Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/02/2011 12:02 # 1
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


 


 

 

 1.," H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco
2.lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu (nvl) - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp

 

 3.Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th­¬ng M¹i §«ng Nam ¸
4."KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm  t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ
5.Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ Néi
6.c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thuû
7.c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ
8.
 vn và vai trò ca vn  trong sn xut kinh doanh
9.Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i
10.c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Ngäc Anh.
 .
,..............

 

 http://www.mediafire.com/view/?0bxyti4a4v4fybz

http://www.mediafire.com/view/?5p0bf1csr9dcice

http://www.mediafire.com/view/?1c9rypj9a22nr8t

http://www.mediafire.com/view/?3a9aw6ucce8dc4w

http://www.mediafire.com/view/?27c2wyyz45hs2v3

http://www.mediafire.com/view/?aa52ks0qtovteso

http://www.mediafire.com/view/?fa0auud5dgibc8d

http://www.mediafire.com/view/?6jay7gzi30fsglr

http://www.mediafire.com/view/?2o77dktp61m0lf7

Pass: FDTU

 

 

 

                                               

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
18/02/2011 15:02 # 2
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


 

 

11.Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long

12.h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 244

13.tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang

14.C«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty T­ vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n

15.c«ng t¸c kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn ë C«ng ty T­ VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n

16.h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo       

 l­¬ng t¹i C«ng Ty S¶n XuÊt, Th­¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh

17.Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long

18.Tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë XÝ nghiÖp Tho¸t n­íc sè 3 thuéc C«ng ty Tho¸t n­íc Hµ Néi

19.Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty rau qu¶ viÖt nam

20.Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ

http://www.mediafire.com/view/?aukyca99xs1fvx2

http://www.mediafire.com/view/?faxauuss0p8st7p

http://www.mediafire.com/view/?stfqsbkyppvxuj7

http://www.mediafire.com/view/?tz1cnrp2qimz6ro

http://www.mediafire.com/view/?d0pdqpkybi4l1sf

http://www.mediafire.com/view/?56ukzxxfaubhogc

http://www.mediafire.com/view/?roz8j86xnnfquvl

http://www.mediafire.com/view/?yevg3orwszme7za

http://www.mediafire.com/view/?o9yicab8txufp4n

http://www.mediafire.com/view/?tuevpi36netxu15

pass: FDTU

 

 

 

 

 

                                               

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
18/02/2011 16:02 # 3
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


 

 

 

 

 

21.kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm kim b¶ng

22. chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty c«ng ty vËt t­ thiÕt bÞ toµn bé - MaTexim

23.Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G­¬m

24.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp X18

25.Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3

26.c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn mai linh hµ néi

27. Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh

28.Tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW

29.c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt

30.Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Chi nh¸nh  C«ng ty S«ng §µ 7 

 http://www.mediafire.com/view/?8rx4i7t1sxsd158

http://www.mediafire.com/view/?d9v7pi361lrtoog

http://www.mediafire.com/view/?5dv5b6ydyvhbr4s

http://www.mediafire.com/view/?1uowkx135faccnl

http://www.mediafire.com/view/?7akdfqkm63l4euh

http://www.mediafire.com/view/?ykvak3ns71d7jny

http://www.mediafire.com/view/?300an3q43f83nfu

http://www.mediafire.com/view/?b1bb16zwgzaahzw

http://www.mediafire.com/view/?7q3bonc77bu3zlz

http://www.mediafire.com/view/?x5k09jxdf9axyx9

 

 

 

 

                                               

Được chỉnh sửa bởi quynhdtu vì:up link mediafire
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
18/02/2011 16:02 # 4
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


  31.Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §­êng Thuû

32.C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia cÇm - B¾c ninh

33.C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13

34."Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty X©y dùng 472

35.c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y

36.Hoµn thiÖn kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam

37.h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc

38.Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ti công ty TNHH qung cáo và thương mi P & G.

39.h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p  t¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13

40.Hoµn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh do  C«ng ty KiÓm to¸n t­ vÊn x©y dùng ViÖt Nam thùc hiÖn

http://www.mediafire.com/view/?4kwywbbkidfo9z8

http://www.mediafire.com/view/?spsqva4anek3k29

http://www.mediafire.com/view/?9bp9n45uwy160j9

http://www.mediafire.com/view/?w00gjha12ta93c2

http://www.mediafire.com/view/?9bk7yngksrf4d77

http://www.mediafire.com/view/?21v9bapfof29oij

http://www.mediafire.com/view/?es42n0k9k4vx15i

http://www.mediafire.com/view/?zf6fdrgra5jnecf

http://www.mediafire.com/view/?hyuzg5ojhhuk86y

http://www.mediafire.com/view/?9nap5w8rl65jmxa

                                               

Được chỉnh sửa bởi quynhdtu vì:up link mediafire
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
18/02/2011 17:02 # 5
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


41.Qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng s¶n vµ th­¬ng m¹i Hµ TÜnh

42.Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc TSC§ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh do c«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T­ vÊn tµi chÝnh quèc tÕ (IFC) thùc hiÖn

43.Hch toán tin lương và các khon trích theo lương ti c«ng ty TNHH x©y dùng - vËn t¶i  Ph­¬ng Duy

44.c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim

45.c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long

46.Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long

47.Hoµn thiÖn KiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n - T­ vÊn thuÕ

48.Ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tại C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ Th­¬ng m¹i Viglacera

49.KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn Th­¬ng M¹i vµ dÞch vô kü thuËt §«ng Nam ¸

50.c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n.

http://www.mediafire.com/view/?988ctm8r1q96dp2

http://www.mediafire.com/view/?cr31fejwrrarj9b

http://www.mediafire.com/view/?v63ldl89vppux2e

http://www.mediafire.com/view/?rik7p4tvjle4hc5

http://www.mediafire.com/view/?cmpp88ww0bz7iqq

http://www.mediafire.com/view/?z1qw445wegfdq4t

http://www.mediafire.com/view/?c58b9iz04amxzs3

http://www.mediafire.com/view/?46xr8zld77v1njx

http://www.mediafire.com/view/?7gdg58x6w9qs66y

http://www.mediafire.com/view/?wmaqptqrz53kao3

 

 

                                               

Được chỉnh sửa bởi quynhdtu vì:up link mediafire
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
20/02/2011 00:02 # 6
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
21/03/2011 14:03 # 7
diepanhcb
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


hic down ve k xem dc huhu 
Các thành viên đã Thank diepanhcb vì Bài viết có ích:
16/09/2011 16:09 # 8
thanhtrung08dt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


mình cam ơn may ban nhiều 
01/03/2012 10:03 # 9
kn_155
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/02/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


cảm ơn chủ topic rất nhiều,các bạn làm rất cẩn thận và chi tiết.các luận văn trên mạng có cũng nhiều nhưng hầu hết đều bắt trả phí nhưng các bạn đã tập hợp và share miễn phí cho anh em sinh viên.cảm ơn các bạn rất nhiều hi vọng các bạn chủ topic cũng như ai quan tâm chia sẻ nhiều hơn nữa các luận văn để học hỏi.Một lần nữa mình cảm ơn các bạn. 
Các thành viên đã Thank kn_155 vì Bài viết có ích:
18/09/2012 22:09 # 10
emyeuanhtuetri
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/09/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


thank b nhieu
 
13/08/2013 22:08 # 11
ngocthao_288
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tổng hợp 260 bài luận văn chuyên ngành kế toán - kiểm toán


Cho mình hỏi tại sao tải về xem không được, bị lỗi font chữ.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022