chu đề: Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 22/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động.

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
9/15/2017 9:37:45 PM
Xem link: ...
chu đề: Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách...

Quyết định số 08/2017/QĐ-KTNN ngày 14/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.
9/15/2017 9:36:48 PM
Xem link: ...
chu đề: Quyết định số 08/2017/QĐ-KTNN ngày 14/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm...

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 - Chuẩn mực cho thuê tài sản mới - sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về kế toán
8/18/2017 9:51:36 PM
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 - Chuẩn mực cho thuê tài sản mới - sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về kế toán  LH&TKL   08/02/2017 Trong...
chu đề: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 - Chuẩn mực cho thuê tài sản mới - sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về kế...

Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT
8/18/2017 9:50:01 PM
Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT  LBH & TKL   15/02/2017 Chuẩn mực kế toán mới về cho thuê tài sản của Hội...
chu đề: Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT

Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường?
8/18/2017 9:47:34 PM
Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường? Sinh viên học ngành Kế toán ra trường làm gì? và làm việc ở đâu? Là những câu...
chu đề: Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường?

Thế hệ Kế toán-Kiểm toán viên kế tục
8/18/2017 9:44:53 PM
Thế hệ Kế toán-Kiểm toán viên kế tục  TTH & TKL   24/02/2017 Người ta đã viết về "Thế hệ mới " hoặc "Thế hệ kế tục", những điều gì tác động...
chu đề: Thế hệ Kế toán-Kiểm toán viên kế tục

Tương lai ngành kế toán: 3 sự thay đổi chính và ảnh hưởng đến đào tạo và nghiên cứu
8/18/2017 9:43:36 PM
Tương lai ngành kế toán: 3 sự thay đổi chính và ảnh hưởng đến đào tạo và nghiên cứu  LBH & TKL   28/02/2017 Ngành kế toán-kiểm toán sẽ phải đối...
chu đề: Tương lai ngành kế toán: 3 sự thay đổi chính và ảnh hưởng đến đào tạo và nghiên cứu

8 “sai lầm” đắt giá mà Kế toán hành nghề thường mắc phải
8/18/2017 9:42:13 PM
8 “sai lầm” đắt giá mà Kế toán hành nghề thường mắc phải Tránh sai lầm thành công là chìa khóa để thực hiện tăng trưởng, đặc biệt là những sai lầm...
chu đề: 8 “sai lầm” đắt giá mà Kế toán hành nghề thường mắc phải

Nghị định 71 mới về Quản trị công ty đại chúng
8/18/2017 9:40:23 PM
Nghị định 71 mới về Quản trị công ty đại chúng Cuối cùng sau bao nỗ lực và chờ đợi, nghị định mới về quản trị công ty đại chúng đã được Chính phủ...
chu đề: Nghị định 71 mới về Quản trị công ty đại chúng

9 phương pháp “ngăn chặn” gian lận tài chính trong doanh nghiệp
8/18/2017 9:38:48 PM
Xem link đính kèm http://www.kiemtoan.com.vn/9-phuong-phap-ngan-chan-gian-lan-tai-chinh-trong-doanh-nghiep/
chu đề: 9 phương pháp “ngăn chặn” gian lận tài chính trong doanh nghiệp

Quy định về nghỉ mát cho nhân viên năm 2017
6/16/2017 9:09:46 AM
Quy định về nghỉ mát cho nhân viên năm 2017 Mùa hè nóng nực, cũng là mùa nhiều doanh nghiệp cho nhân viên nghỉ hè, cũng là hình thức đãi ngộ của...
chu đề: Quy định về nghỉ mát cho nhân viên năm 2017

Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp
6/16/2017 9:08:40 AM
Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ( Variables effect to oganization and...
chu đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Sự rõ ràng hơn với “Các vấn đề kiểm toán quan trọng (Key Audit Matters-KAMs)”
6/16/2017 9:06:26 AM
Sự rõ ràng hơn với “Các vấn đề kiểm toán quan trọng (Key Audit Matters-KAMs)”  LH&TKL   30/03/2017 Theo các chuyên gia ở Malaysia thì : Việc...
chu đề: Sự rõ ràng hơn với “Các vấn đề kiểm toán quan trọng (Key Audit Matters-KAMs)”

14 doanh nghiệp phải kiểm toán lại báo cáo tài chính, điều gì đang chờ đợi doanh nghiệp?
6/16/2017 9:01:56 AM
14 doanh nghiệp phải kiểm toán lại báo cáo tài chính, điều gì đang chờ đợi doanh nghiệp? Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) mới đây đã thông báo...
chu đề: 14 doanh nghiệp phải kiểm toán lại báo cáo tài chính, điều gì đang chờ đợi doanh nghiệp?

50 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán nào?
6/16/2017 9:01:11 AM
50 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán nào? Chỉ có 9 doanh nghiệp không được kiểm toán bởi...
chu đề: 50 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi những công ty kiểm toán nào?

Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
6/16/2017 8:59:42 AM
Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa...
chu đề: Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường?
6/16/2017 8:58:51 AM
Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường? Sinh viên học ngành Kế toán ra trường làm gì? và làm việc ở đâu? Là những câu...
chu đề: Những công việc nào phù hợp với sinh viên học Kế toán mới ra trường?

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023