số dư đầu kì
152: 15000kg đơn giá 20000 đồng/kg -300000000
153: dụng cụ K 4 chiếc, đơn giá 6000000 đồng/chiếc - 24000000

1,3/4 trả góp 1 tscd hữu hình đưa vào sử dụng ngay tại phân xưởng sản xuất với giá mua trả góp 1500000000 (trong đó lãi trả góp là 180000000) thuế GTGT 10% DN đã trích tiền gửi ngân hàng trả tiền lần đầu tại thời điểm mua la 145000000. số còn lại trả dần hàng tháng trong 2 năm bắt đầu từ tháng sau. TSCd này có thời gian sử sụng ước tính là 8 năm.

2,5/4 mua 13000kg vật liệu B, giá mua chưa thuế 2100 đồng/kg thuế GTGT 10% chưa thanh toán. chi phí vận chuyển về nhập kho chi bằng tiền mặt 1100000 ca thuế 10% khi kiểm nhận thấy thừa 200 kg(doanh nghiệp bảo quản riêng).

3,8/4 nhận bàn diao và đưa vào sủ dụng cho bộ phận sản xuất TSCD hữu hình sửa chữa lớn hoàn thành với tổng giá thanh toán 19800000,thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. DN đã trích trước chi phí sửa chữa lớn 15000000.

4,10/4,xuất kho 2 chiếc dugj cụ K (phân bổ 36 lần trong 3 năm)sử dụng sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, 12000 kg vật liệu B sử dụng sản xuất trực tiếp sản phẩm .

5,14/4 thanh lý TSCD hữu hình có nguyên giá 480000000 .phế liệu 1000000. chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt 400000.TSCD này có thời gian sử dụng 6 năm đưa vào sử dụng từ ngày 1/9/20X3.

6,16/4 thuê của công ti cho thuê tài chính SLC một thiết bị sản xuất trong 5 năm giá trị hợp lý của thiết bị là 600000 thuế GTGT 10% tiền thuê trả hàng năm vào đầu năm với số tiền bằng nhau, lãi suất thuế 10%/năm(tự tính tiền thuê phải trả hàng năm).doanh nghiệp nhận nợ theo giá cả thuế GTGT,đã trả tiền thuê năm đầu bằng TGNH.

7, 18/4 mua 8000 kg vật liệu B với đơn giá chưa thuế 21200 đồng/kg thuế 10% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. chi phí vận chuyển về nhâp kho chi bằng tiền mặt 660000(bao gồm cả thuế 10%). vật liệu nhập kho đủ.

8, 20/4 cho thuê một xe tải đang sử dụng ở bộ phận bán hàng nhưng tạm thời không sử dụng đến trong thời gian 3 tháng, xe tải có nguyên giá 720000000,thồi gian sử dụng 10 năm. tiền thuê đã nhận đc trước bằng TGNH 66000000(bao gồm cả thuế 10%).

9, 27/4 xuất kho 10000kg vật liệu B để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

10, 30/4 trích khấu hao TSCD và bất động sản đầu tư trong tháng vào chi phí.

11, 30/4, nhận đc giấy báo ghi sổ dư tài khoản TGNH là 650000000 số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp là 600000000. chênh lệch chưa rõ nguyên nhân.

Yêu cầu
+định khoản ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (DN không mở nhật ký đặc biệt, số chứng từ là số thứ tự các nghiệp vụ kinh tế).