Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2011 11:09 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Đề thi môn quản trị chiến lược


Đề 1:

Câu 1:
Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?
Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

Câu 2:
3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.

Đề 2:

Câu 1:
Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ.

Câu 2:
Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.

Đề 3:

Câu 1:
Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

Câu 2:
Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của Văn Hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..

Đề 4:
Câu 1:
thiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanh nghiệp.
câu 2:
tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.)
đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1.
Còn đây là mấy ý trong bài thi của khoa B:
-mối quan hệ tổ chức và chiến lược
- thiết lập môi trường kinh doanh
-phân tích 2 nhân tố trong nhóm lực lượng kinh tế
-mục đích của phân tích môi trườngkinh doanh

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM

1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì?
2. Yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp?
3. Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?
4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên ngoài và lợi thế cạnh tranh bên trong?
5. Tại sao doanh nghiệp phải xác định thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?
6. Mục đích của việc xây dựng ma trân SWOT. Ý nghĩa của các phương án chiến lược SO, WO, ST, WT?
7. Rào cản bắt chước là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
8. Điều kiện nào cho phép các doanh nghiệp quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh đối với lĩnh vực kinh doanh của mình?
9. Nêu các cấp chiến lược? Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
10. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó
11. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao.
II- LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM

1. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành nguy cơ gia nhập ngành từ phía các đối thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
2. Muốn thu thập thông tin về môi trường kinh doanh doanh nghiệp sẽ phải dựa vào các nguồn nào? Thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin cần thu thập?
3. Nêu những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
4. Nêu những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
5. Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?
6. Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? Nêu các chiến lược suy giảm?
7. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
8. Sự thay đổi công nghệ là một trong những đe doạ đối với chiến lược hội nhập dọc ngược chiều. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
9. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên trong và lợi thế cạnh tranh bên ngoài? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến thắng đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng những yêu cầu gì?
10. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh tranh trong ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa chọn chiến lược theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước như giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
11. Một điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với doanh nghiệp này nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác, điều này đúng hay . Cho ví dụ minh hoạ
III- LOẠI CÂU HỎI 3ĐIỂM

1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến về vấn đề này.
2. Có ý kiến cho rằng không cần phải dự báo về các điều kiện môi trường kinh doanh trong tương lai vì tương lai là bất định và không thể dự báo chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?
3. Phân tích sự ảnh hưởng của rào cản bắt chước đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?
4. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập với sự biến động của môi trường kinh doanh. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
5. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh doanh có thể được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao? Trình bày nội dung phân phối nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược?
6. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp Bưu chính hoặc viễn thông.
7. Nêu yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?
8. Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gì? Vì sao?
9. Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra nhất? ý nghĩa của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phải làm gì để đối phó với loại chiến tranh này?
10. Hãy cho biết đặc trưng của chiến lược hợp nhất, mua lại và liên minh. Trong những trường hợp nào các doanh nghiệp cần phải lựa chọn các chiến lược này
11. Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?
III- LOẠI CÂU HỎI 4ĐIỂM

1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung?
2. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng hội nhập? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi các chiến lược đó?
3. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược đa dạng hoá đó? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng hóa ?
4. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
5. Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
6. Mục đích của việc phân tích cơ cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn chiến lược? Để phân tích danh mục vốn đầu tư có thể sử dụng các ma trận nào? Trình bày nội dung 1 trong các ma trận đó và đề xuất các định hướng chiến lược từ việc vận dụng ma trận đó.
7. Để lựa chọn chiến lược đầu tư thích hợp nhằm hỗ trợ cho các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những nhân tố gì? Tại sao?
8. Thế nào là chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược? Điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung trọng điểm?
9. Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Phân tích những áp lực của khách hàng và nhà cung cấp đối với doanh nghiệp? Để hạn chế những áp lực này doanh nghiệp cần phải có những ứng phó như thế nào?
10. Thế nào là lợi thế cạnh tranh? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh phục thuộc vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố nào để có thể tạo ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?
11. Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội dung chủ yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
Nguồn:www.hce.edu.vn


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
17/10/2011 10:10 # 2
minhminhqt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 31/12/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


khong có trắc nghiệm ah?
sao kt giữa kì thì lại có trắc nghiệm 
26/10/2011 22:10 # 3
gianguyen89
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 36/50 (72%)
Kĩ năng: 37/60 (62%)
Ngày gia nhập: 03/05/2010
Bài gởi: 136
Được cảm ơn: 187
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


 hem phải đề của mấy thầy cô trường mình chứ sao nữa,


Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh    Email: khacgiang.14dtu@gmail.com

 


 
Các thành viên đã Thank gianguyen89 vì Bài viết có ích:
13/11/2011 02:11 # 4
minhminhqt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 31/12/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


Trích:
 hem phải đề của mấy thầy cô trường mình chứ sao nữa,
 sao không đưa đề của thầy cô trường mình để tham khảo nhỉ?
  
20/12/2011 16:12 # 5
sactran21
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/12/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


sao ko giải ra vây? 
13/04/2012 10:04 # 6
k17kcd8
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 25/11/2011
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


 mắc cười,đề thi trường khác up lên làm gì,mỗi trường mỗi cách dạy khác nhau,có đề trường mình thì up lên cho mọi người tham khảo,còn đề trường khác ra google tìm cũng đc,bó tay  
06/05/2013 16:05 # 7
trinhletan
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 26/110 (24%)
Kĩ năng: 46/50 (92%)
Ngày gia nhập: 05/10/2010
Bài gởi: 576
Được cảm ơn: 146
Đề thi môn quản trị chiến lược


Trích:
Đề 1:

Câu 1:
Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?
Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

Câu 2:
3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược của công ty kinh doanh mà anh chị biết.

Đề 2:

Câu 1:
Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược cường độ.

Câu 2:
Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi chiến lược của công ty.

Đề 3:

Câu 1:
Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

Câu 2:
Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của Văn Hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..

Đề 4:
Câu 1:
thiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanh nghiệp.
câu 2:
tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.)
đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1.
Còn đây là mấy ý trong bài thi của khoa B:
-mối quan hệ tổ chức và chiến lược
- thiết lập môi trường kinh doanh
-phân tích 2 nhân tố trong nhóm lực lượng kinh tế
-mục đích của phân tích môi trườngkinh doanh

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM


1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì?
2. Yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp?
3. Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?
4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên ngoài và lợi thế cạnh tranh bên trong?
5. Tại sao doanh nghiệp phải xác định thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?
6. Mục đích của việc xây dựng ma trân SWOT. Ý nghĩa của các phương án chiến lược SO, WO, ST, WT?
7. Rào cản bắt chước là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
8. Điều kiện nào cho phép các doanh nghiệp quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh đối với lĩnh vực kinh doanh của mình?
9. Nêu các cấp chiến lược? Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
10. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó
11. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao.
II- LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM

1. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành nguy cơ gia nhập ngành từ phía các đối thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
2. Muốn thu thập thông tin về môi trường kinh doanh doanh nghiệp sẽ phải dựa vào các nguồn nào? Thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin cần thu thập?
3. Nêu những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
4. Nêu những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
5. Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?
6. Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? Nêu các chiến lược suy giảm?
7. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
8. Sự thay đổi công nghệ là một trong những đe doạ đối với chiến lược hội nhập dọc ngược chiều. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
9. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên trong và lợi thế cạnh tranh bên ngoài? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến thắng đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng những yêu cầu gì?
10. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh tranh trong ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa chọn chiến lược theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước như giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
11. Một điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với doanh nghiệp này nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác, điều này đúng hay . Cho ví dụ minh hoạ
III- LOẠI CÂU HỎI 3ĐIỂM

1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến về vấn đề này.
2. Có ý kiến cho rằng không cần phải dự báo về các điều kiện môi trường kinh doanh trong tương lai vì tương lai là bất định và không thể dự báo chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?
3. Phân tích sự ảnh hưởng của rào cản bắt chước đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?
4. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập với sự biến động của môi trường kinh doanh. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
5. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh doanh có thể được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao? Trình bày nội dung phân phối nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược?
6. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp Bưu chính hoặc viễn thông.
7. Nêu yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?
8. Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gì? Vì sao?
9. Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra nhất? ý nghĩa của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phải làm gì để đối phó với loại chiến tranh này?
10. Hãy cho biết đặc trưng của chiến lược hợp nhất, mua lại và liên minh. Trong những trường hợp nào các doanh nghiệp cần phải lựa chọn các chiến lược này
11. Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?
III- LOẠI CÂU HỎI 4ĐIỂM

1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung?
2. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng hội nhập? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi các chiến lược đó?
3. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược đa dạng hoá đó? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng hóa ?
4. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
5. Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
6. Mục đích của việc phân tích cơ cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn chiến lược? Để phân tích danh mục vốn đầu tư có thể sử dụng các ma trận nào? Trình bày nội dung 1 trong các ma trận đó và đề xuất các định hướng chiến lược từ việc vận dụng ma trận đó.
7. Để lựa chọn chiến lược đầu tư thích hợp nhằm hỗ trợ cho các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những nhân tố gì? Tại sao?
8. Thế nào là chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược? Điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung trọng điểm?
9. Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Phân tích những áp lực của khách hàng và nhà cung cấp đối với doanh nghiệp? Để hạn chế những áp lực này doanh nghiệp cần phải có những ứng phó như thế nào?
10. Thế nào là lợi thế cạnh tranh? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh phục thuộc vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố nào để có thể tạo ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?
11. Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội dung chủ yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
Nguồn:www.hce.edu.vn
Các bạn SV trường mình tham khảo những câu hỏi trên đây cũng tốt, tuy nhiên có nhưng câu hỏi về nội dung lí thuyết không có trong chương trình học thì các bạn chú ý nhé! có thắc mắc thì hãy hỏi thầy 
30/07/2013 15:07 # 8
khucthuyduf5
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/07/2012
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


Trích:
sao ko giải ra vây? 
 
Được voi còn đòi 2 bà trưng. post đề cho roi thi lo ma giải đi,  ngôi chờ sung rụng á 
20/11/2013 23:11 # 9
motthoidenho
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/01/2011
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đề thi môn quản trị chiến lược


bạn ơi,không có đề của thầy hồ tấn tuyến à bạn?

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022