Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2011 11:09 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Đề thi hết môn quản trị dự án đầu tư


 

HäC VIÖN C¤NG NGHÖ BCVT

kHOA : Qu¶n trÞ Kinh doanh 1

Bé m«n : Kinh tÕ  b­u ®iÖn

         ®Ò thi Sè : 04

     M«n thi     : Qu¶n lý dù ¸n  ®Çu t­

     Líp           :  D03QTKD

     Thêi gian  :  90 phót

 

      Tr­ëng Bé m«n

ký duyÖt

 

C©u 1 :

         H·y tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¸c b­íc nghiªn cøu vµ h×nh thµnh mét dù ¸n ®Çu t­? Theo anh (chÞ) b­íc nµo quan träng, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mét dù ¸n ®Çu t­? 

C©u 2:

        Kh¸i niÖm, c¸ch x¸c ®Þnh chØ tiªu gi¸ trÞ ®Òu hµng n¨m? §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ theo chØ tiªu nµy nh­ thÕ nµo? ­u nh­îc ®iÓm cña chØ tiªu?

C©u 3 :

       B»ng ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i , h·y ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh lùa chän dù ¸n 

      ®Çu t­  thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh, biÕt r»ng r = 10% . C¸c

       th«ng sè kh¸c ghi  trong b¶ng

 

Th«ng sè

 

 

Dù ¸n  1

 

Dù ¸n   2

 

Dù ¸n   3

 

 

1. Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu

    ( triÖu USD)

2. Kho¶n thu  hµng n¨m ( triÖu USD)

3. Kho¶n chi phÝ hµng n¨m

    ( triÖu USD)

4. Gi¸ trÞ cßn l¹i ( triÖu USD)

5. Thêi gian ho¹t ®éng ( n¨m )

 

 

 

 

1,4

1,0

 

0,8

0,8

6

 

 

1,2

1,0

 

0,6

0,7

4

 

 

1,6

1,2

 

1,0

0,9

3

 

 

HäC VIÖN C¤NG NGHÖ BCVT

KHOA : Qu¶n trÞ Kinh doanh 1

Bé m«n : Kinh tÕ  b­u ®iÖn

         ®Ò thi Sè : 03

     M«n thi     : Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­

     Líp           :  D03QTKD

     Thêi gian  :  90 phót

 

     Tr­ëng Bé m«n

ký duyÖt

             

 

C©u 1 :

         Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ nh»m môc ®Ých g× vµ cã t¸c dông nh­ thÕ nµo? Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ph©n tÝch tµi chÝnh vµ ph©n tÝch kinh tÕ x· héi mét dù ¸n ®Çu t­?

C©u 2:

         Kh¸i niÖm, c¸ch x¸c ®Þnh chØ tiªu gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn? §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ theo chØ tiªu nµy nh­ thÕ nµo? ­u nh­îc ®iÓm cña chØ tiªu?

C©u 3 :

 

         B»ng ph­¬ng ph¸p Tû sè lîi Ých trªn chi phÝ, h·y ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh lùa chän  dù ¸n  ®Çu t­  thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch  vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh, biÕt r»ng r =10 %; k  = 1,13.  C¸c th«ng sè  kh¸c ghi trong b¶ng

 

 

Th«ng sè

 

 

Dù ¸n   1

 

Dù ¸n   2

 

Dù ¸n   3

 

1. Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu

    ( triÖu USD)

2.Thu nhËp thuÇn hµng n¨m ( triÖu USD)

3. Chi phÝ hµng n¨m ( triÖu USD)

4. KhÊu hao hµng n¨m ( triÖu USD)

5. Thêi gian ho¹t ®éng ( n¨m )

 

 

 

1,4

1,0

0,8

0,4

6

 

 

1,2

1,0

0,6

0,3

4

 

 

1,6

1,2

1,0

0,5

3

 

 

         

HäC VIÖN C¤NG NGHÖ BCVT

kHOA : Qu¶n trÞ Kinh doanh 1

Bé m«n : Kinh tÕ  b­u ®iÖn

         ®Ò thi Sè : 02

     M«n thi     : Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­

     Líp           : D03QTKD

     Thêi gian  :  90 phót

 

       Tr­ëng Bé m«n

ký duyÖt

 

C©u 1:

        ThÕ nµo lµ thÈm ®Þnh mét dù ¸n ®Çu t­? T¹i sao ph¶i thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ? H·y tr×nh bµy néi dung thÈm ®Þnh mét dù ¸n ®Çu t­ ? Theo anh (chÞ) néi dung nµo quan träng vµ ®¸ng l­u ý nhÊt ?

C©u 2 :

         Kh¸i niÖm, c¸ch x¸c ®Þnh chØ tiªu thêi gian hoµn vèn? §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ theo chØ tiªu nµy nh­ thÕ nµo? ­u nh­îc ®iÓm cña chØ tiªu?

 C©u 3 :

 

        B»ng ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ ®Òu hµng n¨m , h·y ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh lùa chän

   ¸n ®Çu t­  thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh , biÕt r»ng r = 10% . C¸c th«ng sè    kh¸c ghi trong b¶ng

 

Th«ng sè

 

 

Dù ¸n   1

 

Dù ¸n   2

 

Dù ¸n   3

 

 

1. Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu

    ( triÖu USD)

2. Kho¶n thu  hµng n¨m ( triÖu USD)

3. Kho¶n chi phÝ hµng n¨m

   ( triÖu USD)

4. Gi¸ trÞ cßn l¹i ( triÖu USD)

5. Thêi gian ho¹t ®éng ( n¨m )

 

 

1,4

1,0

 

0,8

0,8

6

 

 

1,2

1,0

 

0,6

0,7

4

 

 

1,6

1,2

 

1,0

0,9

3

 

 

 

HäC VIÖN C¤NG NGHÖ BCVT

kHOA : Qu¶n trÞ Kinh doanh 1

Bé m«n : Kinh tÕ  b­u ®iÖn

         ®Ò thi Sè : 01

     M«n thi     : Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­

     Líp           : D03QTKD

     Thêi gian  :  90 phót

 

Tr­ëng Bé m«n

ký duyÖt

             

 

C©u 1 :

        ThÕ nµo lµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­? Cã nh÷ng m« h×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ nµo ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó lùa chän m« h×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ ?

C©u 2:

         Kh¸i niÖm, c¸ch x¸c ®Þnh chØ tiªu tû sè hoµn vèn néi bé? §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ theo chØ tiªu nµy nh­ thÕ nµo? ­u nh­îc ®iÓm cña chØ tiªu?

 

C©u 3 :

        B»ng ph­¬ng ph¸p Thêi gian hoµn vèn, h·y ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh lùa         chän    ¸n ®Çu t­  thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch  vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh, biÕt r»ng r = 10% , Thv ®Þnh møc  = 8  n¨m.  C¸c th«ng  sè kh¸c ghi trong b¶ng

 

                                                                                         (§¬n vÞ: TriÖu USD)

Th«ng sè

DA I

II

III

IV

V

VI

 

1. §Çu t­ ban ®Çu

2. L·i + khÊu hao hµng n¨m

 

1

0,15

 

1,5

0,375

 

2,5

0,5

 

4

0,925

 

5

1.125

 

7

1,425

 

 Nguồn:svptit.org

 Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
19/09/2011 16:09 # 2
atloveangel
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 13/20 (65%)
Ngày gia nhập: 04/10/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 23
Phản hồi: Đề thi hết môn quản trị dự án đầu tư


 loi phong chu wa
aj ma xem dc day
chjnh sua laj dj


 
học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ
chơi ko học bán rẻ lương tâm. 
học phải đi đôi với hành


 
17/10/2011 10:10 # 3
minhminhqt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 31/12/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Đề thi hết môn quản trị dự án đầu tư


Thầy Quý có ra dạng đề này không nhỉ?
 
30/08/2012 22:08 # 4
duyenqth
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 13/06/2011
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 20
Đề thi hết môn quản trị dự án đầu tư


ai có đề của thầy quý post cho mình với

 
 
19/01/2013 00:01 # 5
cobechannai_thv
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/02/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đề thi hết môn quản trị dự án đầu tư


đềbị lỗi font sao đọc được ta
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024