Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/04/2014 23:04 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
[Ebook] Tài liệu Lý thuyết thông tin


Chương 1: Gi ớ i thi ệ u. Chương này trình bày các n ội dung có tính t ổng quan về  môn h ọc bao 
gồm: các đố i t ượng nghiên c ứu, m ô hình lý thuyế t thông tin theo quan đi ể m của nhà toán học 
Shannon, khái niệm về  lượng tin biết và chưa bi ế t,  đị nh lý c ơ  b ản của kỹ thu ật tru y ề n tin. 
 
Chương 2: Độ  đo lượng t i n.  Chương này trình bày các vấn  đề  c ơ b ản về  entropy, các tính ch ất 
c ủa entropy, entropy c ủa nhiề u bi ế n, entropy có  đi ề u ki ệ n, các  đị nh l ý  v ề  quan hệ  giữa các 
entropy và  lượng tin của một s ự ki ệ n. 
 
Chương 3: Sinh mã  tách  đượ c.  Nội dung chính của ch ương này bao g ồm các khái niệ m về mã 
tách  đượ c, quan h ệ  giữa mã tách đượ c và  độ dài mã, tính t ối  ưu của  độ dài mã. 
 
Chương 4: Kênh truy ề n.  Các nội dung  đượ c trình bày trong chương này bao gồm khái ni ệ m về  
kênh truy ề n tin r ời r ạc không nh ớ , các mô hình truy ề n tin ở khía c ạnh v ật lý và toán h ọc, dung 
l ượng trên kênh truy ề n, phân l ớ p các kênh truyền. Phương pháp xây d ựng l ược  đồ giải mã t ối  ưu 
và cách tính  xác su ất tru y ề n sai c ũng đượ c gi ới thi ệ u trong chương này.   
 
Chương 5: Sửa lỗi.  Chương này trình bày các n ội dung c ốt lõi sau: khái ni ệ m về  kho ảng cách 
Hamming, nguyên lý khoảng cách nh ỏ nhất Hamming,  bổ  đề  v ề t ự s ửa lỗi và   đị nh lý Cận 
Hamming.  Ch ương này cũng giớ i th i ệ u về  b ộ mã ki ể m tra chẵn lẻ , ph ương pháp kiể m tra chẵn lẻ , 
l ược  đồ s ửa lỗi t ối  ưu, mã Hamming và mã xoay vòng.  
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021