Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/12/2011 09:12 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
Trích:
Bài 3
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
     clrscr();
     int n, float m=0;
     cout<<"nhap n:";cin>>n;
     int i=1;
     while(i<=n)
    {
           int a=0;
          cout<<"\n so "<<i<<":";cin>>a;
          m=m+a;
          i++;
    }
    m=(1.0*m)/2;
   cout<<"TB cong la:"<<m;
   getch();
} 
 
 viet CT nhap n so^ nguyên tính TB cộng các số nguyên <to^> trong n số nguyên tố
thì thêm hàm isprime ở trên
thêm lệnh
if(isprime(i));

 
05/12/2011 09:12 # 2
dieuhb
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 04/02/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 44
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


int isprime(int x)
{
if(x<=1)
return 0;
for(int i=2;i<x;i++)
if(x%i==0)
return 0;
return 1;
}

Các em nên viết lại hàm kiểm tra số nguyên tố như sau, nó sẽ nhanh hơn

int isprime(int x)
{
if(x<=1)
return 0;
float h=sqrt(x);
for(int i=2;i<=h;i++)
if(x%i==0)
return 0;
return 1;
}
 

  
Các thành viên đã Thank dieuhb vì Bài viết có ích:
05/12/2011 10:12 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 ><><><><><Mảng<><><><><><><
1.xoá phần tử trong mảng
vd: so 0:3
      so 1:4
      so 2:2
     so 3:5
nhập 2 in ra     3      4       5.(mong thầy và các bạn ghi code tơi cùng nha ^^)
2.Thêm phần tử ở vị trí  trong mảng
vd: so 0:3 
      so 1:4
      so 2:2
     so 3:5
nhập 5 ở vị trí 2 in ra      3       4      5       5
3.săp xếp mảng giảm dần
vd: so 0:3
      so 1:4
      so 2:2
     so 3:5
in ra 5     4     3      2

 
05/12/2011 11:12 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


bài 1:
//nhap mang
//xuat mang

void xoa(int k,A[100],int n)
{
       for(int i=k;i<n;i++)
       A[i]=A[i+1];

void main(int A[100],int n)
{
        clrscr();
        int k;
        nhapmang(A,n);
        xuatmang(A,n);
       cout<<"nhap k:";cin>>k;
       xoa(k,A,n);
      xuatmang(A,n-1);
      getch();
}

 
05/12/2011 13:12 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 void chen(int k,int x,A[100],int &n)
{
       for(int i=n;i>k;i--)  //chạy ngược
          A[i]=A[i-1];
          A[k]=x;
      n++;

void main()
{
        clrscr();
        int k,x,A[100],n;
        nhapmang(A,n);
        xuatmang(A,n);
       cout<<"nhap vi tri:";cin>>k;
       cout<<"nhap gia tri:";cin>>x;
       chen(k,x,A,n);
      xuatmang(A,n-1);
      getch();
}

 
05/12/2011 19:12 # 6
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Bài tập :
1/nhập n mảng in ra ngẫu nhiên giá trị bất kì tăng dần?
2/xuất ra màn hình :số chẳn chia hết cho 3 ra đầu dòng
                                    số lẻ ra chia hết cho 3 ra cuối dòng
                                     còn lại cho ra giữa                                                  //đề cô trang ^^
;))
 
05/12/2011 20:12 # 7
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


bài 1: 
thư viện :#include<iostream.h>
                #include<conio.h>
               #include<sdtlib.h>void nhapmang(int A[100],int &n)
{
         randomize();                                     //ko ghi cái ni in ra man hình lun mặc định số đầu =0 còn lại ngẫu nhiên  //ko có 2cai                       
         
A[0]=random(100);                                                                                                                                                             //ni màn hình                                                                                                                                                                                                                //mặc định số 1                                                                                                                                                                                          //còn lại ngẫu nhiên.                              
         cout<<"\nnhap so:";cin>>n;
        for(int i=0;i<n;)
       {
             A[i]=random(100);
            if(A[i]>A[i-1])
           i++;
        }
}

 
05/12/2011 23:12 # 8
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 sắp xếp mảng tăng dần và giảm dần
void hoanvi(int &a,int &b)
{
    int c;
    c=a;
    a=b;
   b=c;
}
void mangtangdan(int A[100],int n)
{
     for(int i=0;i<n-1;i++)
          for(int j=i+1;j<n;j++)
          if(A[i]>A[j])
          hoanvi(A[i]>A[j]);
}
void manggiamdan(int A[100],int n)
{
     for(int i=0;i<n-1;i++)
          for(int j=i+1;j<n;j++)
          if(A[i]<A[j])
          hoanvi(A[i]>A[j]);
}
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
07/12/2011 01:12 # 9
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 viết mảng tìm trong mảng 2 số có giá trị lớn nhất:
int max1=-32768,max2=A[0];
for(int i=1;i<n;i++)
 if(max2<A[i])
 {
      max1=max2;
      max2=A[i];  
  }
  else
     if(max1<A[i])
     max=A[i];
     return max1+max2;
}
 
07/12/2011 01:12 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


4. Viết hàm in ra các số lẻ theo thứ tự trị tuyệt đối tăng dần, các số chẵn theo thứ tự trị tuyệt đối giảm dần.
help me ^^
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
09/12/2011 00:12 # 11
luckyse7en
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 04/10/2011
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Ví dụ in ra các số lẻ theo trị tuyệt đối tăng dần: (các bước thôi còn các bác code hộ em vì bùn ngủ wa' :D)
-Đầu tiên xác định là số lẻ ( A[i]%2=1 => lẻ)
-Sau đó xác định âm hay dương:
if(A[i]<0)
   A[i]=A[i]*(-1);
-dùng cái code sắp xếp mảng tăng dần như cái vd bữa trước cô trang đã dạy để xếp lại.

Vẫn chưa hiểu xuất ra màn hình giá trị sau khi đã khai trị tuyệt đối hay là để số âm trong dấu giá trị tuyệt đối.

 (nếu rảnh rỗi thì tớ post bài giải k thì Phong tự sướng sẽ post). 
Tiếng sột soạt của đồng tiền là âm thanh hấp dẫn nhất =))


 
Các thành viên đã Thank luckyse7en vì Bài viết có ích:
09/12/2011 21:12 # 12
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 mới thấy bài ni hay nên đưa cho moi người giải thử:

6. Viết chương trình nhập vào một chuỗi rồi xuất chuỗi đó ra màn hình dưới dạng mỗi từ một dòng.

Ví dụ: "Nguyễn Văn Minh"

In ra :

Nguyễn
Văn
Minh 

7. Viết chương trình nhập vào một chuỗi, in ra chuỗi đảo ngược của nó theo từng từ.

Ví dụ : chuỗi "Nguyễn Văn Minh" đảo thành "Minh Văn Nguyễn"
 
09/12/2011 22:12 # 13
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 có bài ni mình vừa giải mọi người tham khảo:
viết chuổi in ra từng chữ cái ;))
void xuongdong(char xau[50])
{
      for(int i=0;i<strlen(xau);i++)
        if(isalpha(xau[i])!=0)
              cout<<xau[i];
}
in ra:

6. Viết chương trình nhập vào một chuỗi rồi xuất chuỗi đó ra màn hình dưới dạng mỗi từ một dòng.

Ví dụ: "Nguyễn Văn Minh"

void xuongdong(char xau[50])
{
      for(int i=0;i<strlen(xau);i++)
        if(isalpha(xau[i])!=0)
              cout<<xau[i];
       else
             cout<<"\n";
}
in ra:

 
10/12/2011 21:12 # 14
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


1. bài in chữ ngược 
ví dụ :hot   in ra   toh.

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{
       clrscr();
       char xau1[50],xau2[50];int b=0;
       cout<<"nhap chuoi:";
       gets(xau1);                 //nhap
       for(int a=strlen(xau1)-1;a>=0;a--)                   
       {
              xau2[b]=xau1[a];
             b++;
       }
       puts(xau2); /in ra xau2 <- là  ngược  của xau1
      getch();
}

kết quả


 
10/12/2011 23:12 # 15
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Lâu lâu ngồi chế bài cho vui nhà vui cửa có bài ni hơi hài mọi người xem chơi;
ví dụ nhâp xâu:
Viet Nam Hà Nội  
in ra -->
N    H     N     V    

void main()
{
         clrscr();
         char xau[50];
         int i;
         cout<<"nhap:";
        gets(xau);
       i=strlen(xau);
        for(;i>=0;--i)
      {
            if(xau[i]==' ')
          {
                cout<<xau[i+1];
               xau[i]='\0';
               cout<<" ";
          }
       else
           if(i==0)
           cout<<xau[i];
      }

 getch();


 
15/12/2011 00:12 # 16
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Đề : Viết chương trình ( dùng structure, string, ... ) 

- Nhập thông tin cho n sinh viên gồm : 
+ Họ tên
+ Mã số sinh viên
+ ngày tháng năm sinh
+điểm(giống xếp loại cấp 3)
+ xếp loại

- chèn thêm 1 sinh viên ( sau khi thao tác này dc thực thi thì n sẽ = n+1 )

- Tìm kiếm dựa vào mã SV ( ví dụ nhập MA SV thì sẽ hiện ra tất cả thông tin về sinh viên đó )

- Xóa 1 sinh viên ( VD : nhập ma số của sv, xóa toàn bộ dữ liệu của sv đó và tất nhiên tổng số sv bây giờ là n= n-1)

- Chập nhật thông tin của 1 sinh viên. VD: nhập mả SV của 1 SV, sau đó sẽ có 3 chọn lựa : 
1. Sửa tên
2. Sửa Mả SV
3. Sửa ngày sinh
ai rồ lum thư~ tui phục sát mặt đất =))
 
15/12/2011 23:12 # 17
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Mình nghĩ cách ni chưa hoàn hảo nhưng có thể các bạn tham khảo ;))
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
struct sv
{
    int diem,mssv,ngay,thang,nam;
    char hoten[100];
};
void nhap (sv &a)
{
    cout<<"\nNhap ho va ten:";gets(a.hoten);
    cout<<"\nNgay sinh:";cin>>a.ngay;cin>>a.thang;cin>>a.nam;
    cout<<"\masosinhvien:";cin>>a.mssv;
   cout<<"\diem:";cin>>a.diem; 
}
void xuat(sv a)
{
    cout<<"\hoten:";puts(a.hoten);
    cout<<"\nngaysinh:"<<a.ngay<<"/"<<a.thang<<"/"<<a.nam<<endl;
    cout<<"\nmasosinhvien:"<<a.mssv<<endl;
    cout<<"\diem:"<<a.diem<<endl;
    float b;
   b=1.0*a.diem;
   if(8<=b)
   cout<<"gioi"<<endl;
   else
   if(6.5<=b)
   cout<<"kha"<<endl;
    else
   if(4.5<=b)
  cout<<"Trungbinh"<<endl;
  else
  cout<<"yeu"<<endl;
}
void nhapmang(sv A[100],int &n)
{
     cout<<"\nnhap n:";cin>>n;
     for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        cout<<"\nnhap "<<i<<":"<<endl;nhap(A[i]);
     }
}
void xuatmang(sv A[100],int n)
{
      for(int i=1;i<=n;i++)
      xuat(A[i]);
}
void sua(sv A[100],int n)
{
      int k;
      cout<<"nhap vi tri muon sua:";cin>>k;
     int i=k;
     do{
           nhap(A[k]);
           break;
         }while(i<=n);
}
void main()
{
       clrscr();
       sv A[100];int n;
       nhapmang(A,n);
       xuatmang(A,n);
      int a;
      cout<<"muon xoa ko neu co thi bam 1 ko thi bam 2 :";cin>>a;
      if(a==1)
      {
           sua(A<n);
           xuatmang(A,n);
      }
      else
      cout<<"The end";
     getch();
} 
16/12/2011 19:12 # 18
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Bài tập tham khảo kiểu file nek  thực sự nó rất khó hiu


#include "stdafx.h"
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#define input "bai1.inp"
#define output "bai.out"
#define size 50

void nhap(int A[size],int &n);
void tinhTong(int A[size],int n,float &t);
void xuat(float t);


void main()
{
  int A[size];
  int n;
  float t;
  nhap(A,n);
  tinhTong(A,n,t);
  xuat(t);
}
void nhap(int A[size],int &n)
{
  FILE *fi=fopen(input,"rt");
  if(fi==NULL)
    printf("Khong tim thay file du lieu ");
  else{
    fscanf(fi,"%d",&n);
    for(int i=0;i<n;i++)
      fscanf(fi,"%d",&A[i]);
    fclose(fi);
  }
}

void tinhTong(int A[size],int n,float &t)
{
  int s=0;
  int dem=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
      s=s+A[i];
      dem++;
  t=s/dem;
}
void xuat(float t)
{
  FILE *fo=fopen(output,"wt");
  if(fo==NULL)
    printf("Khong tim thay file du lieu ");
  else{
    fprintf(fo,"%d",t);
    fclose(fo);
  }
} 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023