Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2015 23:03 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
hóa phân tích ( dành cho sinh viên môi trường)


hóa phân tích

MUÏC LUÏC

Phaàn I. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT CHUNG ...................................................................... 3
Chöông I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HOÙA PHAÂN TÍCH ..................................................... 3
I. Noäi dung vaø yeâu caàu: ........................................................................................ 3
II. Caùc caùch phaân loaïi trong hoùa phaân tích .......................................................... 3
III. Caùc giai ñoaïn cuûa moät phöông phaùp phaân tích: ............................................ 5
IV. Yeâu caàu ñoái vôùi thuoác thöû vaø phaûn öùng duøng trong phaân tích hoùa hoïc: ...... 5
Chöông II. CAÂN BAÈNG HOÙA HOÏC ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN NOÀNG ÑOÄ ....... 7
I. Caân baèng hoùa hoïc trong dung dòch ................................................................... 7
II. Dung dòch nöôùc cuûa caùc chaát ñieän ly: ............................................................. 9
III. Caùch boû qua ñaïi löôïng nhoû caïnh ñaïi löôïng lôùn: .......................................... 11
IV. Ñònh luaät baûo toaøn noàng ñoä:......................................................................... 11
Chöông III. ACID VAØ BAZ – PHAÛN ÖÙNG TRAO ÑOÅI PROTON ..................... 12
I. Moät soá ñònh nghóa: ........................................................................................... 12
II. Tính pH cuûa dung dòch acid: pH = -lg aH+ hay pH = - lg [H+] ...................... 15
III. Tính pH cuûa dung dòch baz: .......................................................................... 19
IV. pH cuûa dung dòch hoãn hôïp ñôn acid yeáu vaø baz lieân hôïp vôùi noù - Dung dòch
ñeäm: ..................................................................................................................... 22
V. pH cuûa dung dòch chöùa 1 hôïp chaát ion: ......................................................... 25
Chöông IV. PHÖÙC CHAÁT TRONG DUNG DÒCH ................................................ 28
I. Ñònh nghóa - Moät soá khaùi nieäm: ...................................................................... 28
II. Haèng soá beàn vaø khoâng beàn cuûa phöùc: ........................................................... 28
III. Noàng ñoä caân baèng cuûa caùc caáu töû trong dung dòch phöùc chaát: ................... 30
IV. Haèng soá beàn (khoâng beàn) ñieàu kieän: ........................................................... 33
V. ÖÙng duïng cuûa phaûn öùng taïo phöùc trong phaân tích: ....................................... 35
Chöông V. PHAÛN ÖÙNG KEÁT TUÛA ....................................................................... 37
I. Ñieàu kieän taïo thaønh keát tuûa. Quy luaät tích soá tan: ......................................... 37
II. Quan heä giöõa ñoä tan vaø tích soá tan - Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä tan: 38
III. Keát tuûa phaân ñoaïn: ....................................................................................... 45
IV. ÖÙng duïng cuûa phaûn öùng keát tuûa trong hoùa phaân tích: phaûn öùng keát tuûa coù
nhieàu öùng duïng nhöng ta chæ xeùt trong phaân tích. ............................................. 46
Chöông VI. PHAÛN ÖÙNG OXY HOÙA - KHÖÛ......................................................... 48
I. Ñònh nghóa:....................................................................................................... 48
II. Cöôøng ñoä cuûa chaát oxi hoùa vaø chaát khöû - Theá oxi hoùa-khöû: ........................ 48
III. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán theá oxi hoùa khöû - Theá oxi hoùa khöû tieâu chuaån
ñieàu kieän: ............................................................................................................ 50
IV. Haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng oxi hoùa- khöû: ........................................... 54
V. Tính theá oxi hoùa khöû cuûa caùc dung dòch: ...................................................... 55
VI. ÖÙng duïng cuûa phaûn öùng oxi hoùa- khöû trong phaân tích: ............................... 60
Phaàn II. PHAÂN TÍCH ÑÒNH LÖÔÏNG ..................................................................... 63
Phaàn A. GIÔÙI THIEÄU VEÀ PHAÂN TÍCH ÑÒNH LÖÔÏNG........................................... 63
http://www.ebook.edu.vn
Hoaù Phaân tích cho sinh vieân moâi tröôøng - 132 -
I. Caùc phöông phaùp ñeå phaân tích ñònh löôïng: .................................................... 63
II. Caùc khaùi nieäm veà sai soá trong phaân tích ñònh löôïng: ................................... 64
Phaàn B. GIÔÙI THIEÄU CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH HOÙA HOÏC.................. 65
Chöông I. Phöông phaùp phaân tích khoái löôïng ....................................................... 65
I. Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp phaân tích khoái löôïng:.................................... 65
II. Caùch tieán haønh cuûa phöông phaùp phaân tích khoái löôïng: ............................. 65
III. Caùch tính keát quaû trong phaân tích khoái löôïng:............................................. 69
Chöông II. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH THEÅ TÍCH ........................................ 72
I. Ñaïi cöông veà phöông phaùp phaân tích theå tích: ............................................... 72
II. Caùc caùch bieåu dieãn noàng ñoä dung dòch: ........................................................ 74
III. Caùch chuyeån noàng ñoä dung dòch: ................................................................. 78
IV. Caùch tính keát quaû trong phaân tích theå tích:.................................................. 79
V. Caùch ñieàu cheá dung dòch: .............................................................................. 82
Chöông III. PHÖÔNG PHAÙP TRUNG HOØA ........................................................ 85
I. Chaát chæ thò acid-baz : ...................................................................................... 85
II. Chuaån ñoä acid maïnh baèng baz maïnh vaø ngöôïc laïi: ...................................... 87
III. Chuaån ñoä acid yeáu baèng baz maïnh vaø ngöôïc laïi ........................................ 92
IV. Chuaån ñoä moät ña acid baèng moät baz maïnh: ................................................ 97
V. Chuaån ñoä moät ña baz baèng moät acid maïnh ................................................ 100
VI. Chuaån ñoä hoãn hôïp hai acid: ....................................................................... 101
VII. Chuaån ñoä hoãn hôïp hai baz: ....................................................................... 102
Chöông IV. PHÖÔNG PHAÙP TAÏO PHÖÙC .......................................................... 104
I. Caùc phöông phaùp chuaån ñoä phöùc chaát: ....................................................... 104
II. Phöông phaùp complexon: ............................................................................ 105
III. Phöông trình ñöôøng chuaån ñoä trong phöông phaùp complexon: ................. 107
Chöông V. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ KEÁT TUÛA........................................ 111
I. Nguyeân taéc - Phaân loaïi caùc phöông phaùp chuaån ñoä keát tuûa: ...................... 111
II. Phöông phaùp ño baïc: ................................................................................... 111
Chöông VI. PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ OXY HOÙA - KHÖÛ ......................... 118
I. Giôùi thieäu phöông phaùp : ............................................................................... 118
II. Chaát chæ thò Oxy hoùa -khöû : .......................................................................... 118
III. Phöông trình ñöôøng chuaån ñoä vaø sai soá : ................................................... 120
IV. Caùc phöông phaùp chuaån ñoä Oxy hoùa -khöû: .............................................. 123

 

 

 link tải về: http://www.fshare.vn/file/D8RTMCKIOIBQ

 pass: FDTU

 


( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Các thành viên đã Thank ngottuongvy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021